Så hanterar du som vårdpersonal resultaten av läkar- och hälsoundersökningar

Det är viktigt att känna till vilka uppgifter som får lämnas ut till arbetsgivaren när du som vårdpersonal har utfört en medicinsk kontroll på en arbetstagare.

Vilka uppgifter får lämnas ut?

Sekretesslagstiftningen innebär att man inte får redovisa enskilda arbetstagares hälsotillstånd. Däremot ska arbetsgivaren få information om resultaten av de medicinska kontrollerna visar att det finns arbetsmiljöproblem som gett upphov till ohälsa. Dock får man inte ge ut uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd, som kan ha påverkats av till exempel hörselskadande buller eller ämnen i arbetsmiljön som gett överkänslighet.

Om man gjort en tjänstbarhetsbedömning kan man alltid meddela arbetsgivaren resultatet, under förutsättning att arbetstagaren var medveten om att undersökningen gällde en tjänstbarhetsbedömning. Det går också bra att lämna ut resultatet av lagreglerad biologisk exponeringskontroll till arbetsgivaren. Däremot får inga medicinska uppgifter lämnas ut utan medgivande från den undersökte.

Hur ska medicinska kontroller dokumenteras?

Arbetsgivaren ska föra register över de anställda som genomgår medicinska kontroller enligt föreskrifterna. Man kan även låta företagshälsovården föra registret. Det förutsätter dock att registren finns tillgängliga på arbetsplatsen om de till exempel byter företagshälsovård. Det är även lämpligt att den anställde får tillgång till sina medicinska resultat, till exempel lungröntgen och spirometri, om han eller hon byter arbete. Registret ska innehålla information om

  • arbetstagarens namn
  • vilken eller vilka exponeringar/arbeten som lett till kontrollen
  • under vilken tidsperiod exponeringen skett
  • resultatet av biologiska exponeringskontroller vid arbete med bly eller kadmium
  • resultatet av undersökningarna.

Om man gjort en tjänstbarhetsbedömning för att avgöra om den anställde får börja eller fortsätta arbetet ska man dokumentera datum för kontrollen och vem som utförde den. Det ska dock inte ingå några medicinska uppgifter. Däremot kan de finnas med information om de medicinska kontrollerna medfört att man på arbetsplatsen vidtagit åtgärder för arbetsanpassning.

Arbetsmiljöverket kan kontrollera att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter när det gäller medicinska kontroller vid en inspektion av arbetsplatsen.

Vad innebär en tjänstbarhetsbedömning?

En tjänstbarhetsbedömning handlar om att intyga att den undersöktes hälsotillstånd tillåter att han eller hon kan utföra ett visst arbete eller utsättas för en viss typ av exponering i arbetet. Det är arbetsgivaren som kan bli förbjuden att sysselsätta en person som inte godkänts i det arbete eller den exponering som innebär krav på tjänstbarhetsbedömning. Arbetsgivaren har också ansvaret att bedöma vilka arbetsuppgifter eller exponeringar som det kan vara fråga om.

Blanketter för tjänstbarhetsbedömning

Du som läkare ska fylla i en blankett (tjänstbarhetsintyg) om du har gjort en tjänstbarhetsbedömning på en arbetstagare enligt föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6).

Bly, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Kadmium, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster 

Fibrosframkallande damm, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Allergiframkallande kemiska produkter, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Mast- och stolparbete, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Rök- och kemdykning, tjänstbarhetsintyg, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Blanketter för resultatsammanställning

Blanketter för resultatsammanställningar av medicinska kontroller att skicka in till Arbetsmiljöverket.

Bly och Kadmium, resultatsammanställning, pdf, öppnas i nytt fönster

Fibrosframkallande damm, resultatsammanställning, pdf, öppnas i nytt fönster

När ska läkaren anmäla till Arbetsmiljöverket?  

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Läkares anmälan

Du ska anmäla när det är sjukdomar, symtom och besvär:

  • som pekar på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering
  • som drabbat många personer i en viss typ av arbete (som när antalet är fler än vad man skulle förvänta sig, eller fler än normalt i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe)
  • som ökar i frekvens över tid
  • där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena eller mutagena ämnen
  • där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt.

En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket. Vi läser alla anmälningar, gör en medicinsk bedömning av dem och tar ställning till behov av olika åtgärder. Du som anmälande läkare får också en återkoppling.

Avsikten med en sådan anmälan är att uppmärksamma Arbetsmiljöverket på risker och arbetsmiljöförhållanden som kan motivera tillsynsinsatser eller arbetsmiljöinspektion mot en viss arbetsplats eller mot vissa typer av arbete. En annan möjlighet är att Arbetsmiljöverket tar fram information eller regler om en ny typ av arbetsproblem som man blivit uppmärksam på genom en anmälan. Du kan läsa mer om detta i rapporten 40 år med läkares anmälan.

40 år med läkares anmälan till Arbetsmiljöverket, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-02-13