Arbetstid för utstationerade

Arbetstidslagen har regler om hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser du har rätt till och vad som gäller för nattvila. Exempelvis ska alla arbetstagare ha ledigt minst 11 timmar i följd under varje period om 24 timmar. Det kallas för dygnsvila.

Den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan. Arbetstiden får dock vara 40 timmar i veckan i genomsnitt under högst fyra veckor, om det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt. Det betyder att det är möjligt att arbeta mer vissa veckor och mindre andra. 

När det finns ett särskilt behov av ökad arbetstid får arbetsgivaren beordra övertid – med högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Övertiden får vara högst 200 timmar under ett kalenderår.

Arbetstidslagen gäller i sin helhet för utstationerade arbetstagare, med undantag av 12 §.

Kollektivavtal kan avtala bort lagen

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstiden

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen och kan ge undantag från vissa av lagens regler. Om en arbetstagare upplever att arbetsgivaren inte följer arbetstidslagen kan hen anmäla det till Arbetsmiljöverket. Men arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och avtalat bort hela eller delar av arbetstidslagen har Arbetsmiljöverket inte tillsyn över dessa delar.

Andra arbetstidslagar

  • Andra arbetstidslagar som gäller för utstationerade är
  • lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, dock inte 16 §
  • lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget, dock med den begränsningen i fråga om 1 § andra stycket att 12 § arbetstidslagen inte gäller
  • lagen (2008:475) om kör- och vilotider vid internationell järnvägstrafik, dock med den begränsningen i fråga om 1 § tredje stycket att 12 § arbetstidslagen inte gäller.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-28