Blanketter för redovisning av yrkeshygieniska mätningar

Det är möjligt att redovisa yrkeshygieniska mätningar till Arbetsmiljöverket via nätet med hjälp av elektroniska blanketter.

Elektroniska blanketter för inrapportering av yrkeshygieniska mätrapporter är framtagna för att:

 • underlätta inrapporteringen av obligatoriska mätningar
 • öka antalet inkomna yrkeshygieniska mätrapporter
 • säkerställa kvalitén på mätrapporterna genom att kraven på rapportinnehållet enligt bilaga 2 i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) är obligatoriska.
 • förkorta handläggningstiden och ge snabbare återkoppling genom automatisk inläsning av blanketterna.
 • arkivera dokument elektroniskt på ett sätt som kommer att säkerställa bevarandet av dess innehåll.

Det är obligatoriskt att mäta vissa ämnen

Om arbetstagare exponeras för vissa ämnen måste du mäta dem, enligt föreskrifterna (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker. Det gäller dessa ämnen:

 • bly och oorganiska blyföreningar
 • etylenoxid
 • kadmium och oorganiska kadmiumföreningar
 • styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning.

Rapportera mätresultaten och skicka dem till Arbetsmiljöverket, helst med e-post. Det underlättar vår handläggning.

Mät luftföroreningar och rapportera yrkeshygieniska mätningar

Som arbetsgivare är du skyldig att veta vilka eventuella hälsorisker din personal utsätts för i det dagliga arbetet. När du hanterar kemiska riskkällor kan du behöva genomföra mätningar för att veta vilken exponering som förekommer på er på arbetsplats. Du kan rapportera resultaten av yrkeshygieniska mätningarna på blanketter som finns på den här sidan.

Du ska använda två olika blanketter när du rapporterar mätningarna:

 • Blankett A handlar om arbetsstället.
 • Blankett B handlar om resultatet av mätningen.

Det finns även en instruktion hur du fyller i blanketterna.

Instruktioner om hur man fyller i ovanstående blanketter, instruktion YH-AB, pdf, öppnas i nytt fönster

Så här går det till

Fyll i alla fält som är markerade med *, och helst även de övriga fälten. Ju mer komplett du kan fylla i blanketten, desto snabbare kan vi behandla din rapport.
Fyll i uppgifter om

Fyll i uppgifter om

 • mätningen och er mätstrategi, till exempel vem som har utfört mätningen och vilken provplats som mätningen avser
 • provplatsen, till exempel arbetsuppgifter och exponeringsmönster
 • om andningsskydd användes vid mätningen och vilken typ av andningsskydd som då används
 • ventilationen på provplatsen
 • klimatet vid provplatsen
 • mätvärden för respektive ämne
 • kommentarer om mätningen, till exempel arbetsförhållanden, skift och mätprocedur.

  Uppgifter om den enskilda provplatsen, blankett YH-B, pdf, öppnas i nytt fönster

Skicka filerna tillsammans med eventuella bilagor med e-post till arbetsmiljoverket@av.se.

E-post till Arbetsmiljöverket

Bilagor kan till exempel vara fotografier, skisser eller ritningar. Vi kan ta emot bilagor i flera format, till exempel jpg, Word och pdf.

Du kan också skicka in blanketterna med vanligt brev till Arbetsmiljöverket, Box 9082, 171 09 Solna. Enklast för oss är dock om du använder e-post.

 • När vi får mätrapporterna diarieför vi dem.

 • Vi kan använda rapporterna när vi inspekterar arbetsmiljön hos er.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Har du synpunkter på blanketterna? Mejla gärna till arbetsmiljoverket@av.se.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-01