Medicinska kontroller i arbetslivet

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne som finns i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.

Syftet med medicinska kontroller kan vara att:

 • upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön
 • skydda särskilt känsliga personer
 • kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att utföra sina arbetsuppgifter
 • förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten som till exempel ställer stora krav på omdöme och uppmärksamhet. 

Föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, förklarar hur man som arbetsgivare ska göra för att uppfylla sitt ansvar. Det finns även flera andra föreskrifter som kompletterar arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:06), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Andra hälsokontroller

Vad är en medicinsk kontroll?

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet, till exempel en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. Det kan ingå olika former av provtagning, till exempel blodprov, urinprov, lungfunktionsundersökning (spirometri), röntgen eller EKG. Ibland kan det i stället vara fråga om en enkätundersökning och ett samtal med till exempel en företagssköterska.

Det är viktigt att känna till att medicinska kontroller inte är samma sak som allmänna hälsoundersökningar, så kallade friskundersökningar. Friskundersökningar har ofta ett mycket begränsat värde, eftersom det är svårt att visa att någon är frisk. 

När ska man utföra en medicinsk kontroll?

Det finns två typer av medicinsk kontroll. Vissa kontroller måste genomföras för att en person ska få utföra arbetet, andra ska arbetsgivaren erbjuda men där kan arbetstagaren tacka nej utan att det medför konsekvenser för anställningen.

Krav på medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg

För vissa arbeten finns det krav på tjänstbarhetsintyg. Arbetsgivaren ska i dessa fall ordna med en medicinsk kontroll. Detta gäller vid arbete med 

 • bly
 • kadmium
 • fibrosframkallande damm, till exempel asbest och kvarts
 • vissa härdplastkomponenter
 • uppgifter som innebär extrem fysisk påfrestning: mast- och stolparbete, rök- och kemdykning och dykeriarbete.

Det är viktigt att arbetsgivaren har en god kännedom om arbetsuppgifterna och vilka påfrestningar de aktuella arbetsuppgifterna innebär, eftersom det annars finns risk för att en person nekas arbete på felaktiga grunder.

Ett exempel är arbete med plaster som inte kräver tjänstbarhetsbedömning.

Erbjuda medicinsk kontroll

För vissa arbeten är arbetsgivaren skyldig att erbjuda medicinsk kontroll. Arbetstagarna har dock möjlighet att tacka nej till erbjudandet utan att det medför konsekvenser för anställningen. Men Arbetsmiljöverket rekommenderar att man deltar som en extra trygghet mot att bli skadad i sitt arbete. Skyldighet att erbjuda medicinsk kontroll gäller bland annat för

 • nattarbete
 • arbete som medför exponering för vibrationer
 • arbete med hörselskadligt buller. 

Arbetsgivaren ska också erbjuda medicinska kontroller om en riskbedömning visar att det är motiverat, till exempel på grund av skadlig exponering. Det kan också vara ett led i att kartlägga nuvarande arbetsmiljöförhållanden eller när de förändras, till exempel om man genomför en omorganisation.

På många arbetsplatser har arbetsgivaren och arbetstagarna gjort överenskommelser om vissa hälsokontroller. Ibland har man gjort det för att arbetet medför speciella risker. I andra fall vill man erbjuda en allmän hälsokontroll som inte behöver vara motiverad av arbetsmiljön. En utgångspunkt är att det är viktigt att känna till arbetsmiljöförhållandena både som utförare och beställare av medicinska kontroller.

Läkares anmälan

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. En sådan anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Läkares anmälan

Kompetens för den som utför medicinska kontroller

Det är viktigt att läkaren som utför den medicinska kontroller har rätt kompetens, och att resultaten dokumenteras på rätt sätt.

Kompetenskrav på läkare som utför medicinska kontroller, pdf, öppnas i nytt fönster

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-06-03