Nesmíte být diskriminován

Ve Švédsku nesmí být nikdo diskriminován. To znamená, že nikdo nesmi být znevýhodňován na základě:

 • pohlaví
 • transsexuální identitty nebo výrazu
 • etnické sounáležitosti
 • náboženství nebo jiného vyznání víry
 • zdravotního postižení
 • sexuální orientace nebo
 • věku.

Je zakázáno někoho šikanovat nebo sexuálně obtěžovat. Šikanování je chování, jímž je urážena něčí důstojnost a které souvisí se shora uvedenými příčinami diskriminace. Sexuálním obtěžováním se míní chování sexuálního charakteru, jímž je urážena něčí důstojnost.

Zaměstnavatel nesmí diskriminovat

 • pracovníka
 • uchazeče o práci
 • praktikanta nebo uchazeče o praxi
 • osobu, která je k dispozici pro provádění prací nebo je koná coby najatá nebo půjčená pracovní síla.

Naproti tomu může být s vámi jednáno zvláště, je-li to vhodné nebo nutné pro dosažení cílů stanovených zákonem, jako například dosáhnout rovnoprávnosti mezi ženami a muži. Avšak zvláštní jednání není přípustné, jde-li o podmínky zaměstnání.

Šikany musejí být vyšetřeny a odstraněny

Jestli pociťujete, že jste vystaven šikanování nebo sexuálnímu obtěžování na pracovišti, musí váš zaměstnavatel věc vyšetřit. Váš zaměstnavatel je také povinen učinit opatření nutná k tomu, aby k šikanování v budoucnu nedocházelo. Zaměstnavatelova povinnost se týká všech, tedy i těch, kdo vykonávají práci coby najatá nebo půjčená pracovní síla.

Zákaz represálií

Vy nesmíte být terčem represálií ze strany svého zaměstnavatele proto, že jste:

 • oznámil nebo pověděl, že zaměstnavatel jednal v rozporu se zákonem,
 • byl nápomocen při vyšetřování dle zákona
 • jste odmítl nebo se podrobil šikanování nebo sexuálnímu obtěžování zaměstnavatele.

Zákaz platí i tehdy, kdy někdo hledá práci, hledá nebo vykonává praxi, je k dispozici pro provádění prací nebo je koná coby najatá nebo půjčená pracovní síla.
K zákonodárství proti diskriminaci patří i zákon o zákazu diskriminace pracovníků pracujících na částečný úvazek a pracovníků s časově omezeným zaměstnáním.

Peněžní náhrada

Porušení zákona proti diskriminaci může vést k tomu, že zaměstnavatel musí zaplatit náhradu osobě, které bylo ukřivděno.

Zde si můžete přečíst zákon proti diskriminaci

Takto podáte oznámení

Chcete-li podat oznámení o diskriminaci, můžete se obrátit na
Ombudsmana proti diskriminaci, DO, který dohlíží na to, že zákonodárství proti diskriminaci je dodržováno.
Podat oznámení o diskriminaci DO je zdarma a DO vám také poradí, jak postupovat při podávání oznámení proti diskriminaci. Jestli DO je toho názoru, že jistá osoba byla diskriminována, zastupuje DO tuto osobu, bude-li věc projednávána u soudu.

S DO se můžete spojit pomocí tento linky:

www.do.se/en/

Takto funguje zákon o rodičovské dovolené

Švédská ustanovení o rodičovské dovolené se vztahují také na vyslané pracovníky. Vy máte například nárok na rodičovskou dovolenou v souvislosti s narozením dítěte a nesmíte být vystaven jednání, které je ve váš neprospěch. Ohledně těhotných žen nebo těch, jež nedávno porodily dítě, existují také ustanovení o ochranných opatřeních.

Mámy mají nárok na volno

Jste-li žena, máte coby zaměstnankyně nárok na volno v souvislosti s narozením vašeho dítěte. Můžete si vzít volno přinejmenším sedm týdnů před předpokládanou dobou porodu a sedm týdnů po něm.

Zákaz znevýdodňujícího jednání

Váš zaměstnavatel nesmí znevýhodňovat vás nebo jinou osobu hledající práci kvůli rodičovské dovolené. Zákaz znevýdodňujícího jednání platí ve více situacích, např. když se rozhoduje o mzdových a zaměstnaneckých podmínkách, při vedení nebo rozdílení práce, při rozhodování o povýšení a výpovědi či propouštění . Zákaz neplatí v těch případech, kdy různé podmínky nebo různé jednání jsou nutné v souvislosti s rodičovskou dovolenou.
Dostanete-li výpověď nebo budete propuštěn v souvislosti s rodičovskou dovolenou, bude výpověď či propuštění zrušeny, jestli o to požádáte.

Čekáte dítě, porodila jste nedávno nebo kojíte?

Narodilo se vám nedávno dítě nebo kojíte, máte nárok být přemístěna na jinou práci bez ztráty svých zaměstnaneckých výhod. Důvodem musí být, že nemůžete vykonávat své normální pracovní úkoly, jako například, když musíte zacházet s nebezpečnými materiály nebo vaše práce je fyzicky namáhavá.
Právo na přemístění není absolutní. Nemůže-li váš zaměstnavatel vám zajistit jinou práci, není přemístění možné. V tom případě máte namísto toho nárok na volno po dobu nutnou k ochraně vašeho zdraví a bezpečí.
Chcete-li využít svého práva na přemístění, musite to ohlásit zaměstnavateli. Není-li možné vás přemístit, musí váš zaměstnavatel průběžně zkoumat možnost přemístění.

Odškodné

Zaměstnavatel, který porušuje ustanovení, může být povinen zaplatit pracovníkovi odškodné.

Zde si můžete přečíst zákon o rodičovské dovolené

Sociální pojišťovna může také poskytnout více informací o rodičovské dovolené

Svoboda

spolčování, právo vést jednání a povinnost zachovávat pracovní smír
Máte také právo na spolurozhodování v pracovním životě, pokud jde o svobodu spolčování, föreningsrätt, právo vést jednání povinnost zachovávat pracovní smír.

Svobodou spolčování se míní právo příslušet zaměstnanecké organizaci (odborovému svazu) a využít svého členství a působit ve prospěch organizace. Svobodu spolčování nelze porušovat. To znamená, že vám nemůže být ublíženo (například výpovědí) vzhledem k tomu, že jste využil své svobody spolčování.

Právo vést jednání upravuje právo odborového svazu vyjednávat se zaměstnavatelem /zaměstnavatelskou organizací o otázkách týkajících se poměru mezi zaměstnancem (jenž je nebo byl členem organizace) a zaměstnavatelem.

Je-li mezi zaměstnavatelem/zaměstnavatelskou organizací a švédskou zaměstnaneckou organizaci uzavřena kolektivní smlouva, vládne mezi nimi povinnost zachovávat pracovní smír. V podstatě nesmějí proti sobě používat bojová opatření, například stávku, po dobu trvání kolektivní smlouvy.

Dojde-li k porušení ustanovení o svobodě spolčování, právu vést jednání a povinnosti zachovávat pracovní smír, může vzniknout povinnost platit odškodné.

Zde si můžete přečíst zákon o spolurozhodování

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-07