Huvudsakliga risker i trafiken

Varje dag utsätter vi oss själva frivilligt för livsfara i trafiken. Varje år dör nästan 300 personer i Sverige i trafiken. Trots detta tänker vi sällan på de risker som vi utsätter oss för.

En lastbil i trafiken

Många tillbringar varje dag en stor del av arbetstiden i bilen. Bakom ratten känner vi oss trygga. Vi tycker att vi har kontroll över situationen, men tyvärr har vi inte alltid det. Statistiken visar att nio av tio olyckor i trafiken beror på mänskliga fel och misstag. Hälften av alla människor som föds i Sverige kommer statistiskt sett att någon gång i livet att skadas i en trafikolycka, och många svåra olyckor inträffar när man kör i arbetet.

Människan 

Människans fysiska och psykiska förmåga har nästan inte förändrats sedan stenåldern. Vi har inget begrepp om hastigheter, vi ser dåligt under dygnets mörka timmar och vår hjärna klarar bara hjälpligt av att snabbt fatta alla de beslut som behövs i svåra trafiksituationer. Dessutom har vi en förmåga att automatisera vår bilkörning så att vi gör saker utan att tänka oss för. Vi lägger oss också till med en del negativa attityder, såsom impulsivitet, bortträngning (det händer aldrig mig), egen prestige, att vi låter oss distraheras av annat med mera.

Våra vägar

När det gäller trafiksäkerheten är utformandet av våra vägar av stor betydelse. Det gäller för väghållarna, det vill säga de som utformar vägarna och ansvarar för skötseln av dem, att försöka skapa vägar som är ”förlåtande”, så att vi inte straffas med döden om vi begår ett misstag. 

Glöm aldrig bort att det alltid är du som förare ska anpassa hastigheten efter omständigheterna och kunna stanna på den sträcka du kan överblicka. Har vägarna undermålig standard, råder vinterväglag etcetera är det alltid förarens ansvar att anpassa körningen efter de förutsättningar som råder. 

De som utformar vägarna har alltid det yttersta ansvaret för skötsel, användning och för systemets säkerhetsnivå. För oss som använder vägen gäller det att följa de regler som systemutformarna ställer upp.

Fordonen

Fordonens krocksäkerhet, körsäkerhet och säkerhetshöjande system är faktorer som är mycket viktiga sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Ju större krocksäkerhet ett fordon har, ju större chans att överleva vid en kollision. Fordonets körsäkerhet och de säkerhetshöjande systemen, till exempel antisladd och autobromsning, hjälper också till att öka chansen att överleva. Det är också viktigt att fordonen är väl underhållna och att man inte tar ut den ökade krock- och körsäkerheten i högre hastigheter. Enligt Folksams undersökningar löper du fem gånger så stor risk att dödas eller invalidiseras i den minst säkra bilen jämfört med den säkraste. 

Det är framförallt under de senaste åren som bilfabrikanterna har satsat på att skydda oss trafikanter mot svåra och dödliga personskador. Generellt kan man därför säga att ju nyare ett fordon är desto bättre krocksäkerhet och säkerhetshöjande system har det. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05