Det här är utstationering

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Den utländska arbetsgivaren ska tillhandahålla tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det andra landet.

För att utröna om det är fråga om utstationering till Sverige kan man utgå från följande frågor: 

 • Är det fråga om en arbetsgivare etablerad i ett annat land än Sverige och som tillhandahåller tjänster över gränserna?
 • Arbetar arbetstagaren vanligtvis i ett annat land än Sverige?
 • Skickas arbetstagaren till Sverige för att arbeta här tillfälligt?
 • Finns det en mottagare av tjänsten i Sverige?

Svarar man ja på samtliga frågor är det fråga om utstationering

Vad menas med att tillhandahålla en tjänst?

Varken i utstationeringsdirektivet eller i utstationeringslagen finns det någon definition av vad en tjänst är. Enligt EU-rätten innebär en tjänst att den tillhandahålls över gränserna och mot ersättning (se t.ex. mål C-159/90 Grogan).  Det innebär att det ska vara fråga om att utföra någon form av arbete, där den utländska arbetsgivaren får en ekonomisk ersättning av mottagaren av tjänsten i Sverige. Att arbetstagaren skickas hit för att t.ex. delta i en kurs, konferens eller annat utbildningsmoment innebär inte att den utländska arbetsgivaren tillhandahåller en tjänst. Den utländska arbetsgivaren och dess arbetstagare är i dessa fall snarare att betrakta som ”tjänstemottagare”.

Vad menas med att det ska finnas en mottagare av tjänsten i Sverige?

Med det menas att den utstationerade arbetstagaren ska arbeta i Sverige t.ex. för ett företags räkning, en kund, en ekonomisk samarbetspartner eller ett företag inom samma koncern. Om en arbetstagare sänds till Sverige för att arbeta för sin egen arbetsgivares räkning och göra t.ex. en marknadsundersökning eller ett nyhetsreportage utan att det finns någon mottagare av tjänsten här, är det inte fråga om utstationering.

Exempel på situationer när du är utstationerad:

 • Du jobbar i England för ett brittiskt företag som skickar dig för att marknadsföra det svenska dotterbolagets produkter under nio månader.
 • Du jobbar i Polen på ett byggföretag och skickas till Sverige för att jobba på ett byggföretag under tre månader.
 • Du är finsk medborgare och hyrs in av ett franskt bemanningsföretag och skickas till Sverige att arbeta under ett år.

Exempel på situationer när du inte är utstationerad:

Du skickas av din arbetsgivare till Sverige för att: 

 • gå en kurs
 • delta i en konferens
 • göra en marknadsundersökning för din utländska arbetsgivares räkning
 • göra en nyhetsrapportering för din utländska arbetsgivares räkning
 • transportera varor eller personer för din utländska arbetsgivares räkning (läs mer längre ned om cabotage)
 • vara handelsresande för din utländska arbetsgivares räkning

Är jag utstationerad när jag åker på en tjänsteresa?

Det beror på syftet med tjänsteresan. Om syftet t.ex. är att arbetstagaren ska marknadsföra det svenska företagets produkter och det utländska företaget får ersättning för det, bör tjänsteresan betraktas som utstationering. Om däremot syftet med resan är att arbetstagaren på uppdrag av sin utländska arbetsgivare ska marknadsföra det utländska företagets produkter, är det inte fråga om utstationering. Det gäller att hela tiden ställa sig frågan om den utländska arbetsgivaren tillhandahåller någon form av tjänst och om det finns en mottagare av tjänsten i Sverige.

Cabotage

Cabotage (dvs. transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser) i Sverige som förmedlas av en utländsk speditör faller i regel inte inom utstationeringslagens tillämpningsområde. I den mån det finns ett avtal mellan arbetsgivaren och mottagaren av tjänsterna och även övriga kriterier för utstationering är uppfyllda, omfattas dock cabotageverksamheten av utstationeringslagen.

Rättigheter för utstationerade

De svenska lagarna om till exempel arbetsmiljö, semester, arbetstid och diskriminering gäller för alla som är utstationerade till Sverige.
Mer information om dem finns i menyn till vänster.

Att utländska arbetsgivare måste följa svenska lagar grundar sig på bestämmelser i EU: s utstationeringsdirektiv 

EU:s utstationeringsdirektiv, öppnas i nytt fönster

Den svenska lag som grundar sig på EU-direktivet är utstationeringslagen. 

Utstationeringslagen, Sveriges Riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan läsa mer om detta på sidan Arbetsrätt och löner för dig som är utstationerad och i förordningen om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare.

Arbetsrätt och lön för dig som är utstationerad

Anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges Riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan hävda dina rättigheter i domstol

Om du inte får de arbets- och anställningsvillkor som du har rätt till enligt lagen, kan du vända dig till en svensk domstol.

Om du är medlem i ett fackförbund och frågan gäller villkor som finns i kollektivavtalet är det din organisation som tar frågan till domstol.

Här finns länkar till lagen om anställningsskydd och till Arbetsdomstolen.

Anställningsskydd, lag, Sveriges Riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsdomstolens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsdomstolen

Frågor som rör arbetsmiljölagen och diskriminering ska tas upp på ett särskilt sätt och inte direkt i en svensk domstol.

Om arbetsmiljön inte är bra på arbetsplatsen kan du vända dig till skyddsombudet. Det ska finnas minst ett skyddsombud på varje arbetsplats där det finns fem anställda eller fler. Det går också bra att vända sig direkt till Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren bryter mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen eller arbetstidslagen.

Du kan läsa mer på sidan om arbetstidslagen.

 Arbetstidslagen

Blir du diskriminerad på din arbetsplats kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Arbetsmiljöverket har ett nationellt register över utstationering där du som arbetsgivare ska registrera dina utstationerade arbetstagare.

Utstationeringslagen, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare, förordning, Sveriges riksdags webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om utstationering

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-06-29