Se samtliga föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.

Ändrade föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverket har beslutat om ändringar i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Ändringarna trädde i kraft 21 augusti 2018. Du hittar ändringsföreskrifterna (AFS 2018:2) längre ned på sidan. Ändringarna är också införda i den version av AFS 2011:19 som du kan ladda ned från denna sida.

Föreskrifterna ändras från den 1 november 2019

Den 1 november 2019 ändras lydelsen av 37 a, 37 f, 37 g, 38 och 50 §§. Bland annat påverkas skrivningar som definierar vissa allergiframkallande kemiska produkter och som handlar om medicinska kontroller. Den nya lydelsen av dessa paragrafer framgår nedan i ändringsföreskriften 2019:9.  

Omslagsbild: AFS
Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19), föreskrifter

För mer information, se sidan Vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Vägledning till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Kemiska risker i arbetsmiljön (ADI 296), broschyr

Att ha de kemiska riskerna under kontroll är en del av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Broschyren ger information om hur riskbedömning ska göras, att välja produkt och arbetsmetod, luftföroreningar och hanterings- och skyddsinstruktioner med mera.

Akta händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier (ADI 549), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vilka skyddshandskar som fungerar bäst mot olika kemikalier. Sådana handskar kallas för kemskyddshandskar. Broschyren är till för bland annat arbetsgivare och skyddsombud.

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här (ADI 606), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om att göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr

omslag till broschyren Jobba rätt med epoxi
I den här broschyren kan du läsa om att arbeta säkert med epoxiprodukter. Dessa kan medföra många hälsorisker. Broschyren handlar om bland annat utbildning, allergier, skyddsutrustning och att planera arbetet.

Så arbetar du med kemikalier i skolan (H339), bok

Bokomslag - Så arbetar du med kemikalier i skolan
Denna handbok riktar sig till rektorer samt personal som kommer i kontakt med kemikalier i sin undervisning på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns regler för hur kemikalier ska hanteras och skyddsutrustning med mera I boken finns också förslag på hur du kan utforma riskbedömning, instruktioner, informationsbrev med mera.

Senast uppdaterad 2019-08-20