Vårdpersonal som utför läkar- och hälsoundersökningar

Den här informationen vänder sig till dig som utför medicinska kontroller. Arbetsgivaren är skyldig att se till att medicinska kontroller utförs och att det sker vid föreskrivna tidpunkter, men han eller hon måste förlita sig på medicinsk personal för att genomföra kontrollerna.

Vad menas med medicinsk kontroll?

Med medicinsk kontroll menas en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet. Det kan vara en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. För vissa arbeten finns det regler om vad som ska ingå i den medicinska kontrollen. När det ställs krav på läkarundersökning måste alla som undersöks få träffa en läkare. Det kan ingå olika former av provtagning, till exempel blodprov, urinprov, lungfunktionsundersökning (spirometri), röntgen eller EKG. Ibland kan det i stället vara fråga om en enkätundersökning och ett samtal med till exempel en företagssköterska. Det finns inget som hindrar att läkaren delegerar delar av den medicinska kontrollen till annan personal, till exempel en företagssköterska. Det gäller även när det föreskrivs en läkarundersökning.

Vad har arbetsgivaren för ansvar?

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön. Risker i arbetsmiljön bör alltid i första hand åtgärdas genom förebyggande arbetsmiljöåtgärder riktade mot fysiska, psykologiska och sociala faktorer. Om det ändå kvarstår risker för ohälsa och olycksfall bör arbetsgivaren överväga behovet av medicinska kontroller för att förebygga dessa risker.

Om kompetensen inom företaget inte räcker till för att göra undersökningar, bedöma risker, planera och genomföra åtgärder ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller annan kompetens utifrån. När man genomfört åtgärder ska man följa upp resultatet så snart som möjligt.

Vad ska läkaren ha för kompetens?

Det är viktigt att den läkare som utför läkarundersökningar har god kännedom om patientens arbetssituation och riskerna som finns i det aktuella arbetet. Läkaren behöver veta vilka påfrestningar och risker som kan finnas i arbetsmiljön – särskilt när det handlar om kemiska ämnen på arbetsplatsen. Då kan det behövas en yrkeshygienisk kartläggning som sedan redovisas inför den medicinska kontrollen.

Ibland ställer arbetet vissa hälsokrav för att det ska kunna utföras på ett säkert sätt, vilket innebär att man behöver göra en tjänstbarhetsbedömning. För arbeten som innebär krav på tjänstbarhetsbedömning finns det formella krav att utnyttja läkare med viss kompetens (AFS 2005:6, 8§). 

Kompetenskrav på läkare som utför medicinska kontroller, pdf, öppnas i nytt fönster

De medicinska åtgärderna vid en läkarundersökning eller annan typ av medicinsk kontroll står under tillsyn av Socialstyrelsen.

Vad gäller för olika typer av medicinska kontroller?

För vissa arbeten ska de anställda erbjudas en medicinsk kontroll, och för andra arbeten ska arbetsgivaren ordna med en medicinsk kontroll. I bägge fallen finns det regler om vad som ska ingå. Ibland kan en utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet visa att det är lämpligt med en medicinsk kontroll.

När man ska utföra en medicinsk kontroll

Resultaten av medicinska kontroller

Tjänstbarhetsintyg och resultatsammanställningar

Yrkeskvalificering

Du som har utländska kvalifikationer behöver få dessa bedömda för att utföra medicinska kontroller i Sverige.

Yrkeskvalificering för medicinska kontroller

Om Spirometri – undersökningar av lungorna

En spirometriundersökning kan göras på olika sätt beroende på vilken lungfunktion som ska undersökas, och används bland annat om läkaren misstänker astma eller kol (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-06-03