Frågor och svar om elektromagnetiska fält

Vilka fält finns kring höj- och sänkbara skrivbord?

För att kunna höja eller sänka ett skrivbord behövs en elektrisk motor. Då motorn körs kommer ett magnetiskt fält att skapas kring motorn. Detta magnetiska fält finns bara så länge motorn körs men kan även finnas hos en del bord även när motorn inte körs, men då med lägre styrka.

De mätningar som gjorts visar att fälten ligger betydligt under insatsnivåerna och kan, med den kunskap som finns idag, inte innebära risk för ohälsa, varken på kort eller lång sikt.

Innebär strålning från kontorstelefoner risk för ohälsa?

På kontor används ofta s.k. DECT-system som består av en eller flera telefoner som är uppkopplade mot en basstation som i sin tur är ansluten till det fasta telefonnätet. När man använder telefonen så aktiveras basstationen och ett samtal kopplas upp mellan den handhållna enheten och basstationen.

Utifrån den kunskap vi har idag så innebär den strålning som finns i det ovan beskrivna systemet inte någon risk för ohälsa, varken på lång eller kort sikt.

För att värdera och bedöma hälsorisker i trådlösa kommunikationssystem används ett begrepp som kallas SAR. Gränsvärdet, det så kallade SAR-värdet (W/kg), anger att högst 0,02 W får absorberas i en vävnadsvolym om 10 gram. Omräknat blir detta 2 W/kg. Den uppvärmning som då uppstår betraktas som betydelselös.

Typiska SAR-värden för mobiltelefoner GSM 900 är 0,2 – 2 W/kg, vilket gäller vid maximal uteffekt enligt ovan. Eftersom de trådlösa telefonerna har så låg uteffekt är det inte möjligt att överskrida gränsvärdet även om hela den avgivna effekten absorberas i kroppsvävnaderna. Typiska SAR-värden för trådlösa telefoner är 0,02 - 0,2 W/kg.

De trådlösa telefonernas basenheter kan ha en uteffekt på 10 – 125 mW. SAR-värdet från dessa blir tusentals gånger lägre än från DECT-telefonen eftersom de finns på betydligt längre avstånd från kroppen.

Finns det risker med strålning från trådlösa kommunikationssystem?

Den strålning som kommer från ett trådlöst nätverk kan, utifrån dagens kunskap, inte utgöra ett strålskyddsproblem. Anledningen är att strålningens intensitet är låg från de sändare som emitterar denna strålning.

Trådlösa nätverk arbetar med att skicka ut mikrovågor. Risker som förknippas med mikrovågor är för hög värmebelastning på kroppen om strålningens intensitet är tillräcklig hög. Men, vid de effekter som trådlösa nätverk arbetar med är värmeeffekter inte på något sätt aktuella eftersom strålningens intensitet är alldeles för låg.

Under senare år har några forskare rapporterat att lågintensiv mikrovågsstrålning kan ge upphov till en del biologiska effekter, som inte beror på termisk belastning, hos människor. Om dessa biologiska effekter har någon inverkan på vår hälsa är omdebatterat, men med dagens kunskap är detta inte sannolikt.

Vad menas med trådlös telefoni på kontor och hemma?

Med trådlös telefoni menas de trådlösa telefoner som används på kontor och i bostäder och avser inte GSM- eller 3G-telefoner.
Den andra generationens system för trådlös telefoni, CT2- och DECT-system, använder digital teknik och pulsade fält, och utnyttjas både i bostäder och på arbetsplatser. Frekvensområdena är kring 900 och 1900 MHz, respektive. Dessa digitala telefoner har en uteffekt i pulsen på 0,125-0,25 W, med en medeleffekt på 0,005-0,01 W. Detta kan jämföras med medeleffekten hos GSM-telefoner på 0,125 – 0,25 W. Motsvarande SAR-värden ligger för kontorstelefonerna i intervallet 0,005-0,2 W/kg och för GSM/3G-telefonerna i intervallet 0,2 – 2 W/kg.

Energin som varje sekund tas upp av kroppen kallas SAR-värde och anges i Watt per kilogram kroppsvikt (W/kg). Vid exponering för intensiva högfrekventa elektromagnetiska fält kan energiupptagningen i kroppen leda till oönskade hälsoeffekter p.g.a. värmeutveckling. Mängden energi, i detta fall i form av värme, som elektromagnetiska fält får avge till kroppen måste därför begränsas. EU-kommissionen har angivit ett värde på 2 W/kg som medelvärde över sex minuter. Detta får inte överskridas i huvud och bål.

Den strålning som kommer från trådlösa telefoner saknar förmåga att ge upphov till värmeskador då den är av alldeles för låg intensitet, detta gäller även för basstationerna. Även om basstationerna sänder med en högre effekt befinner de sig så långt borta från dem som exponeras att strålningen blir betydligt lägre än den från den trådlösa telefonen.

Frågan om det finns andra effekter än värmeeffekter, och därmed förknippade biologiska effekter och hälsoeffekter, kan inte besvaras med ett entydigt nej. Med den kunskap vi har idag tycks det som om lågintensiva mikrovågor kan ge upphov till en del biologiska effekter men att dessa biologiska effekter inte ger upphov till några kända hälsoeffekter, varken på kort eller på lång sikt.
Det är en gammal och väl beprövad princip inom all riskhantering att om det finns enkla, billiga sätt att minska exponeringen för ett ämne eller en verksamhet så bör sådana åtgärder vidtas, även om misstanken om skadliga hälsoeffekter är svag eller osäker. Såväl AV som SSI gör bedömningen att det finns skäl att informera om enkla sätt att minska exponeringen vid användning av mobiltelefoner, bland annat beroende på den omfattande användningen av mobiltelefoner, såväl privat som yrkesmässigt. Den här typen av försiktighetsstrategi för användning av mobiltelefoner tillämpas redan i ett antal länder i Europa.

För att minska den egna exponeringen för mikrovågorna från den handhållna telefonen kan man använda headset eller handsfree. Om dessa används ökas avståndet mellan telefonen och ansiktet vilket innebär att minskar till ett par procent jämfört med när telefonen hålls mot ansiktet. Ytterligare ett sätt kan vara att undvika långvariga samtal med den trådlösa telefonen och i stället använda en fast telefon.

Hur påverkas en pacemaker av magnetiska fält?

Dagens moderna pacemaker är mycket okänsliga för yttre störningar. Det är svårt att slå ut en pacemaker med de fält som normalt förekommer på en arbetsplats.

Moderna pacemaker är konstruerade för att, i händelse av yttre störning, gå över i en förprogrammerad rytm eller puls. Denna förprogrammerade rytm/puls medför inte skadlig påverkan. När den yttre störningen upphör så återgår pacemakern till sin normala funktion. 

Det är svårt att ange vid vilka fältstyrkor som påverkan sker på en pacemaker då det finns ett antal olika modeller, var pacemakern sitter i kroppen, hur elektroderna sitter. De undersökningar som finns antyder att magnetiska fält under 100 mikroTesla, vid 50 HZ, sannolikt inte påverkar en pacemaker. För elektriska fält kan, för vissa modeller, påverkan ske redan vid 1,5 – 2 kV/m, vid 50 Hz.

Det generella rådet är att den som har en pacemaker ska rådgöra med sin läkare och den som tillverkat pacemakern om exponering för elektromagnetiska fält förekommer i arbetet.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-06-05