Se samtliga föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Ändringar i föreskrifterna började gälla 19 november 2018 (se AFS 2018:5)

Förändringarna återfinns främst i råden som har blivit ändrade bland annat på grund av att kolmonoxid och kvävedioxid kommer få nya sänkta hygieniska gränsvärden.

Det finns även en ny rekommendation i råden att luftföroreningshalten i tilluften inte bör vara högre än de miljökvalitetsnormer som återfinns i luftkvalitetsförordningen.

Omslagsbild: AFS
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Reglerna om byggherrens ansvar och projektörens ansvar när det gäller projektering finns numera i arbetsmiljölagen (1977:1160), 3 kapitlet, 7 §.

Arbetsmiljölagen (H008), bok

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2018:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2013:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Friska fläktar (ADI 550), broschyr

I den här broschyren kan du som arbetar med att hantera hälsofarliga ämnen läsa om hur du får en bra luftkvalitet. Ventilation är ett sätt att hålla koncentrationen av luftföroreningar på en acceptabel nivå.

Senast uppdaterad 2019-05-15