Det här är utstationering

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Den utländska arbetsgivaren ska tillhandahålla tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det andra landet.

En utstationerad arbetstagare i Sverige är en person som vanligtvis arbetar i ett annat land och skickas till Sverige av sin arbetsgivare för att arbeta här under en begränsad tid. En arbetsgivare som utstationerar sina arbetstagare i Sverige har sitt säte i ett annat land och tillhandahåller tjänster över gränserna. Arbetsgivaren utstationerar sina arbetstagare i Sverige under begränsad tid. Utstationeringen kan ske

 • enligt ett avtal som arbetsgivaren ingår med en mottagare av tjänsterna i Sverige, 
 • inom koncernen, eller
 • genom att arbetsgivaren hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande och sänder arbetstagare till ett användarföretag i Sverige.

För att få veta om det är fråga om utstationering till Sverige kan man utgå från följande frågor

 • Gäller det en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige och som tillhandahåller tjänster över gränserna?
 • Arbetar arbetstagaren vanligtvis i ett annat land än Sverige?
 • Skickas arbetstagaren till Sverige för att arbeta här tillfälligt?
 • Finns det en mottagare av tjänsten i Sverige, eller sker utstationeringen inom koncernen?

 Svarar man ja på samtliga frågor är det fråga om utstationering.

Vad menas med att tillhandahålla en tjänst?

Att tillhandahålla en tjänst i detta sammanhang innebär att det ska vara fråga om att utföra någon form av arbete – tjänst - där den utländska arbetsgivaren får en ekonomisk ersättning av mottagaren av tjänsten i Sverige. 

Det räknas inte som att tillhandahålla en tjänst om en utländsk arbetsgivare skickar hit arbetstagaren för att till exempel delta i en kurs, en konferens eller annat utbildningsmoment.

Vad menas med att det ska finnas en mottagare av tjänsten i Sverige?

Det ska finnas en mottagare av tjänsten här, vilket innebär att den utstationerade arbetstagaren ska arbeta i Sverige för till exempel ett företag, en kund, en ekonomisk samarbetspartner eller ett företag inom samma koncern. 

Det räknas inte som utstationering om en arbetstagare sänds till Sverige för att arbeta för sin egen arbetsgivares räkning och göra till exempel en marknadsundersökning eller ett nyhetsreportage utan att det finns någon mottagare av tjänsten här.

Exempel på situationer när du är utstationerad

•Du jobbar i England för ett brittiskt företag som skickar dig till Sverige i nio månader för att marknadsföra det svenska dotterbolagets produkter.

•Du arbetar i Polen på ett byggföretag och skickas till Sverige för att jobba på ett svenskt byggföretag i tre månader.

•Du är finsk medborgare och är anställd hos ett franskt bemanningsföretag, och skickas till Sverige för att arbeta i ett år hos ett svenskt företag. Det svenska företaget är mottagare av tjänsten.

Exempel på situationer när du inte är utstationerad

Du skickas av din arbetsgivare till Sverige för att:

 • gå en kurs
 • delta i en konferens
 • göra en marknadsundersökning för din utländska arbetsgivares räkning
 • göra en nyhetsrapportering för din utländska arbetsgivares räkning
 • vara handelsresande för din utländska arbetsgivares räkning

 

Är jag utstationerad när jag åker på en tjänsteresa?

När det gäller tjänsteresor är det syftet som avgör. Resan bör räknas som utstationering om syftet till exempel är att arbetstagaren skickas av sin utländska arbetsgivare att marknadsföra ett svenskt företags produkter. 


Det utländska företaget får ersättning av det svenska företaget för arbetet. Det är inte utstationering om arbetstagaren skickas till Sverige för att marknadsföra sin egen arbetsgivares produkter. Det gäller att hela tiden fråga sig om den utländska arbetsgivaren tillhandahåller någon form av tjänst och om det finns en mottagare av tjänsten i Sverige.

Räknas cabotage som utstationering?

Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser. I Sverige räknas cabotage, som förmedlas av en utländsk speditör, som utstationering om det finns ett avtal mellan arbetsgivaren och mottagaren av tjänsterna, och de övriga kriterierna för utstationering är uppfyllda.

I en utredning från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås ändringar i utstationeringslagen för att förtydliga regelverkets tillämplighet på cabotagetransporter på väg samt för att förbättra tillsynen och regelefterlevnaden (Ds 2017:22 Utstationering och vägtransport).

Kan egenföretagare utstationera sig själv?

För egna företagare gäller till stor del särskilda bestämmelser, eftersom de flesta arbetsrättsliga bestämmelserna (inklusive utstationeringslagen) endast gäller för arbetstagare. En person som är verksam som egenföretagare i sitt hemland och som utför arbete i Sverige kan enligt svensk rätt betraktas som en arbetstagare i rättslig mening. Omständigheter som talar för att företagaren ska anses vara en arbetstagare är om företagaren har en enda uppdragsgivare, är personligen arbetsskyldig (och alltså inte kan sätta någon annan person i sitt ställe), inte har egna arbetsredskap eller egen lokal och om det är uppdragsgivaren som styr över hur arbetet ska utföras.

 

 Utstationeringsreglernas ursprung

 Utstationeringsreglerna har sitt ursprung i direktiv från EU:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)

 

Direktiven är genomförda i Sverige genom lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare 

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen (1999:678), Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om utstationering

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19