Reachförordningen gäller i Sverige - 3 §

Reachförordningen är en EU-förordning som gäller oss direkt utan att införas i svensk lag. Syftet är att alla kemiska ämnen ska vara väl utredda och användas på ett säkert sätt. Den rör risker i såväl arbetsmiljö som yttre miljö och för allmänheten.

Reach innehåller reglerna om skyldighet för leverantör av kemiska produkter att lämna säkerhetsdatablad. Även när sådant inte krävs ska leverantören lämna information om sådan är nödvändig för att användaren ska kunna avgöra vilka riskbegränsande åtgärder som behövs.

Reach ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige.

Tillsynen utförs av Kemikalieinspektionen, kommunerna, länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Registrering krävs för att få sälja ett ämne

Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton per år ska registrera dessa.

Registreringen innebär att uppgifter om ett ämne man tillverkar eller importerar lämnas till den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Ju större mängd av ämnet som tillverkas eller importeras desto mer information ska ingå i registreringsanmälan.

Ett ämne som inte är registrerat i fastställda tidsfrister får inte tillverkas eller sättas ut på EU-marknaden. Förhandsregistrerade ämnen får dock sättas ut på EU-marknaden fram till 31 maj 2018.

Reach omfattar i första hand kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen, men vissa bestämmelser gäller även varor.

Vissa ämnen och användningar är undantagna från Reach. Det gäller vissa naturligt förekommande väl kända ämnen. Produkter som omfattas av annan lagstiftning som ger samma effekt är också undantagna.

Hos Echa finns information om de registrerade ämnena.

Echas webbplats, öppnas i nytt fönster

Även krav mot användare av kemiska produkter

Reach ställer också krav på användare av kemiska ämnen och blandningar. Användarna ska innefatta kraven i Reach i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljökrav enligt Reach

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-07