Lövträdamm och andra cancerframkallande ämnen som bildas

Bestämmelserna i 40, 41 och 44 §§ i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker ska också tillämpas för följande verksamheter där man kan exponeras för cancerframkallande ämnen.

  1. Framställning av auramin.
  2. Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten som finns i sot, tjära eller beck av stenkol.
  3. Arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av koppar-nickelskärsten.
  4. Processer där stark syra ingår vid framställningen av isopropylalkohol.
  5. Arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd.
  6. Arbete som innebär exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm.
  7. Arbete som innebär exponering för asbesthaltigt damm.

För andra processer där CMR-ämnen bildas är bestämmelserna inte tvingande men det är ändå lämpligt att använda 40-44 §§ som vägledning vid beslut om åtgärder.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-19