Inspektioner av hur risker för hot och våld hanteras på arbetsplatserna

Vid våra inspektioner ställer vi alltid krav på att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns i arbetsmiljön för att upptäcka och åtgärda dessa. Hur arbetsplatsen hanterar riskerna för hot och våld ingår därför som en naturlig del vid inspektionerna.

Vi genomför också särskilda inspektionsprojekt där vi fokuserar på riskerna för hot och våld i utvalda branscher. Här kan du läsa om två inspektions­projekt kring hot och våld som vi genomfört.

Hot och våld i detaljhandeln 2010–2011

I en nationell tillsynsinsats 2010 inspekterade vi 2 000 butiker med 1–5 anställda och 2011 inspekterade vi 1 400 butiker med 1–9 anställda. Vi konstaterade då att arbetsgivaren inte helt kan före­bygga risker för hot och våld. Mycket kan dock göras för att öka säkerheten med åtgärder som till exempel överblickbarhet i och utanför butiken, larm, möjlighet att kalla på snabb hjälp och kassa­hantering som försvårar rån.

Det som framför allt behövde åtgärdas var kunskaperna om hot och våld som ett arbetsmiljöproblem och hur man kan förebygga risker, vad man ska göra i en våldssituation och hur man ska ta hand om anställda som utsatts för hot och våld i arbetet. När det gäller hantering av pengar så kontrollerades låsbar kassa, hur man begränsade mängden pengar i kassan, hur uppräkning av pengar gick till och hur pengar transporterades. Krav på sluten kassa­hantering ställdes efter en samman­vägd bedömning av om­sättning­ens storlek, sent öppethållande med ensam­arbete, flykt­vägar, tidigare rån och liknande. Ju fler uppfyllda kriterier, desto större anledning att ställa kravet på sluten kassahantering.

Risker för hot och våld vid myndighetsutövning 2011–2013

Denna nationella tillsynsinsats genomförde vi på statliga och kommunala verksamheter med myndighetsutövning och vi genom­förde sammanlagt 1 500 besök. Inspektionerna fokuserade på följande områden:

  • riskbedömning och handlingsplan
  • säkerhetsrutiner
  • kunskaper i säkerhetsfrågor
  • lokalernas utformning och utrustning
  • möjlighet att kalla på snabb hjälp
  • hantering av pengar
  • uppföljande åtgärder.

Vi konstaterade att arbetsgivarna behövde revidera och aktualisera sina rutiner på grund av förändrade förhållanden på arbetsplatsen, oftare än vad som gjordes. Riskbedömningarna behövde fördjupas och omfatta flera perspektiv. Fördelningen av uppgifter i arbets­miljö­arbetet behövde också uppdateras oftare, för att arbets­uppgifter inte ska glömmas bort eller missas att bli utförda. Vilken nivå av hot och våld som ska accepteras på arbetsplatsen behövde ofta förtydligas för att en oacceptabel arbetsmiljö av hot och våld inte ska ses som normalt och accepteras på arbetsplatsen.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2015-06-24