Frågor och svar om utstationering

Anmäl utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Anmäl utstationering

Vanliga frågor och svar om utstationering

När ska en anmälan om utstationering göras till Arbetsmiljöverket?

En arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige.

Om utstationeringen ska pågå under högst fem dagar behövs ingen anmälan. Skulle arbetet förlängas så ska en anmälan göras senast den sjätte dagen.

Om förändringar sker i verksamheten på ett sätt som har betydelse för de uppgifter som anmälts, till exempel att platsen där arbetet ska utföras ändras, ska arbetsgivaren anmäla de ändrade uppgifterna till Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter det att förändringar skedde.

Vad är en utstationering?

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Det finns tre situationer som är aktuella:

 • Du arbetar för din arbetsgivares räkning och under hans eller hennes ledning. Arbetsgivaren har ett avtal med någon i Sverige som är mottagare av tjänsten
 • Du har skickats till en arbetsplats eller ett företag i Sverige som tillhör arbetsgivarens koncern
 • Du är uthyrd eller utlånad av ett bemanningsföretag till ett företag som har sin verksamhet här

Arbetsmiljöverkets Svarstjänst kan inte göra en bedömning i frågan om det rör sig om en utstationering eller inte då det är flera olika aspekter som spelar roll till exempel skatteregler, regler för sociala avgifter etc.

Är man osäker om ifall det rör sig om en utstationering, rekommenderar vi att göra en anmälan till registret.

Anmäl utstationering

Vad menas med att vara utstationerad under en begränsad tid?

Det finns ingen definition av begränsad tid i utstationeringslagen eller i utstationeringsdirektivet. Om uppdraget inte varar tills vidare, det vill säga har ett mer eller mindre bestämt slut, kan det anses att vara för en begränsad tid.

Ska tjänsteresor som varar längre än fem dagar anmälas till registret?

Det finns inga speciella regler för det som kallas tjänsteresor. Om en arbetstagare skickas till Sverige av sin ordinarie arbetsgivare för att utföra en tjänst åt någon i Sverige under en begränsad tid så är det utstationering. Om arbetet varar längre än fem dagar ska en anmälan göras till registret.

Vad ska en anmälan om utstationering innehålla?

Anmälan om utstationering ska innehålla uppgifter om:

 1. arbetsgivarens namn, postadress och hemvist
 2. namn, personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum, postadress, telefonnummer och e-postadress till en behörig ställföreträdare för arbetsgivaren.
 3. vilken typ av tjänst eller tjänster som ska utföras i Sverige
 4. planerad tidsperiod för tjänstens eller tjänsternas utförande i Sverige
 5. den eller de platser i Sverige där tjänsten eller tjänsterna ska utföras
 6. namn och personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum för de arbetstagare som ska utstationeras till Sverige.

Anmälan om kontaktperson ska innehålla uppgifter om kontaktpersonens:

 1. namn
 2. personnummer, eller om sådant saknas, födelsedatum
 3. postadress i Sverige
 4. telefonnummer
 5. e-postadress

Vad händer om arbetsgivaren har missat att anmäla förändringar i en utstationering och det har passerat tre dagar?

Arbetsmiljöverket kan förelägga arbetsgivaren att anmäla förändringarna till registret inom en viss tid. Föreläggandet kan dessutom förenas med vite. Det innebär att om arbetsgivaren inte anmäler aktuella förändringar måste arbetsgivaren betala vite till den svenska staten.

När ska en kontaktperson utses och vilken roll har kontaktpersonen?

Arbetsgivaren ska utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom eller henne till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige. När kontaktpersonen anmäls till registret blir personen behörig att ta emot delgivningar för den utländska arbetsgivarens räkning.

Kontaktpersonen ska också kunna visa handlingar där det framgår att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda. Det kan t.ex. handla om anställningsavtal som visar att arbetstagarna har de villkor som krävs enligt utstationeringslagen, nödvändig dokumentation enligt arbetsmiljölagen samt arbetstidsjournaler.

Kan en redovisningsbyrå eller liknande vara en kontaktperson?

Nej, det måste vara en fysisk person som är anmäld som kontaktperson. Personen ska befinna sig i Sverige för att ta emot delgivningar och kunna visa upp handlingar som styrker att utstationeringslagen följs.

Kan en utstationerad arbetstagare vara en kontaktperson?

Ja, det finns inget som hindrar att det är en arbetstagare som är kontaktperson.

Måste kontaktpersonen fysiskt befinna sig i Sverige under den tiden som utstationering pågår?

Ja, kontaktpersonen ska befinna sig i Sverige.

Vad innebär det att Arbetsmiljöverket är ett förbindelsekontor när det gäller utstationering?

Arbetsmiljöverket ska ge den information som behövs om vad som gäller vid utstationering i Sverige när det kommer frågor från t.ex. myndigheter i andra länder, arbetsgivare eller arbetstagare. Det kan även handla om att hänvisa förfrågningar vidare till rätt myndighet.

Var finns bestämmelser om registret?

Bestämmelser om registret finns i lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare och förordning (2017:319 om utstationering av arbetstagare).

Enligt § 9 i Utstationeringslagen ska Arbetsmiljöverket tillhandahålla information om det arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige. Hur ska det tolkas?

Bestämmelser om registret finns i lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare och förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare.

Vad menas med en behörig ställföreträdare?

Med "behörig ställföreträdare" menas att personen ska ha behörighet att ingå avtal för företagets räkning, t.ex. att teckna kollektivavtal. Definitionen är jämförbart med svensk firmatecknare, men detta kan variera mellan olika stater. Meningen är att det ska namnges en person som kan teckna t.ex. kollektivavtal. Det finns inget krav att personen ska befinna sig i Sverige.

Var hittar jag bestämmelser kring minimilön i Sverige?

I Sverige finns bestämmelser om minimilön inte i lag utan i kollektivavtal. Det är parterna i kollektivavtalet i Sverige som ansvarar för att det följs, och det gäller även i frågor kring lön.

Kontaktuppgifter till arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer hittar du under följande länk:

Kontaktuppgifter till centrala arbetstagarorganisationer

Kan egenföretagare utstationera sig själv?

För egna företagare gäller till stor del särskilda bestämmelser, eftersom de flesta arbetsrättsliga bestämmelserna (inklusive utstationeringslagen) endast gäller för arbetstagare. En person som är verksam som egenföretagare i sitt hemland och som utför arbete i Sverige kan enligt svensk rätt betraktas som en arbetstagare i rättslig mening. Omständigheter som talar för att företagaren ska anses vara en arbetstagare är om företagaren har en enda uppdragsgivare, är personligen arbetsskyldig (och alltså inte kan sätta någon annan person i sitt ställe), inte har egna arbetsredskap eller egen lokal och om det är uppdragsgivaren som styr över hur arbetet ska utföras.

Vad är ett A1 intyg?

A1 är ett intyg som visar vilken stats socialförsäkringssystem en person tillhör. Intyget får man från motsvarande Försäkringskassan i det land arbetstagaren kommer ifrån. Man ska ansöka om ett A1 intyg innan avresa. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Till vilka och när skickas kvittenser från registret?

Ett e-postmeddelande skickas till kontoinnehavaren för att bekräfta att e-postadressen är korrekt och för att skapa ett konto.

Kvittenser på lämnade uppgifter skickas i pdf-format till kontoinnehavaren, anmäld ställföreträdare för arbetsgivaren samt till den anmälda kontaktpersonen i Sverige samt så fort en ändring sker i de registrerade uppgifterna om anmälan om utstationering eller kontaktperson.

Hur kan jag ändra en anmäld utstationering?

Klicka på symbolen till höger om raden du vill ändra. Ändra de felaktiga uppgifterna och glöm inte att klicka på ”Spara”. Du kommer att få en kvittens via e-post (skickas till kontoinnehavare, arbetsgivarens anmälda ställföreträdare samt till anmäld kontaktperson).

Hur kan jag ändra på de uppgifter jag anmält till registret?

Klicka på ”Ändra uppgifter” och gör dina ändringar. Glöm inte att spara. Du kommer att få en kvittens via e-post (skickas till kontoinnehavare, arbetsgivarens anmälda ställföreträdare samt till anmäld kontaktperson).

Hur gör jag för att ändra kontoinnehavare?

Klicka på ”Kontoinställningar” högst upp till höger. Byt lösenord eller e-postadress på sidan. Du måste bekräfta den nya e-postadressen innan den börjar fungera.

Jag kan inte spara - vad är fel?

Kontrollera att du fyllt i alla rader. Alla rubriker markerade med en * måste fyllas i. Scrolla ner på sidan och kontrollera så att du inte missat någon rad (ett rött felmeddelande visas om det är fel).

Jag har glömt mitt lösenord, hur gör jag då?

Klicka på länken ”Glömt lösenord”. Ange den e-postadress du använde när du registrerade kontot så skickas en länk till denna.

Jag har glömt vilken e-postadress jag registrerade. Kan ni hjälpa mig att ändra den eller att ändra övriga uppgifter?

Nej, vi kan inte ändra uppgifter eller uppge vilken e-postadress du har använt. Testa de olika e-postadresserna du har tillgång till.

Jag vill förlänga en utstationering - hur gör jag?

Logga in, klicka på symbolen till höger om utstationeringen, välj ett annat slutdatum i fältet för slutdatum. Det skickas en ny kvittens via e-post (skickas till kontoinnehavare, arbetsgivarens anmälda ställföreträdare samt till anmäld kontaktperson).

Registreras alla ändringar i databasen?

Ja, alla ändringar registreras. Den senaste versionen skickas som en PDF via e-post (skickas till kontoinnehavare, arbetsgivarens anmälda ställföreträdare samt till anmäld kontaktperson).

Hur länge sparar Arbetsmiljöverket uppgifter i registret?

Vi sparar alla uppgifter i minst 5 år.

Om jag har flera pågående utstationeringar, kan jag registrera dem på ett och samma konto?

Ja, du kan registrera hur många utstationeringar du vill.

Vilka utstationeringar finns sökbara via webbplatsen www.av.se?

De utstationeringar som pågår just nu i Sverige finns sökbara på webbplatsen. Om en utstationering avslutas finns den inte längre sökbar på webbplatsen. Vill man ha en fullständig bild över utstationeringar över en längre tidsperiod kan man kontakta oss kring ett uttag ur registret.

Sök utstationering

Hur många arbetstagare kan jag registrera?

Det finns ingen övre gräns.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19