EU:s gränsvärden är bindande eller vägledande

EU har fastställt gränsvärden för att skydda EU:s arbetstagare för kemiska risker. Det är viktigt att skyddsnivån är lika inom alla medlemsländer.

Det finns två typer av gränsvärden inom EU, bindande och vägledande. För ämnen vars gränsvärden fastställs med stöd av carcinogendirektivet (2004/37/EG) är gränsvärdena bindande.

Gränsvärden som fastställs med stöd av direktivet om kemisk agens (98/24/EG) kan vara antingen bindande eller vägledande. Även i asbestdirektivet (2009/148/EG) finns bindande gränsvärden.

Bindande EU-gränsvärden finns för asbest, bly, bensen, vinylklorid och trädamm.

För ämnen med bindande EU-gränsvärden gäller att alla medlemsstater måste införa ett nationellt gränsvärde som är lika med EU:s gränsvärde eller lägre.

För ämnen som har ett vägledande gränsvärde, ska medlemsstaterna fastställa ett nationellt gränsvärde med beaktande av det vägledande gränsvärdet. Det betyder att man i de flesta fall ska införa samma gränsvärde som EU. Om ett land har synnerliga skäl ska de kommunicera med EU-kommissionen för att landet eventuellt ska kunna ha ett högre gränsvärde än EU.

EU-direktiv

Föreskrifterna AFS  2015:7 innebär bland annat en överföring till svenska föreskrifter av

  • delar av EG-direktivet om kemiska agens (98/24/EG),
  • delar av carcinogendirektivet (2004/37/EG),
  • delar av asbestdirektivet med ändring (83/477/EEG, 2003/18/EG),
  • direktivet om indikativa gränsvärden (91/322/EEG),
  • direktivet om en första förteckning över indikativa gränsvärden (2000/39/EG).
  • direktivet om en andra förteckning över indikativa gränsvärden (2006/15/EG).
  • direktivet om en tredje förteckning över indikativa gränsvärden (2009/161/EU).

En sammanställning av samtliga EU:s gränsvärden, pdf, öppnas i nytt fönster

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen. Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) gäller från och med den 1 juni 2016.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-12-19