Ansvar för säkerhet i trafiken

Arbetsgivaren ansvarar för att se till att arbetet kan utföras utan arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det gäller även om arbetet består av att köra ett fordon eller på annat sätt befinna sig i trafiken.

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att kunna vidta de rätta åtgärderna för att förebygga ohälsa och olycksfall. När arbetsgivaren planerar åtgärder så är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen. Vid planering av arbete i trafiken ska arbetsgivaren bland annat se till att det går att hålla hastighets­begränsningarna och att föraren inte distraheras av andra arbetsuppgifter än själva körningen. 

Arbetsgivaren ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet

För att främja god hälsa och förebygga många orsaker till ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt med ett fungerande arbetsmiljöarbete. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Det här är vad som måste göras för att få igång ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete:

 • Skaffa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
 • Undersök arbetsmiljön tillsammans med personalen. 
 • Bedöm riskerna. Åtgärda omedelbart det som går. 
 • Gör en handlingsplan för det som inte går att åtgärda direkt. 
 • Skriv en arbetsmiljöpolicy. 
 • Följ upp. 
 • Utred olycksfall, sjukdomar och allvarliga tillbud.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Du hittar mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete på våra sidor om hur man arbetar med arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön

Ansvar för arbetstagaren

För att minska riskerna i trafiken ska arbetstagaren följa gällande trafikregler. Enligt samlad erfarenhet och forskning är det här de tre mest betydelsefulla punkterna:

 • rätt hastighet,
 • ingen alkohol,
 • inga droger,
 • samt användning av bilbälte.

Det är också viktigt att arbetstagaren inte använder mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrustning när det påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Arbetstagaren ska uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till sin arbetsgivare.

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskada

När en arbetstagare skadas vid ett olycksfall eller får en arbetssjukdom så behöver arbetsgivaren agera. Ju snabbare åtgärder sätts in desto lättare blir det för arbetstagaren att komma tillbaka till arbetet. Skador under resor till och från arbetet ska arbetsgivaren anmäla så fort som möjligt till Försäkringskassan. Om arbetsgivaren inte anmäler till Försäkringskassan kan den skadade själv göra det.

Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan, öppnas i nytt fönster

För skador och tillbud vid resor i arbetet, till exempel transporter, kundbesök, eller resor mellan arbetsställen, gäller också skyldigheten att underrätta Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren ska anmäla olycksfall eller tillbud

Ett allvarligt olycksfall eller tillbud (något som kunde ha blivit allvarligt) ska arbetsgivaren snarast anmäla till Arbetsmiljöverket. Det som ska anmälas som tillbud är till exempel kollisioner där bara plåtskador uppstått men ingen personskada. Trafikolyckor med personskada ska också anmälas. Det är också bra att tänka på att ett tillbud i trafiken kan ha inneburit allvarlig fara för liv och hälsa, även om ingen blev skadad eller det blev lindriga skador på bara en person.

Anmäl olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket, öppnas i nytt fönster

Arbetsgivaren ska även underrätta Arbetsmiljöverket när

 • ett olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet har lett till dödsfall,
 • ett olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet har lett till en svårare personskada,
 • ett olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet drabbat flera anställda, 
 • ett tillbud i arbetet har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Vad innebär ett tillbud?

Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till ett olycksfall. När ett olycksfall inträffar har det vanligtvis redan skett flera tillbud. Ofta är det samma bakomliggande faktorer och liknande händelseförlopp. För att undvika olycksfall är det viktigt att kunskapen om de inträffade tillbuden tas tillvara.

Alla arbetstagare som är med om ett tillbud ska rapportera det till sin arbetsgivare, även om den anställde upplever det som klumpighet eller tycker sig gjort fel. Arbetsgivaren behöver informera sina anställda om varför det är så viktigt med tillbudsrapportering – att det inte är menat att kritisera eller peka ut någon enskild, utan för att upptäcka de risker som kan leda till arbetsskador.

För att fånga upp tillbuden behöver arbetsgivaren ha ett system för rapportering. Systemet bör vara utformat så att det är lätt för de anställda att använda och lätt för arbetsgivaren att sammanställa. Ett krångligt system kan innebära att tillbuden inte rapporteras och det blir svårt att förebygga risker för att olyckor inträffar.

Exempel på olyckor och tillbud i trafiken

Allvarliga olyckor eller tillbud i arbetet ska anmälas till Arbetsmiljöverket. För att underlätta anmälan har vi sammanställt olika exempel:

 • laserbelyst förare i transportmedel under färd
 • däckexplosioner under färd
 • fordonsbrand under färd
 • avåkningar från trafikerad led på grund av exempelvis trötthet, stress, GPS- eller telefontrafik
 • kollision med ett fordon där person/personer i det andra fordonet omkommer/skadas allvarligt. Om det egna fordonet och föraren klarar sig lindrigt utan skador, kan den psykosociala skadan bli stor
 • spårig vinterväg där föraren ligger i fel spår och strax före mötet med annat fordon själv kommer i säkerhet
 • misshandel mot förare
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05