Дискриминация, майчинство и право на сдружаване

В Швеция никой не може да бъде дискриминиран.
placeholder image

Никой не може да Ви дискриминира

Това означава, че никой няма право да бъде ощетяван на основа:

 • пол
 • транссексуална идентичност или израз
 • етническа принадлежност
 • религия или друго вероисповедание
 • инвалидност
 • сексуална ориентация или
 • възраст

Забранено е упражняването на сексуален или какъвто и да било тормоз. Тормозът е поведение, което обижда достойнсвото на друг човек и е свързано с причините за дискриминация изброени по-горе. Под сексуален тормоз се разбира поведение със сексуален характер, което засяка достойнсвото на друг човек.

Работодателят няма право да дискриминира

 • работник
 • търсещ работа
 • стажант или търсещ стаж
 • лица, които са на разположение за извършването на или извършват дейности като временно наета или отдадена под наем работна сила.

От друга страна Вие имате право на специално третиране, ако е приемливо и необходимо, за да се постигнат цели, заложени в законодателството, като например да се постигне равноправие между жени и мъже. Специално третиране обаче е недопустимо, когато става въпрос за условия на труд и заплащане.

В случай на тормоз е необходимо разследване и предприемане на мерки

Ако смятате, че сте подложен на тормоз или сексуален тормоз във връзка с работата Ви, работодателят Ви е длъжен да разследва случая. Работодателят също така е длъжен да вземе необходимите мерки, за да се предотврати тормоз за вбъдеще. Равотодателят носи отговорност за всички, включително и работници наети чрез агенции за временна заетост.

Забрана срещу репресиране

Вашият работодател няма право да Ви репресира, заради това, че:

 • сте докладвали или съобщили, че работодателят Ви е нарушил закона,
 • сте сътрудничили в разследване съгласно закона
 • сте отблъснали или сте се предали на тормоза или сексуалния тормоз от страна на Вашия работодател.

Забраната също така се отнася за лица, които търсят работа, търсят или в момента са на стаж, или са назаначени за извършването на или извършват дейности чрез агенции за временна заетост.

Към Законодателството за дискриминация спада и Законът за забрана на дискриминацията на работници на непълен работен ден и работници със срочен договор.

Компенсации

Нарушаването на Закона за дискриминацията може да доведе до това, работодателят да се задължи да изплати компенсация на засегнатото лице.

Така можете да докладвате случаи на дискриминация

Ако желате да докладвате случай на дискриминация, можете да се обърнете към омбудсмана по въпросите на равенството, ОВР, който следи за това, Законодателството за дискриминацияда се спазва.

Докладването на случаи на дискриминация към ОВР е безплатно и ОВР дори ще Ви консултира как се извършва докладването. Ако ОВР е на мнение, че лицето е било дискриминирано, ОВР ще представлява лицето, в случай, че се стигне до съд.

Можете да се свържете с ОВР чрез този линк:

www.do.se/en

За Закона за родителски отпуск

Шведските наредби за родителски отпуск са в сила и за командировани работници. Вие имате право на родителски отпуск във връзка с раждането на детето и не може да бъдете ощетени по какъвто и да е начин. Съществуват и наредби за защита на жени, които са бременни или скоро са родили.

Всяка майка има право на отпуск по майчинство

Ако сте жена, като назначен работник имате право на пълен отпуск във връзка с раждането на Вашето дете. Имате право на минимум седем седмици отпуска преди определения термин за раждане и седем седмици след това.

Забрана за неравноправно третиране

Работодателят няма право да третира неравноправно Вас или други лица, търсещи работа във връзка с родителски отпуски. Забраната за неравноправно третиране важи в няколко ситуации, например когато се определят условия за наемане и заплащане, при ръководене и разпределяне на работа, при решения за повишение и при подаване на оставка и напускане. Забраната не важи за случаите когато различни условия и различно третиране са необходимо последствие от майчинския отпуск.

Ако Ви уволнят или напуснете поради причини, които изцяло са свързани с родителския Ви отпуск, уволнението или напускането трябва да бъдет анулирани, ако това е Вашето желание.

Ако чакате дете, скоро сте родила или кърмите

Ако наскоро сте родила или кърмите, имате право да бъдете разпределена на друго работно място без да губите трудовите си придобивки. Причината трябва да е невъзможността Ви да извършвате стандартните трудови задължения, като например когато работите с опасни вещества или дейността Ви е свързана с физическо натоварване.

Правото на преразпределение не е абсолютно. Ако работодателят Ви не може да Ви осигури друга дейност, преразпределението не е възможно. В такъв случай имате право на отпуска за колкото е необходимо, за да се запази Вашето здраве и сигурност.

Ако желаете да се възползвате от правото си на преразпределение е необходимо да подадете молба до работодателя. Ако не е възможно да Ви преразпределят незабавно, работодателят е длъжен непрекъснато да търси възможности да го направи.

Обезщетения

Работодател, който нарушава наредбите може да бъде подведен под съдебна отговорност и да се задължи да изплати обезщетения на работника.

Службата за социална сигурност също може да Ви даде допълнителна информация за родителските отпуски

Право на сдружаване, право на индивидуални преговори и задължение за социален мир

Вие също имате право на участие във вземането на решения засягащи активния Ви живот, като например правото на сдружаване, правото на индивидуални преговори и задължението за социален мир.

Правото на сдружаване е правото да членувате в работническа организация (профсъюз) и да ползвате членството си и да действате в организацията. Правото на сдружаване не може да бъде нарушавано. Това означава, че на Вас не може да Ви се навреди (например да Ви уволнят) заради това, че сте приложили правото си на сдружаване.

Правото на сдружаване регулира правото на профсъюза да преговаря с работодателя / работодателната организация относно въпроси, засягащи отношенията между работника (който е или е бил член на съюза) и работодателя.

Ако се стигне до колективен трудов договор между работодателя и шведска работническа организация, между тях важи задължението за социален мир. Принципно те нямат право да прилагат стачни или други действия един срещу друг за периода, в който важи колективният трудов договор.

При нарушение на наредбите за право на сдружаване, право на индивидуални преговори и задължението за социален мир, може да се стигне подвеждане под отговорност.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-11-23