Arbetsmiljökrav enligt Reach vid användning av kemiska produkter

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne, blandning eller en vara, berörs av reglerna i Reach-förordningen.

Reach avser både risker i arbetsmiljö, yttre miljö och för allmänheten. En arbetsmiljöåtgärd som inte krävs enligt Reach kan ändå behöva vidtas om den följer av arbetsmiljölagstiftningen.

Ett företag kan ha flera olika roller, dvs. ett företag kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska ämnen.

Nedströmsanvändare – inte tillverkare och konsumenter

En kemikalieanvändare kallas nedströmsanvändare. Det är en fysisk eller juridisk person som, i sin yrkesmässiga verksamhet, använder ett ämne antingen som sådant, eller ingående i en blandning.

En tillverkare eller importör av ett ämne är inte nedströmsanvändare av detta ämne.

En distributör eller privatkonsument är inte heller en nedströmsanvändare.

Formulerare - blandar och släpper ut på marknaden

Nedströmsanvändare som tillverkar blandningar av kemiska ämnen och släpper ut dem på marknaden kallas formulerare.

Som leverantörer ska de då klassificera, märka och lämna information om sina produkter. De har också skyldigheter, enligt Reach, för sin egen kemikalieanvändning på samma sätt som de som inte släpper ut kemiska produkter på marknaden.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta vissa Reach-krav

När det gäller arbetsmiljörisker vid egen användning ska arbetsgivaren, enligt arbetsmiljöförordningen 12 a §, innefatta kraven i Reach i det systematiska arbetsmiljöarbetet om verksamheten är sådan att kraven gäller.

I arbetsmiljöförordningen, 17 §, anges vilka Reach-krav det gäller.

  1. Artikel 14.6 i fråga om registranters identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder.
  2. Artikel 34 b i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att när det gäller egen användning vidarebefordra information som kan ge anledning att ifrågasätta om riskhanteringsåtgärder i säkerhetsdatabladet är lämpliga.
  3. Artikel 35 i fråga om skyldigheten för arbetsgivare att göra information om ämnen och beredningar tillgänglig.
  4. Artikel 37.4 i fråga om skyldigheten för nedströmsanvändare att utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport när användningen av ämnet inte leder till att ämnet, som sådant eller i en beredning, släpps ut på marknaden.
  5. Artikel 37.5 i fråga om nedströmsanvändares identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av sådana åtgärder.
  6. Artikel 38 i fråga om skyldigheten att delge information.
  7. Artikel 60.9 d i fråga om tillämpning av tillståndsvillkor.
  8. Artikel 60.10 i fråga om skyldigheten för tillståndshavare att se till att exponeringen minskas.
  9. Artikel 67.1 i fråga om tillämpning av villkor för begränsningar enligt bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006.

Informera sin leverantör - artikel 34 b

För identifierade användningar, dvs. de som beaktas i kemikaliesäkerhetsrapporten, ska nedströmsanvändare, till sin leverantör, lämna sådan information som ger anledning att ifrågasätta de riskhanteringsåtgärder som anges i säkerhetsdatabladet eller bifogade exponeringsscenarier.

Det kan till exempel vara fråga om att en nedströmsanvändare upptäckt att den rekommenderade skyddsutrustningen inte är lämplig eller ny information om ett ämnes farliga egenskaper.

Åtgärder enligt leverantörsinformation eller egen kemikaliesäkerhetsbedömning - artikel 37.4 och 37.5

Nedströmsanvändaren ska tillämpa åtgärderna i leverantörsinformation eller göra en egen kemikaliesäkerhetsbedömning.

Detta ska göras senast 12 månader efter att en nedströmsanvändare fått ett säkerhetsdatablad med registreringsnummer (bevis på att tillverkaren eller importören registrerat ämnet).

Kemikaliesäkerhetsrapport behöver inte utarbetas om mindre än ett ton per år används, om ämnet används inom forskning eller utveckling eller om det ingår i en blandning som inte är en farlig kemisk produkt.

Nedströmsanvändarnas skyldigheter när de får ett utökat säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier för registrerade ämnen beskrivs i ”Vägledning för nedströmsanvändare” som finns hos Echa.

Echas webbplats, öppnas i nytt fönster

Informera Echa om egen användning, artikel 38

En nedströmsanvändare ska, senast 6 månader efter att ett säkerhetsdatablad med registreringsnummer erhållits, informera den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, om sådan användning som inte uppfyller villkoren i något bifogat exponeringsscenario.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-09-29