Bedömning av luftföroreningar - 8, 9 §§

Kemiska riskkällor avger ibland luftföroreningar. Hur mycket en kemisk riskkälla avger beror på

  • om det är en gas, en vätska eller ett fast ämne
  • hur lättflyktig eller dammande den är
  • hur man hanterar den.

Ibland räcker det med att göra en enkel exponeringsbedömning. Det kan vara uppenbart utifrån data om produkten och hanteringen att ingen skadlig exponering kan ske.

Exponeringen via inandning kan anses vara godtagbar när hanteringen är ordnad så att ångor och damm inte kan komma till andningszonen, till exempel när ett dragskåp används. Detta förutsätter dock att man kontrollerar att ventilationen fungerar som det är tänkt.

Om tillverkaren gjort en bedömning av kemikaliesäkerheten för ett ämne enligt Reachförordningen ska leverantörens rekommendationer om åtgärder ge tillräckligt låg exponering. Detta under förutsättning att bedömningen gjorts mot det svenska gränsvärdet eller ett lägre värde.

När det finns ett hygieniskt gränsvärde

För 400 ämnen finns hygieniska gränsvärden. De anger högsta tillåtna halt i luften som man andas in. Man är skyldig att bedöma om halten på arbetsplatsen är godtagbar med hänsyn till gränsvärdet – och dokumentera sin bedömning.

Mätning ska göras om man inte på annat sätt  säkert kan avgöra att exponeringen är under gränsvärdet. Det finns gränsvärden för totalmängd damm, enskilda ämnen (till exempel toluen) och för grundämnen som luftföroreningen kan innehålla (till exempel bly).

Gränsvärden

Exponeringsbedömning av luftföroreningar, vägledning

När det inte finns ett hygieniskt gränsvärde

När en kemisk riskkälla bildar en luftförorening, och det inte finns något gränsvärde, kan man utgå från klassificeringens information om farligheten vid inandning när man bedömer om åtgärder behövs.

Viss vägledning kan fås ur andra gränsvärdeslistor, till exempel den som ges ut av ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), andra nordiska länders listor eller den tyska listan som ges ut av Deutsche Forschungsgemeinschaft, MAK- und BAT-Werte-Liste.

Man är alltid skyldig att minska exponeringen så mycket det går. All onödig exponering för kemiska riskkällor ska undvikas. Vätskor med hög flyktighet, stor avdunstningsyta och hög temperatur ger hög halt i luften.

Damm och rök från olika processer

Vid bearbetningsprocesser, som att slipa, beror farligheten hos bildade luftföroreningar främst på vilka ämnen som ingår i de material man bearbetar. Damm från hårda träslag och kvartsdamm från sten är exempel på luftföroreningar som ökar risken för cancer.

Förbränning eller sönderdelning genom upphettning bildar rök och avgaser.

Mer om:

Processer som bildar luftföroreningar

Bedöma om luften är godtagbar

Samverkande effekter

Att jämföra med gränsvärdet

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-07