Förebyggande arbete för ökad trafiksäkerhet

Här nedan följer några frågor som kan vara startpunkten för det förebyggande arbetet med att öka trafiksäkerheten.

Genom att kartlägga och dokumentera nuläget får arbetsgivaren och de anställda en god uppfattning om hur det fungerar på arbetsplatsen och var riskerna för att drabbas av olyckor eller ohälsa finns.

Arbetsförhållandena behöver undersökas regelbundet - detta är arbetsgivarens ansvar. Därför är det bra att ta fram rutiner som ger besked om när, hur och av vem undersökningarna ska göras.

1. Gör en kartläggning

 • Vad för slags fordon används? 
 • Kör någon med egen bil i tjänsten? 
 • Används rätt fordon för uppgiften? 
 • Tar vi i trafiksäkerhetsaspekterna vid inköp av fordon? 
 • Har du personlig utbildning?
 • Planeras arbetet så att personalen har tillräckligt tid för uppdraget och slipper stressa i trafiken?
 • Vilka trafiksäkerhetsrisker medför alla tjänstemil?
 • Har det inträffat några olyckor eller allvarliga tillbud? 

2. Riskbedömning

När undersökningen av nuläget är gjord är det dags att bedöma de risker som framkommit vid kartläggningen. Även detta ska dokumenteras.

Följande frågor kan ni ha hjälp av:

 • Tänk om någon av de anställda skulle råka ut för en trafikolycka. Vilka konsekvenser kan det få i form av långtidssjukskrivningar, mänskliga lidande, dödsfall etcetera?
 • Hur många utsätts för riskerna i trafiken?
 • Hur ofta och hur länge är arbetstagarna ute i trafiken?
 • När är riskerna som störst – vid stress, mörker, vinterväglag etcetera?

Om ingen i verksamheten har tillräcklig kunskap för att bedöma ska företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas utifrån. 

3. Trafiksäkerhetspolicy

De risker som finns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när trafiksäkerhetspolicyn ska tas fram. Genom policyn ska det gå att förstå vilka avsikter arbetsgivaren har när det gäller att minimera riskerna. Därför är det viktigt att arbetsgivaren går igenom verksamheten tillsammans med personalen och bedömer eventuella risker innan policyn skriver. 

4. Åtgärder och handlingsplan

Genom undersökningen av nuläget och riskbedömningen ser arbetsgivaren och de anställda var bristerna finns och vad som behöver förbättras. De åtgärder som sedan fastställs med policyn som grund ska vara tydliga, lätta att förstå, mätbara och tidsbestämda. I handlingsplanen anges vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir gjort och när det ska vara klart.

5. Uppföljning

För att få reda på om allt går som arbetsgivaren tänkt sig är det viktigt att minst en gång om året följa upp resultaten av insatserna. Det är också viktigt att personalen får ta del av uppföljningen. På så sätt skapas engagemang och delaktighet. Här är några punkter som bör ingå i uppföljningen:

 • Har allt blivit åtgärdat?
 • Gav policyn och åtgärderna önskat resultat?
 • Har det inträffat några tillbud och olyckor?
 • Följer vi våra uppsatta mål?
 • Behöver något ändras i trafiksäkerhetspolicyn?
 • Följer arbetstagarna arbetsrutinerna och deltar aktivt i trafiksäkerhetsarbetet?
 • Behöver något ändras i den riskbedömning vi gör? 

Uppföljningen kan göras på olika sätt. Några exempel på vad arbetsgivaren kan behöva gå igenom för att följa upp sin verksamhet är kontroll av färdskrivares diagramblad, körjournaler, ruttplanering, tillbuds- och olycksrapportering med mera. Uppföljningen ligger också till grund för arbetet med ständiga förbättringar.

Utarbeta en trafiksäkerhetspolicy

Nedan ges ett exempel på hur en trafiksäkerhetspolicy kan vara utformad. Punkterna är exempel och inte tvingande krav. Alla punkter berör inte alla arbetsgivare men är exempel på saker som man kan fundera över och fatta beslut kring i sin policy.  

Trafiksäkerhetspolicy, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Företaget/organisationen går varje år igenom

 • verksamheten och inventerar och identifierar de risker som de anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla risker bedöms efter allvarlighetsgrad,
 • trafiksäkerhetspolicyn och uppdaterar den vid behov.

Våra anställda ska

 • ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten,
 • genomgå en extra kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten vid den årliga hälsokontrollen,
 • genomgå lastsäkringsutbildning vartannat år om man framför tunga fordon med mer än 3,5 ton totalvikt.

Våra personbilar har

 • en tjänstevikt över 1 000 kg,
 • trepunktsbälte på alla platser,
 • bältespåminnare som signalerar om bältet inte används,
 • krockkuddar och bältessträckare på såväl förarplats som passagerarplats,
 • antisladdsystem.

Våra lätta lastbilar och tunga fordon har

 • luftkonditionering (på bussar bör det finnas åtminstone på förarplatsen),
 • alkolås,
 • bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen,
 • antisladdsystem,
 • krockkuddar och bältessträckare på såväl förarplats som på passagerarplats.

Övrigt

 • Våra transporter planeras alltid så att vi inte bryter mot gällande lagstiftning. Vi tar också hänsyn till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, till exempel raster, trafikproblem, mörkerkörning och dåligt väderlek.
 • Vi utför aldrig uppdrag som på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning/vår policy.
 • Mobiltelefoner och annan utrustning används bara för att inte påverka kommunikationen på ett trafikfarligt sätt.

Transporter med egen bil i tjänsten

För att få använda eget fordon i tjänsten ska det uppfylla samtliga punkter under rubriken ”personbilar” ovan. 

Hyrbil

De bilar vi uppfyller samtliga punkter under rubriken ”personbilar” ovan.

Utbildning om säkrare resor i arbetet

Lär dig mer om hur du själv kan bidra till att dina resor till, från och i arbetet blir säkrare. Trafikverkets webbplats öppnas i nytt fönster.

Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), broschyr

En bild som fokuserar på en backspegel på en bil mitt i trafik. I spegelbilden ser man föraren. Det är en medelålders man i skjorta och slips.
I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om vad du kan göra för att förebygga riskerna för ohälsa och olycksfall för yrkesförare. Den innehåller också exempel på hur er trafiksäkerhetspolicy kan se ut.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-06-07