Mer om Reachförordningen

Reach = Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1907/06 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god-kännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. 

Förordningstexten på kemikalieinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikaliesäkerhetsrapport

För ämnen som tillverkas eller importeras i större mängder än tio ton per år ska en kemikaliesäkerhetsrapport (KSR) ingå i registreringsunderlaget (artikel 14).

Rapporten ska innehålla en kemikaliesäkerhetsbedömning och information om vilka åtgärder som behövs för att ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.

Identifierad användning

Kemikaliesäkerhetsbedömningen ska omfatta tillverkningen av ett ämne, alla identifierade användningar av ämnet och alla faser av ämnets livscykel.

Den ska gälla både egen användning hos den som registrerar ämnet och de användningsområden som den som registrerar har identifierat hos användare i senare led (nedströmsanvändare). Bedömningen ska också omfatta när ämnet används för att tillverka varor, till exempel plastföremål och textilier.

För att leverantören ska kunna ta med nedströmsanvändarens an-vändningar i samband med registreringen av ämnet måste nedströmsanvändaren ha informerat leverantören både om användning och under vilka förhållanden ämnet används.

Först bedöms hälsofarligheten

Vid kemikaliesäkerhetsbedömningen görs en bedömning av hälsofarligheten. Om ämnet uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt ska den exponeringsnivå över vilken människor inte bör utsättas fastställas. Denna kallas härledd nolleffektnivå, DNEL (derived no effect level). En exponeringsbedömning ska då också ingå i kemikaliesäkerhetsrapporten.

Sedan bedöms exponeringen

Exponeringsbedömningen ska behandla alla identifierade användningar och alla delar av ämnets livscykel. Driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder beskrivs först i ett antal exponeringsscenarier som tillsammans representerar användningen av ämnet.

Ett exponeringsscenario är en beskrivning av driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder när ämnet används.

I varje exponeringsscenario uppskattas sedan exponeringen samt sannolikheten och allvaret i de skadehändelser som kan inträffa på grund av de fysikalisk-kemiska egenskaperna.

Bedömning av fysikalisk-kemiska egenskaper

Hälsofarlighetsbedömningen av fysikalisk-kemiska egenskaper ska som ett minimum bedöma följande:

  • Explosivitet.
  • Brandfarlighet.
  • Oxiderande potential.

Riskkarakterisering

Det sista steget i kemikaliesäkerhetsbedömningen är riskkarakteriseringen där man avgör om ytterligare åtgärder krävs. För ett exponeringsscenario anses risken för människor vara tillräckligt kontrollerad om de exponeringsnivåer som uppskattats inte överskrider de värden på DNEL som fastställts och sannolikheten för och allvaret i en händelse som kan inträffa på grund av ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper är försumbar.

Förutom risker för människors hälsa ska också risker för miljö ingå i kemikaliesäkerhetsbedömningen.

Information till användarna av ämnet

Säkerhetsdatabladet ska överensstämma med rapporten.

Informationen i säkerhetsdatabladet ska överensstämma med informationen i kemikaliesäkerhetsrapporten om sådan krävs. Relevanta exponeringsscenarier ska då också ingå i en bilaga till säkerhetsdatabladet.

De identifierade användningarna som bedömts i kemikaliesäkerhetsrapporten ska anges. De DNEL-värden som har använts i bedömningen ska anges under rubrik 8 i säkerhetsdatabladet.

För registrerade ämnen ska registreringsnummer anges i säkerhetsdatabladet.

Mer om Reach

Kemikalieinspektionen ger vägledning i Sverige om ansvar och skyldigheter enligt Reach-förordningen.
Mer information om Reach finns på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-09-27