Läkarundersökningar och hälsoundersökningar för dig som arbetstagare

Din arbetsgivare kan behöva kontrollera att du inte riskerar att skadas eller bli sjuk av ditt arbete. Läkarundersökningar och hälsoundersökningar som du måste erbjudas kallas medicinska kontroller.

Vad är en medicinsk kontroll?

En medicinsk kontroll kan vara utformad på många olika sätt. Det kan hända att din arbetsgivare organiserar en läkarundersökning eller någon annan form av hälsokontroll.  Det kan ingå olika former av provtagning till exempel blodprov, urinprov, lungfunktionsundersökning (spirometri), röntgen eller EKG. Ibland kan det i stället vara fråga om en enkätundersökning och ett samtal med till exempel en företagssköterska.

Måste jag delta i en medicinsk kontroll?

För vissa yrken är arbetsgivaren skyldig att ordna med någon typ av obligatorisk medicinsk kontroll. Då måste du delta för att kunna fortsätta med de arbetsuppgifter som föranlett kravet på tjänstbarhet. För andra arbeten måste arbetsgivaren erbjuda medicinsk kontroll, men då är du inte tvungen att delta. Men du bör ändå göra det som en extra trygghet mot att bli skadad i ditt arbete.

På många arbetsplatser har arbetsgivaren och de anställda gjort överenskommelser om vissa hälsokontroller, till exempel om arbetet medför speciella risker. Då kan det ställas krav på arbetstagarna att delta. I andra fall vill man erbjuda en allmän hälsokontroll som inte behöver vara motiverad av arbetsmiljön. Om ditt företag är anslutet till företagshälsovård har du kanske möjlighet att uppsöka den av olika anledningar.

Kan jag kräva en medicinsk kontroll?

I vissa fall är arbetsgivaren skyldig att genomföra medicinska kontroller. Om de ändå inte genomför dem kan Arbetsmiljöverket hjälpa dig att ställa krav på din arbetsgivare. Ibland kan det istället vara en bedömningsfråga om det behövs medicinsk kontroll av arbetsmiljöskäl. Men även i den situationen kan Arbetsmiljöverket ställa krav.

Om du vill ha en medicinsk kontroll på din arbetsplats ska du vända dig till din arbetsgivare. Du kan också ta kontakt med ditt skyddsombud som kan förhandla med arbetsgivaren. Det är bra att känna till att det svårt att visa att någon är frisk, och att det finns ofta en övertro på effekten av allmänna hälsoundersökningar, så kallade friskundersökningar.

När man ska utföra en medicinsk kontroll

Vad gäller för drogtester och missbruk?

Arbetsmiljöverket har inga regler om drogtester, men Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att drogtester kan vara motiverade om arbetet innebär stora risker för allvarliga olycksfall. På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Det är viktigt att det finns förebyggande arbete mot drogmissbruk, men även att den som har ett missbruk får stöd och hjälp. På vissa arbetsplatser har man gemensamt kommit överens om en policy för drogtestning för att förebygga olycksfall.

Tanken är att din arbetsgivare i första hand ska arbeta med förebyggande arbetsmiljöåtgärder, men medicinska kontroller kan användas som ett komplement.

Resultatet av min läkar- och hälsoundersökning

Din arbetsgivare har inte rätt att få veta alla resultat om du gör en medicinsk kontroll. Läkaren får inte lämna ut dina medicinska uppgifter till arbetsgivaren efter en medicinsk kontroll utan ditt tillstånd.  Resultatet av biologiska exponeringskontroller och tjänstbarhetsbedömning kan dock alltid meddelas arbetsgivaren – så länge som du har fått information att du genomgår just en sådan. 

Vad har jag för sekretesskydd vid en medicinsk kontroll?

Sekretesslagstiftningen innebär att medicinsk personal (till exempel inom företagshälsovården) inte får lämna ut medicinska uppgifter. Däremot kan du ge dem tillstånd, så att läkaren kan meddela vissa medicinska uppgifter till din arbetsgivare. Det kan vara värdefullt för arbetsgivaren att känna till en sjukdom eller en svaghet så att man kan anpassa ditt arbete till det, eller hjälpa dig med rehabilitering. Du själv har naturligtvis alltid rätt att få fullständig information om resultatet av din medicinska kontroll.

För vissa arbeten ställs det krav på tjänstbarhetsbedömning, eftersom man behöver vara säker på att den som utför arbetet inte har nedsatt hälsa som kan äventyra säkerheten. Det kan också finnas en överenskommelse mellan ditt fack och din arbetsgivare, till exempel om arbetet innebär stora risker för din eller andras säkerhet. Då måste läkaren kunna ge besked till din arbetsgivare om arbetsgivaren kan sysselsätta dig i det aktuella arbetet eller inte. Det innebär att arbetsgivaren kan få ta del av dina provresultat för att till exempel kunna se hur du kommer klara att exponeras för ett ämne i din arbetsmiljö.

Du kan läsa mer om att mäta exponering från biologiska prover i stycket Att mäta exponering med biologiska prover i föreskriften medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6).

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Hur hanterar arbetsgivaren gruppresultat?

Din arbetsgivare har inte rätt att kräva in uppgifter om ditt hälsotillstånd. Däremot måste arbetsgivaren få information om resultaten av medicinska kontroller visar att det finns arbetsmiljöproblem som gett upphov till ohälsa. Om företagshälsovården upptäcker att det finns risker i arbetsmiljön ska de informera arbetsgivaren, men utan att ge ut uppgifter om ditt eller andra personers enskilda hälsotillstånd.

Hur dokumenterar arbetsgivaren mina medicinska kontroller?

Arbetsgivare ska föra register över dina medicinska kontroller. Där kommer det stå om du blivit godkänd för fortsatt arbete (om det är det som man har undersökt) och om de vidtagit åtgärder för arbetsanpassning. Däremot står inga medicinska uppgifter i registret. 

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-01-03