Diskriminering

I Sverige får ingen diskrimineras. Det betyder att ingen får missgynnas baserat på:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning, eller
  • ålder.

Det är förbjudet att trakassera eller att sexuellt trakassera någon. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ovan. Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Trakasserier måste utredas och åtgärdas

Om arbetstagaren upplever att hen har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, måste arbetsgivare utreda händelsen. Arbetsgivaren måste också se till att vidta de åtgärder som krävs för att trakasserier inte ska förekomma i framtiden.

Arbetstagaren får inte bestraffas av arbetsgivaren

Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) är skyddad är skyddad mot att bli bestraffad av arbetsgivaren. 

Bestraffning kan till exempel vara att ett anställningsavtal inte förlängs, att personen får ett lågt lönepåslag, eller att personen får för mycket eller för lite att göra. En arbetsgivare får inte heller bestraffa sina utstationerade arbetstagare på grund av att arbetstagaren påtalar brister beträffande sina arbets- eller anställningsvillkor.

En arbetstagare som upplever att hen blir diskriminerad eller bestraffad kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen. Mer information finns på Diskrimineringsombudsmannens hemsida:

Länk till Diskrimineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedan kan du läsa mer om diskrimineringslagen.

Länk till diskrimineringslagen. öppnas i nytt fönster 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19