E-tjänster och blanketter

Arbetsgivarens skyldigheter

Här finns information om vad en arbetsgivare som utstationerar arbetstagare är skyldig att göra.

Den utländska arbetsgivaren ska

  • anmäla utstationeringar till Sverige i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister
  • följa de svenska reglerna om arbetsmiljö, diskriminering, arbetstider, semester, föräldraledighet och skatt.

Mer om vilka regler som arbetsgivaren ska följa finns på sidan nedan. 

Utstationerade arbetstagares rättigheter och skyldigheter

Anmäla utstationering

Om en arbetstagare ska vara utstationerad mer än fem dagar ska arbetsgivaren anmäla det i utstationeringsregistret. Anmälan ska finnas senast när arbetstagaren börjar att arbeta i Sverige.

Om utstationeringen skulle vara i högst fem dagar, men arbetet bli förlängt ska arbetsgivaren anmäla senast den sjätte dagen.

Uppgifter som arbetsgivaren ska registrera är

  • arbetsgivarens namn, postadress och hemvist eller säte
  • kontaktuppgifter till en firmatecknare för arbetsgivaren (kan vara i hemlandet)
  • vilken typ av tjänster som ska utföras i Sverige
  • planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige
  • plats för tjänsten eller tjänsternas utförande
  • de utstationerade arbetstagarnas namn och personnummer eller födelsedatum
  • uppgifter om en av arbetsgivaren utsedd kontaktperson i Sverige.

Anmäl i utstationeringsregistret

Kontaktpersonens rättigheter och skyldigheter

Utsedd kontaktperson är behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning.

Kontaktpersonen ska också kunna visa handlingar där det framgår att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Det kan till exempel vara anställningsavtal som visar att arbetstagarna har de villkor som krävs enligt utstationeringslagen, nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljölagen och tidsredovisningar.

Sanktioner om arbetsgivaren inte anmäler enligt reglerna

Om arbetsgivaren inte anmäler utstationeringen eller kontaktperson i rätt tid, får hen betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

Om anmälan är oriktig eller bristfällig kan Arbetsmiljöverket förelägga att arbetsgivaren rättar till bristerna. Detsamma gäller om de registrerade uppgifterna inte är uppdaterade. Arbetsgivaren kan också få ett föreläggande om kontaktpersonen inte utför sitt uppdrag enligt bestämmelserna. Föreläggandet kan förenas med ett vitesbelopp som döms ut om arbetsgivaren inte rättar till bristerna.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-02-17