Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6:6a)

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§).

En arbetstagare eller du som skyddsombud kan upptäcka att det finns risker i arbetsmiljön eller att arbetsgivaren inte följer reglerna om arbetstid. Ta då först kontakt med den hos arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och be att riskerna rättas till.
Oftast räcker det – de flesta arbetsgivare gör vad som behövs för att arbetsmiljön ska bli bra.

Du kan begära att vi ingriper mot arbetsmiljörisker och brott mot arbetstidsregler

Men ibland räcker det inte – er arbetsgivare agerar inte. Du som är skyddsombud kan då begära åtgärder från Arbetsmiljöverket. Du kan begära att Arbetsmiljöverket ska ingripa när du upptäcker

 • risker som det finns regler om i arbetsmiljölagen (6 kap. 6a §)
 • att arbetsgivaren bryter mot regler för mertid, extra övertid och nödfallsövertid som finns i arbetstidslagen (19a §).

Du kan bara begära åtgärder inom det egna skyddsområdet, det vill säga det område där du är vald som skyddsombud.

Vi kan inte ingripa i alla frågor

Du kan inte begära att vi ingriper i så kallade samverkansfrågor som det står om i 6 kapitlet i arbetsmiljölagen. Samverkansfrågor kan du i stället ta upp med de fackliga organisationerna på din arbetsplats. Samverkansfrågor kan till exempel handla om att

 • du inte får ut handlingar som du begärt från arbetsgivaren
 • du upplever dig hindrad från att utöva ditt uppdrag som skyddsombud
 • arbetsgivaren inte informerar tillräckligt om sina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion
 • personalen inte litar på arbetsgivaren
 • arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande.

Du kan inte heller begära att vi ingriper när det gäller

 • arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL)
 • arbetsgivarens personalpolicy
 • frågor som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS)
 • affärsmässiga strategier
 • konflikthantering på individnivå
 • tolkning av kollektivavtal.

Arbetstidsregler: om ni har kollektivavtal kan du som skyddsombud inte agera

Om ni har kollektivavtal gäller inte reglerna i arbetstidslagen som beskriver skyddsombudets rätt att agera. Då är det istället facket och arbetsgivaren som ska bevaka att kollektivavtalet följs. Varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket kan agera då.

Så här begär du som skyddsombud åtgärder av din arbetsgivare

 1. Sök upp den person som har ansvar för arbetsmiljön och berätta om de risker eller problem som du ser i arbetsmiljön eller med arbetstider. Försök alltid i första hand lösa frågan tillsammans med den personen.

 2. Om inte det räcker, skriv ett brev till den person som har ansvar för arbetsmiljön. Det kan vara ett brev på papper eller ett mejl. Beskriv mycket tydligt och konkret
  • riskerna i arbetsmiljön eller problemen när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid
  • åtgärderna du föreslår, alltså vad du vill att arbetsgivaren ska göra.

   Åtgärderna kan vara att undersöka arbetsmiljön eller att rätta till en konkret brist. Ju tydligare och mer konkret du beskriver riskerna och vad du vill att arbetsgivaren ska göra – desto bättre!

   Skriv också
  • Jag använder min rätt som skyddsombud enligt 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen eller 19a arbetstidslagen.
  • när du senast vill ha svar av arbetsgivaren – ge arbetsgivaren rimlig tid för att lämna sitt svar eller göra åtgärder.

 3. Lämna över brevet till personen som har ansvar för arbetsmiljön. Be hen att skriva under att hen har tagit emot brevet. Om du skickar mejl, begär mottagningskvitto. Observera att du inte ska skicka brevet för kännedom till oss, bara till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska svara dig innan svarstiden har gått ut och informera om vilka åtgärder som hen planerar för att komma till rätta med riskerna eller om åtgärder redan är genomförda. Du som skyddsombud ska också få medverka i åtgärderna. Om svaret dröjer, sök då gärna upp chefen som har ansvaret och fråga varför.

Om arbetsgivarens svar kommit in innan svarstiden är slut och du är nöjd med arbetsgivarens svar gör du ingen begäran om ingripande till oss.

Så här begär du att Arbetsmiljöverket ska ingripa

 1. Fyll i vår blankett och skicka den till oss tillsammans med en kopia av ditt brev till arbetsgivaren och arbetsgivarens eventuella svar. Du ska beskriva samma krav som du ställde på arbetsgivaren. Du får inte skärpa kraven. Det är bra om du berättar för oss om du har accepterat en del av arbetsgivarens svar men inte andra, till exempel tidsplanen för åtgärderna.

  Du ska även fylla i uppgifter om
  • dig själv som skyddsombud
  • arbetsgivaren.

   Du kan ta tillbaka din begäran om ingripande när som helst.

 2. Vi kontrollerar att de formella kraven i lagarna är uppfyllda (6 kap. 6a § arbetsmiljölagen eller 19a § arbetstidslagen). Om kraven inte är uppfyllda så kan vi inte behandla ditt ärende. Du får då ett brev som talar om varför vi avvisar ditt ärende.

 3. Om de formella kraven är uppfyllda, så går vi vidare med din begäran. I de flesta fall tar vi kontakt med dig inom en vecka.

 4. Oftast kommer vi till er och inspekterar arbetsplatsen. Vår inspektion gäller bara det som du har skrivit om i din begäran.

 5. Vi fattar sedan beslut om något av följande:

  • föreläggande: vi tvingar arbetsgivaren att genomföra åtgärder
  • förbud: vi tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet
  • att vi inte ska göra ett föreläggande eller förbud.

 6. Du kan överklaga vårt beslut – och det kan även arbetsgivaren. Följ instruktionerna som finns i beslutet som du får av oss. Överklaga till förvaltningsrätten senast tre veckor från den dag du fick vårt beslut. Annars kan förvaltningsrätten inte pröva din överklagan.

  Du har inte rätt att överklaga om det finns ett huvudskyddsombud. Då är det huvudskyddsombudet som ska överklaga.

Blankett för begäran om Arbetsmiljöverkets 6:6a ingripande, pdf, öppnas i nytt fönster

Begäran enligt 19a arbetstidslagen (ATL) om föreläggande eller förbud, pdf, öppnas i nytt fönster

Skicka blanketten med bilagor i till exempel Word- eller pdf-format.

Mer information

Exempel på begäran till arbetsgivaren (6 kap 6 a§)
Skyddsombudsstopp (6 kap 7§)

Har du frågor? Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Hallå arbetsmiljö! Skyddsombudets roll

Bild: Programledarduon Carro och Fredrik med avsnittets gäst skyddsombudet Lotta mellan sig.

Det här avsnittet handlar om skyddsombudets roll. Vad gör egentligen ett skyddsombud om dagarna och i hur stor utsträckning får hen ägna sig åt rollen? Gäst i studion är en viss Lotta från en annan myndighet. Programledare: Fredrik Berling och Ann-Caroline "Carro" Kostet som även hon varit skyddsombud en längre tid.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-10