Leverantörens märkning av farliga kemiska produkter - 6 §

Den som släpper ut en kemisk produkt på marknaden ska avgöra om den ska klassificeras som en farlig kemisk produkt och hur den i så fall är farlig. CLP-förordningen fastställer kriterierna för detta.

CLP-förordningen, (*) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar trädde i kraft 2009.

Fram till juni 2015 får även de tidigare reglerna(**) med orange farosymboler användas vid utsläppande på marknaden av kemiska produkter som är blandningar av kemiska ämnen släpps ut på marknaden.

* CLP-förordningen = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

** Tidigare regler = Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Klassificering enligt CLP

Vid klassificeringen avgör man vilka faroklasser produkten ingår i och vilka farokategorier.

Faroklass: typen av fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara.

Farokategori: indelning inom varje faroklass som anger hur allvarlig faran är.

Märkning enligt CLP

För varje klassificering som en kemisk produkt tillhör finns angivet vilka märkningselement som ska finnas på etiketten

Signalord: ett ord som anger farans relativa allvarlighet. Följande två signalord finns: 

  1. Fara: för de mer allvarliga farokategorierna. 
  2. Varning: för de mindre allvarliga farokategorierna.

Faroangivelse: en fras som tilldelas en faroklass och farokategori som beskriver den typ av fara som den kemiska produkten är förknippad med. Det finns 88 olika faroangivelser.

Faropiktogram: en grafisk komposition med en symbol som ger information om faran. Det finns nio olika faropiktogram.

Se piktogram, öppnas i nytt fönster 
  
På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om att klassificera och märka farliga kemiska produkter.

Kemikalieinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på etikett

Märkningen ska även innehålla viss ytterligare information. Se exempel av märkning på etikett nedan.

På arbetsplatsen ska farliga kemiska produkter märkas enligt 19-20 §§ i AFS 2014:43. Alla delar som ingår i leverantörens märkning behöver inte finnas på en behållare som man överfört kemikalien till.

Märkning på arbetsplatsen

Faropiktogram

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-07