Ansvar för buller

Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och till vem man ska vända sig med frågor. Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras.

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare ska du:

 • ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker orsakade av bland annat buller.
 • tydligt fördela ansvaret för de olika arbetsmiljöuppgifterna
 • genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
 • se till att personer som har ansvar för en arbetsuppgift har tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna leva upp till sitt ansvar
 • ta hänsyn till arbetstagarnas särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd.

Arbetstagarens ansvar

Som arbetstagare ska du:

 • medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö
 • vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner för hur man ska arbeta för att minimera exponeringen för buller
 • använda de skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som tillhandahålls av arbetsgivare

Skyddsombudets ansvar

Som skyddsombud har du som uppgift att:

 • för arbetstagarnas räkning bevaka arbetsmiljön
 • delta i planeringen
 • hos arbetsgivaren begära de åtgärder som du anser behövs.

Även arbetsgivaren har nytta av att skyddsombudet håller ögonen på arbetsmiljöfrågorna.

Tillverkaren och användarens ansvar för att förebygga risker med maskiner

Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation. Säkerheten vid användning av maskiner handlar också om att använda maskinerna på rätt sätt.

Arbetsmiljöverket har deltagit i en europeisk arbetsgrupp som tagit fram en guide för tillverkare och en för köpare av maskiner.

Vägledning för tillverkare

I vägledningen för maskintillverkare beskrivs hur bulleremissionerna ska deklareras enligt kraven i maskindirektivet (2006/42/EG). Buller som genereras av maskinen ska deklareras både i bruksanvisningen och i det tekniska säljstödsmaterialet, enligt kraven i maskindirektivet. Vägledningen gäller även när både maskindirektivet och direktivet om buller från arbetsmaskiner (2000/14/EG) är tillämpliga. Vägledningen togs fram för att en gemensam europeisk undersökning visat att 80 procent av de bruksanvisningar som kontrollerades inte uppfyllde bullerkraven i maskindirektivet. Vägledningen finns dels på svenska och dels i en flerspråkig version. 

Vägledning för tillverkare, pdf, öppnas i nytt fönster

Guide to manufacturers, pdf, multilingual, opens in a new window

Maskiner 

Vägledning för köpare

I vägledningen för köpare av maskiner beskrivs vad en strategi för att köpa tystare maskiner kan innehålla. Tänk alltid på riskerna med buller innan du köper eller hyr maskiner. Vägledningen är tänkt som hjälp för dig som ska köpa eller hyra maskiner, ofta kan du välja mellan mer eller mindre bullrande maskiner. I vägledningen ges exempel på vad man ska tänka på för att se till att maskinen har så låg ljudnivå som möjligt, eftersom det ofta går att välja mellan mer eller mindre bullrande maskiner. Ju fler som efterfrågar tystare maskiner desto bättre. Vägledningen finns både på svenska och engelska.

Vägledning för köpare av maskiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Guide for buyers of machinery, pdf, opens in a new window

Maskiner 

Information och utbildning om buller

Om bullret som du som arbetstagare utsätts för är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena på 80 eller 135 dB som anges i bullerföreskrifterna är din arbetsgivare skyldig att informera och utbilda dig om:

 • riskerna med att utsättas för buller
 • åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna så långt det är möjligt
 • de insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna
 • resultaten av riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker
 • korrekt användning av hörselskydd och information om skyldigheten att använda hörselskydd när de övre insatsvärdena uppnås eller överskrids
 • nyttan med, och metoder för att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
 • under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa
 • bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för. 

Undre insatsvärden för buller

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-05-17