Arbetstid för utstationerade

Arbetstidslagen har regler om hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser du har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Arbetstidslagen gäller i sin helhet för utstationerade arbetstagare, med undantag av 12 §.

Arbetstid

Regelbunden arbetstid får inte överstiga 40 timmar per vecka.

Alla anställda har rätt till en viloperiod på elva konsekutiva timmar under en tjugofyra timmars period (daglig vilotid). Den dagliga viloperiod som alla anställda har rätt till ska innehålla timmar mellan midnatt och 05.00.

Arbetstagare har rätt till en oavbruten viloperiod på trettio sex timmar per sju dagarsperiod (veckovila). Veckovila inkluderar inte perioder som används i standby när en anställd får stanna borta från arbetsplatsen men måste förbli till arbetsgivarens förfogande för att kunna utföra arbete när behovet uppstår.

Så långt som möjligt ska veckovila vara planerad för helgerna.

Den totala arbetstiden per 7 dagarsperiod kan uppgå till i genomsnitt 48 timmar under en referensperiod på högst fyra månader. Vid beräkning av den totala arbetstiden ska årlig ledighet och sjukfrånvaro vid tidpunkter då arbetstagaren annars skulle ha arbetat behandlas som arbetstid.

Det finns också regler om övertid, dvs. arbetstid överstigande ordinarie arbetstid. När det finns ett särskilt behov av att öka antalet arbetade timmar kan övertid arbetas upp till högst 48 timmar per anställd under en period på fyra veckor eller 50 timmar över en kalendermånad, med högst 200 timmar över ett kalenderår.

Raster och pauser

Begreppet "raster" betyder avbrott i den dagliga arbetstiden där arbetstagare inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska ange varaktigheten och samordningen av raster i förväg så exakt som omständigheterna tillåter.

Raster ska organiseras så att anställda inte utför arbete i mer än fem konsekutiva timmar. Antalet, längden och samordningen av raster ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Arbetsgivaren ska organisera arbete så att anställda kan ta paus från arbetet efter behov, utöver raster.

Om arbetsförhållandena kräver det, kan speciella pausar i arbetet istället schemaläggas. Om så är fallet ska arbetsgivaren i förväg ange varaktigheten och samordningen av pausen så exakt som omständigheterna tillåter. Pauser ingår i arbetstiden.

Kollektivavtal kan avtala bort lagen

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Enligt arbetstidslagen får det dock inte innebära att mindre förmånliga villkor tillämpas än som följer av EU:s arbetstidsdirektiv. (Se Arbetstidslagen 3 § 4st.)

Observera att undantag från lagen i sin helhet, eller undantag från vissa avsnitten kan göras genom kollektivavtal som ingåtts eller godkänts av en central arbetsgivarorganisation. Du hittar deras kontaktuppgifter här:

Kollektivavtalsparter och kollektivavtal

Nedan kan du läsa om arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och lagen om utstationering av arbetstagare

Lagar och andra regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstiden

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen och kan ge undantag från vissa av lagens regler. Om en arbetstagare upplever att arbetsgivaren inte följer arbetstidslagen kan hen anmäla det till Arbetsmiljöverket. Men om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och avtalat bort hela eller delar av arbetstidslagen har Arbetsmiljöverket inte tillsyn över dessa delar.  I sådana fall kommer arbetsmarknadens parter, som fackföreningarna, att se till att kollektivavtalet följs.

Andra arbetstidslagar

Andra arbetstidslagar som gäller för utstationerade är

  • lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, dock inte 16 §
  • lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget, dock med den begränsningen i fråga om 1 § andra stycket att 12 § arbetstidslagen inte gäller
  • lagen (2008:475) om kör- och vilotider vid internationell järnvägstrafik, dock med den begränsningen i fråga om 1 § tredje stycket att 12 § arbetstidslagen inte gäller.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-03-19