Ansökan om undantag från arbetstidslagen

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete. Vi kan bara behandla ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila och/eller nattarbete.

Arbetsmiljöverket beslutar om dispens i tre fall

 1. Det finns inte något kollektivavtal på er arbetsplats.
 2. Det finns kollektivavtal, men kollektivavtalet behandlar inte den specifika regel som ni vill ha dispens för.
 3. Det finns kollektivavtal men ni har förhandlat och kan inte komma överens. Om ni har kollektivavtal på arbetsplatsen måste ni först förhandla med fackförbundet för att söka en lösning genom kollektivavtal.

Så här ansöker du du

Fyll i formuläret och tryck på skicka ansökan.

Vi hör av oss om något fattas i din ansökan. Du får då komplettera. Normalt har du tre veckor på dig, men du kan begära att få mer tid.

När vi tar ställning till din ansökan kontaktar vi alltid det behöriga fackförbundet. Fackförbundet får två veckor på sig att yttra sig om ansökan. Deras yttrande är inte bindande för Arbetsmiljöverket. Om fackförbundet säger något som ändrar vår uppfattning till din nackdel, får du alltid tillfälle att bemöta vad fackförbundet har sagt.

Vi skickar beslutet via e-post till dig, vanligen inom 4-8 veckor. Om du inte har angett en e-postadress i ansökan skickar vi beslutet med brev.

 1. Du kan överklaga
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur du ska göra. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket.

 2. Vi beslutar om vi ska bedöma din ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma din ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, skickar vi in det nya beslutet till domstolen.

 3. Vi skickar överklagan till domstolen
  Arbetsmiljöverket skickar iväg din överklagan till domstolen, det vill säga den lokala förvaltningsrätten. Vi skickar också med din ansökan och alla andra handlingar i ditt ärende.

 4. Domstolen fattar beslut
  Domstolen tar hänsyn till alla handlingar i ärendet och fattar beslut. Du får besked direkt från domstolen.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Uppgifter om företaget som söker undantag

Kontaktperson

Ansökan om undantag gäller

Tidsperiod som undantaget söks för

Uppgifter om kollektivavtal och fackförbund

Uppgifter om arbetstagare

Kommer undantaget gälla arbetstagare som är under 18 år?

Uppgifter om arbetsförhållanden

1500 tecken kvar
1500 tecken kvar
3000 tecken kvar

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket