Закон за регулиране на работното време

Människor på språng i en gångtunnel

Законът за регулиране на работното време съдържа правила за допустимия брой работни часове в денонощието, седмицата и годината. Той също така регулира време на разположение и готовност, правото на почивки и паузи и какво важи за нощните почивки. Например: всички работници трябва да са свободни минимум 11 часа подред за всеки период от 24 часа. Това е т.нар. почивка за денонощието.

Принципно Законът за регулиране на работното време важи за всякакъв вид работа в Швеция. Съществуват и изключения, за които можете да получите допълнителна информация по-надолу. Едно важно изключение е, че правилото в 12 § от Закона за регулиране на работното време, което постановява, че работодателят е длъжен да уведоми рабтника за промени в разпределението на работните часове най-малко две седмици по-рано, не важи при командировки.

Някои браншове изискват специфично работно време и имат собствени регулации. Това се отнася между другото за мобилния персонал в цивилната авиация, при пътнотранспортна дейност и за интернационалния железопътен трафик.

Законът за регулиране на работното време може да бъде отклонен чрез колективен трудов договор. В такъв случай колективният трудов договор може или изцяло да замени закона или само части от него.

Службата труд и работна среда следи за спазването на закона

Службата труд и работна среда следи за спазването на Закона за регулиране на работното време и може да позволи изключения от някои от уставите в закона. Ако смятате, че Вашият работодател нарушава уставите на Закона за регулиране на работното време можете директно да се обърнете към Службата труд и работна среда.

Когато работното време се регулира чрез колективен трудов договор, Службата труд и работна среда няма влияние. В такъв случай организацята на работодателите и тази на работниците трябва да се договорят помежду си, какви изключения могат да бъдат допуснати.

Отпуски

Ако сте командирован, правилата за право на платена отпуска важат и за Вас. Съществува едно изключение за командировани лица и то важи при първи монтаж или инсталация на продукт, когато работата се извършва за по-малко от осем дни. Ако по-рано през последната година друг работник е бил командирован за извършване на същата дейност, това време се начислява към общото време за командировка.

Изключението в правилото за осемте дни не важи ако става въпрос за строителска дейност, при която се изграждат, пускат в изправност, поддържат, реконструират или събарят сгради. В такъв случай правилата за платена отпуска важат за Вас от първия ден на наемането в Швеция.

Кратки назначения

Възможно е правото на отпуска да бъде отклонено, ако работите най-много три месеца в Швеция. В такъв случай имате право на добавки за отпуск.

Добавки за отпуск

Ако нямате право на платен отпуск съгласно някое от изключенията посочени по-горе или ако прекратите работа при работодателя си, без да сте получили полагаемия отпуск,имате право на допълнително заплащане за невзет отпуск (или т. Нар. добавки за отпуск).

Ако Вие сте командирован работник и не получите условията на наемане и труд, които Ви се полагат по закон, можете да се обърнете към Шведски съд.

Was the information on this page useful?

Last updated 2015-09-06