Tööaja seadus

Tööaja seadus reguleerib seda, kui palju on töövõtjal lubatud ööpäeva, nädala ning aasta jooksul töötada. Sama seadus reguleerib ka valvevahetuste ja kodus valvesoleku kestust, õigust puhkepausidele ja vaheaegadele ning kehtestab öise puhkuse reeglid. Selles seaduses on näiteks kirjas, et kõik töövõtjad peavad saama iga 24 tunni jooksul vähemalt 11 järjestikust tundi puhkeaega. Seda nimetatakse tööpäevade vaheliseks puhkeajaks.

Tööaja seadus kehtib üldiselt igasuguse Rootsis tehtava töö puhul. Erandite kohta leiad rohkem infot allpool. Oluliseks erandiks on see, et Tööaja seaduse § 12, mille kohaselt tööandja peab teavitama töövõtjat tööaja muudatustest vähemalt kaks nädalat ette, lähetatud töötajate puhul ei kehti.

Mõnedel tegevusharudel on oma spetsiifilised tööajad ja -tingimused. Sellised tegevusharud on näiteks tsiviillennundus, maanteetransport ning rahvusvaheline rongiliiklus.

Tööaja seaduse kohaldamisest võib kollekiivlepingus vastastikuse kokkuleppe alusel loobuda. Sel juhul asendab kollekiivleping seadust tervikuna või osaliselt.

Töökeskkonna amet jälgib seadusest kinnipidamist

Töökeskkonna amet jälgib, et Tööaja seadusest peetaks kinni ning neil on õigus lubada seadusega kehtestatud reeglitest erandeid. Kui Sinu tööandja rikub Sinu arvates Tööaja seadust, võid pöörduda otse töökeskkonna ametisse.

Kui tööaeg on reguleeritud kollektiivlepinguga, ei kuulu tööaja järelevalve Töökekkonna ameti ülesannetesse. Sel juhul lepivad tööandjate ja töövõtjate organisatsioonid omavahel kokku, millised erandid on lubatud.

Puhkus

Kui Sa viibid Rootsis lähetatud töötajana, laienevad puhkusetasude eeskirjad ka Sinule. Lähetatud töötajate puhul on üks erand. See erand kehtib juhul, kui on tegemist toote esmase monteerimise või paigaldamisega ja see töö võtab vähem kui kaheksa päeva. Kui viimase aasta jooksul lähetati enne Sind sama tööd tegema teine töötaja, loetakse ka tema töötatud aeg töölähetuses oldud aja hulka.

Erand, s.o kaheksa päeva reegel ei kehti juhul, kui töö puudutab ehitustegevust, mille puhul on tegemist hoonete rajamise, käikuandmise, hooldamise, ehitamise või lammutamisega. Sel juhul kehtivad puhkusetasude eeskirjad Sulle juba esimesest päevast, mil Sa lähetatud töötajana Rootsis töötad.

Lühiajalised töölepingud

Kui Sa oled Rootsis tööl kuni kolm kuud, võib töölepingule lisada sätte, mille kohaselt Sa loobud oma õigusest puhkusele. Sellisel juhul on Sul õigus saada puhkuse asemel puhkusehüvitist.

Puhkusehüvitis

Kui Sul ei ole eelpool nimetatud erandi tõttu õigust saada palgalist puhkust või kui Sa lõpetad oma tööandja juures töötamise, kuid ei ole saanud kätte töötatud aja vältel kogunenud puhkusetasu, on Sul õigus saada välja maksmata puhkusetasu asemel lisatasu (nn puhkusehüvitist).

Siit saad lugeda puhkuseseadust:

Kui Sa ei saavuta lähetatud töötajana töö- ja lepingutingimusi, millele Sul on seaduse järgi õigus, võid pöörduda Rootsi kohtusse.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-08