Syrjintä, vanhempainloma ja yhdistymisoikeus

Sinua ei saa syrjiä

Ruotsissa ketään ei saa syrjiä. Se merkitsee, ettei ketään saa kohdella huonosti seuraavista syistä:

 • sukupuoli
 • sukupuolen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti
 • etninen alkuperä
 • uskonto tai muu uskonkäsitys
 • vajaakuntoisuus
 • seksuaalinen suuntautuneisuus tai
 • ikä.

Toisen ihmisen kiusaaminen tai seksuaalinen häirintä on kiellettyä. Kiusaaminen on käytöstä, jolla loukataan ihmisen ihmisarvoa ja jossa syynä on jokin edellä mainituista syrjintäperusteista. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan seksuaalisluonteista käyttäytymistä, jolla loukataan toisen ihmisen ihmisarvoa.

Työantaja ei saa syrjiä

Työnantaja ei saa syrjiä

 • työntekijää
 • työnhakijaa
 • harjoittelijaa tai harjoitteluun hakevaa
 • henkilöä, joka on käytettävissä työn tekemiseksi tai joka on tekemässä sitä vuokra- tai lainatyövoimana.

Voit kuitenkin saada erityskohtelua, jos se on sopivaa ja välttämätöntä laissa määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten esimerkiksi naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Erityiskohtelua ei saa käyttää palkka- eikä työsopimusehdoissa.

Häirintätapaukset pitää selvittää ja ehkäistä

Jos koet tulleesi kiusatuksi tai kokeneesi seksuaalista häirintää, työnantajasi tulee selvittää tapaus. Työnantajasi on myös velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin häirintätapausten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Työnantajan velvollisuus koskee kaikkia, myös työtään laina- tai vuokratyövoimana tekeviä.

Kostotoimien vastainen kielto

Työnantaja ei saa kohdistaa sinua vastaan kostotoimenpiteitä sen vuoksi, että olet:

 • tehnyt ilmoituksen tai kertonut, että työnantaja on toiminut lainvastaisesti,
 • osallistunut lain mukaiseen selvitykseen
 • torjunut työnantajan kiusaamis- tai seksuaalisen häirintäyrityksen tai alistunut siihen.

Kielto koskee myös niitä, jotka hakevat töitä, hakevat tai tekevät työharjoittelua tai ovat työnantajan käytettävissä tehdäkseen tai ollessaan tekemässä työtä vuokra- tai lainatyövoimana.
Syrjintälainsäädäntöön kuuluu myös osa- ja määräaikaistyöntekijöiden syrjinnän vastainen laki.

Korvaus

Syrjintälain vastainen rikos saattaa johtaa siihen, että työnantaja joutuu maksamaan korvausta henkilölle, jonka oikeuksia on loukattu.

Lisätietoja syrjintälaista

Näin teet ilmoituksen:

Jos haluat tehdä ilmoituksen syrjinnästä, voit kääntyä syrjintäasiamiehen (Diskrimineringsombudsman) puoleen. Hänen tehtävänään on valvoa, että syrjintälakia noudatetaan.
Syrjinnän ilmoittaminen syrjintäasiamiehelle ei maksa mitään, ja hän antaa myös neuvoja syrjintäilmoituksen tekemisestä. Jos jotakin henkilöä on syrjintäasiamiehen mielestä syrjitty, hän edustaa syrjittyä, jos asia viedään tuomioistuimeen .

Syrjintäasiamieheen saa yhteyden tästä linkistä

www.do.se/fi

Vanhempainlomalaki toimii tällä tavalla

Ruotsina vanhempainlomalain määräykset koskevat myös ulkomaankomennuksella Ruotsissa olevia. Sinulla on esimerkiksi oikeus vanhempainlomaan lapsen syntymän yhteydessä, eikä työnantaja saa syrjiä sinua sen vuoksi. Laissa on myös määräyksiä, suojatoimenpiteistä, jotka koskevat raskaina olevia tai vastasynnyttäneitä.

Äideillä on oikeus äitiyslomaan

Työsuhteessa olevana sinulla on oikeus saada lomaa lapsesi syntymän yhteydessä. Sinulla on oikeus vähintään seitsemän viikon lomaan sekä ennen laskettua synnyttämispäivää että sen jälkeen.

Syrjivän kohtelun kielto

Työnantajasi ei saa vanhempainloman takia syrjiä sinua tai ketään työnhakijaa. Syrjivän kohtelun kielto koskee useita eri tilanteita, kuten palkka- ja työsopimusehdoista päättämistä, töiden johtoa ja jakamista, päätöksiä ylennyksistä sekä irtisanomista ja erottamista. Kielto ei koske tapauksia, joita koskevat eri ehdot tai joissa poikkeava kohtelu ovat välttämätön seuraus vanhempainlomasta.
Jos sinut irtisanotaan tai erotetaan ainoastaan vanhempainlomaan liittyvistä syistä, irtisanominen voidaan julistaa pätemättömäksi sinun vaatiessasi sitä.

Oletko raskaana tai synnyttänyt hiljattain tai imetätkö?

Jos olet vasta synnyttänyt lapsen tai olet parhaillaan imetysvaiheessa, sinulla on oikeus saada aikaisemmasta poikkeavia työtehtäviä menettämättä työsuhde-etuuksiasi. Syy tähän on se, ettet voi suorittaa normaaleja työtehtäviäsi, kuten esim. käsitellä vaarallisia aineita tai suorittaa fyysisesti raskasta työtä.
Oikeus sijoittamisesta toisiin työtehtäviin ei ole ehdoton. Ellei työnantajasi pysty järjestämään muita töitä sinulle, sijoitusta toisiin työtehtäviin ei voida toteuttaa. Tällöin sinulla on oikeus tarvittavan pitkään lomaan terveytesi ja turvallisuutesi takaamiseksi.
Jos haluat käyttää oikeuttasi toisiin työtehtäviin, sinun pitää ilmoittaa tästä työnantajallesi. Ellei juuri nyt ole mahdollista sijoittaa sinua toisiin työtehtäviin, työnantajasi tulee kuitenkin koko ajan tutkia mahdollisuuksia järjestää sinulle toisia työtehtäviä.

Vahingonkorvaus

Määräyksiä rikkova työnantaja saattaa joutua maksamaan vahingonkorvausta työntekijälle.

Linkki lisätietoihin vanhempainlomalaista

Myös vakuutuskassa antaa lisätietoja vanhempainlomalaista

Yhdistymisoikeus, neuvotteluoikeus ja työrauhavelvoite

Sinulla on myös myötämääräämisoikeus työelämässä mitä tulee yhdistymisoikeuteen, neuvotteluoikeuteen ja työrauhavelvoitteeseen.

Yhdistymisoikeudella tarkoitetaan oikeutta kuulua työntekijäliittoon (ammattiliitto) ja oikeutta käyttää hyväksi jäsenyyttä sekä toimia tässä järjestössä. Yhdistymisoikeutta ei saa loukata. Tämä merkitsee, ettei sinulle saa tuottaa vahinkoa (esimerkiksi joutua irtisanotuksi) sen johdosta, että olet käyttänyt yhdistymisoikeuttasi.

Neuvotteluoikeus säätelee ammattiliiton oikeutta neuvotella työnantajan tai työnantajaliiton kanssa työntekijän (joka on tai on ollut jäsen liitossa) ja työnantajan välisistä suhteista.

Jos työnantajan ja ruotsalaisen työntekijäliiton välillä on solmittu työehtosopimus, niiden välillä vallitsee työrauhavelvoite. Ne eivät eivät saa periaatteessa käyttää toisiaan vastaan työtaistelutoimia, esimerkiksi lakkoa, työehtosopimuksen voimassaolon aikana.

Yhdistymis- ja neuvotteluoikeuksia sekä työrauhavelvoitetta rikottaessa saattaa rikkova osapuoli joutua maksamaan vahingonkorvausta.

Lisätietoja myötämääräämislaista on seuraavalla sivustolla.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-11