Lövträdamm och andra cancerframkallande ämnen som bildas

Bestämmelserna i 40, 41 och 44 §§ i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker ska också tillämpas för följande verksamheter där man kan exponeras för cancerframkallande ämnen.

  1. Framställning av auramin.
  2. Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten som finns i sot, tjära eller beck av stenkol.
  3. Arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av koppar-nickelskärsten.
  4. Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol.
  5. Arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd.

För andra processer där CMR-ämnen bildas är bestämmelserna inte tvingande men det är ändå lämpligt att använda 40-44 §§ som vägledning vid beslut om åtgärder.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-08-07