Arbetsgivarens ansvar för läkar- och hälsoundersökningar

Den här informationen vänder sig till dig som är arbetsgivare. Det är du som har ansvar för arbetsmiljöarbetet och att personalen genomgår medicinska kontroller.

Vad ska jag tänka på som arbetsgivare?

Du som arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön, och det är därför ditt uppdrag att se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Du ska även ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Om det inte finns kompetens inom företaget för att göra undersökningar, bedöma risker eller planera och genomföra åtgärder ska ni anlita företagshälsovård eller annan kompetens utifrån. När ni genomfört åtgärder ska ni följa upp resultatet så snart som möjligt.

Vad gäller för olika typer av medicinska kontroller?

För vissa arbeten ska de anställda erbjudas en medicinsk kontroll, och för andra arbeten ska arbetsgivaren ordna med en medicinsk kontroll. I bägge fallen finns det regler om vad som ska ingå. Ibland kan en utredning i det systematiska arbetsmiljöarbetet visa att det är lämpligt med en medicinsk kontroll. 

När man ska utföra en medicinsk kontroll

Vem kan utföra en medicinsk kontroll?

Det är viktigt att den som utför medicinska kontroller har rätt kompetens. Dessutom ska läkaren känna till de arbetsförhållanden och de olika påfrestningar och risker som kan finnas i arbetsmiljön och hur dessa kan påverka hälsan. Ibland kan det behövas en yrkeshygienisk kartläggning inför den medicinska kontrollen.

För arbeten som innebär krav på tjänstbarhetsbedömning finns det formella krav att utnyttja läkare med viss kompetens i föreskrifterna om medicinska kontroller (AFS 2005:6, 8§).

Kompetenskrav på läkare som utför medicinska kontroller, pdf, öppnas i nytt fönster

Tjänstbarhetsintyg från annat EU- eller EES-land

Ett läkarintyg som har utfärdats i ett annat EU- eller EES-land än Sverige kan användas som ett tjänstbarhetsintyg här om det motsvarar ett intyg som uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6). Det innebär att läkaren som har utfärdat det utländska intyget ska ha motsvarande kompetens som den som beskrivs i föreskrifternas 8 §. Undersökningen ska också motsvara föreskrifternas krav på en undersökning för arbetet i fråga.

Du som arbetsgivare måste utreda och ta ställning till om det utländska läkarintyget motsvarar ett svenskt tjänstbarhetsintyg. Du kan inte skicka in intyget till Arbetsmiljöverket och få en förhandsbedömning. Arbetsmiljöverket bedömer inte intyget förrän det blir aktuellt i ett tillstånds- eller tillsynsärende. Vi grundar då vår bedömning på arbetsgivarens utredning. 

Hur ska man dokumentera medicinska kontroller?

Arbetsgivare ska föra register över alla anställda som genomgår medicinska kontroller enligt föreskriften om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6, 9 §). Registret ska innehålla information om:

  • arbetstagarens namn
  • vilken eller vilka exponeringar/arbeten som lett till kontrollen
  • under vilken tidsperiod exponeringen skett
  • resultatet av biologiska exponeringskontroller, framför allt halten av bly eller kadmium i blod
  • resultatet av undersökningarna – dock inga medicinska uppgifter.  

Man kan även låta företagshälsovården föra registret. Det förutsätter dock att registren finns tillgängliga på arbetsplatsen om man till exempel byter företagshälsovård. Det är även lämpligt att den anställde får tillgång till sina medicinska resultat, till exempel lungröntgen och spirometri, om han eller hon byter arbete. Det dokumenterade systematiska arbetsmiljöarbetet ska finnas tillgängligt vid en eventuell inspektion från Arbetsmiljöverket. 

Om man gjort en tjänstbarhetsbedömning för att avgöra om den anställde får börja eller fortsätta arbetet ska arbetsgivaren dokumentera datum för kontrollen och vem som utförde den.  Det ska dock inte ingå några medicinska uppgifter. Däremot kan det finnas med information om de medicinska kontrollerna medfört att man på arbetsplatsen vidtagit åtgärder för arbetsanpassning.

Hur ska man hantera gruppresultat?

Sekretesslagstiftningen innebär att man inte får redovisa enskilda arbetstagares hälsotillstånd. Däremot måste arbetsgivaren få information om resultaten av medicinska kontroller visar att det finns arbetsmiljöproblem som gett upphov till ohälsa. Om företagshälsovården upptäcker att det finns risker i arbetsmiljön ska de informera arbetsgivaren utan att ge ut uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd, som kan ha påverkats av till exempel hörselskadande buller eller ämnen i arbetsmiljön som har gett överkänslighet.

Hur hanterar man drogtester och missbruk?

Arbetsmiljöverket har inga regler om drogtester men Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att drogtester kan vara motiverade om arbetet innebär stora risker för allvarliga olycksfall.

På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel. Det är viktigt att det finns förebyggande arbete mot drogmissbruk, men även att missbrukare kan få stöd och hjälp. På vissa arbetsplatser har man gemensamt kommit överens om en policy för drogtestning för att förebygga olycksfall och hantera resultat av testerna.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-06-03