Arbetstidslagen i sin helhet

Om arbetstidslagen

Lagens omfattning

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

I arbetsmiljölagen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om hur de som är under 18 år får arbeta.

Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här.

Under frågor och svar kan du läsa om t.ex. dygnsvila, arbetstid och hur viktigt kollektivavtalet är i sammanhanget.

Kollektivavtal kan avtala bort lagen

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Vilka regler som kan avtalas bort anges i lagens tredje paragraf. 

Arbetstidslagen innehåll

Nya regler i arbetstidslagen

Från och med 1 juli 2014 ersätts övertidsavgiften i arbetstidslagen av sanktionsavgifter. Dessa får tas ut när det gäller överträdelser av bestämmelserna om ordinarie arbetstid.

Sanktionsavgifter

Regler om extra övertid

Från den 1 augusti 2011 kan arbetsgivare låta anställda arbeta extra övertid utan särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt.

EU-regler

Arbetstidslagen bygger delvis på obligatoriska EU-regler i direktivet 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Direktivet tillåter att parterna sluter kollektivavtal om arbetstiden, men det innehåller vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid. 

Eu-direktiv 2003/88/EG, Eu-Lex webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen och kan medge undantag från vissa av lagens regler.

Dispens av Arbetsmiljöverket, Arbetstidslagen

Arbetsmiljöverket har inte tillsyn över kollektivavtal och kan därför inte bedöma om de anses följa lagen. 

Arbetsmiljöverket prövar inte heller om kollektivavtal uppfyller direktivets krav. En sådan prövning kan slutligt göras av EG domstolen.

Arbetsmiljöverket kan därför inte hjälpa till med råd om hur kollektivavtal ska utformas för att uppfylla direktivets regler.

Ändringar i arbetstidslagen

Den 1 januari 2015 ändrades: 2 och 21 §§

Den 1 juli 2014 ändrades: 11, 22, 24, 26 och 27 §§. Dessutom tillkom 26 a, 26 b och 27 a §§.

Beslut om avvikelser från arbetstidslagen

Arbetsmiljöverket kan besluta om vissa avvikelser från följande lagar:

 • arbetstidslagen (1982:673)
 • lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (2005:395)
 • lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete (1963:115)
 • lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (1970:943) - endast bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila

Ansökan om undantag från regeln i 13 § arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot nattarbete

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete. Vi kan bara behandla ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila och/eller nattarbete.

Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal som reglerar andra frågor än dygnsvila och/eller nattarbete måste arbetsgivaren först förhandla med facket om en utökning av avtalet så att det omfattar även dygnsvila och/eller nattarbete.

Om ett sådant avtal inte kan träffas trots förhandlingar, kan man ansöka om dispens från reglerna om dygnsvila och/eller nattarbete hos Arbetsmiljöverket.

Ansökan kan också göras om arbetsgivaren helt saknar kollektivavtal. I det senare fallet behövs ingen förhandling med facket före ansökan.

Ansökan om undantag från arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot nattarbete, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetstidslagen med kommentarer (H26), bok

Bokomslag - Arbetstidslagen
I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter. Lagen tar upp jourtid, övertid och mertid. Den beskriver vad som gäller för nattvila, veckovila och sammanhängande ledighet samt vad som menas med paus och rast och hur de ska förläggas.

Vanliga frågor och svar om arbetstidslagen

Vilka arbetsdagar ska man arbeta på och vilka är röda dagar och vad gäller för helgaftnar?

Vilka dagar som man ska arbeta och vilka dagar som är "röda" regleras inte i arbetstidslagen. Det brukar vara reglerat i arbetstidsavtal (kollektivavtal) mellan arbetsgivaren och facket. Du kan höra efter med facket, till exempel facklig ombudsman, om vilka regler som finns inom ditt arbetsområde.

Är det tillåtet att göra ett arbetsschema som endast anger dagar att arbeta och inte antal timmar per dag?

Om man inte räknar timmar enligt schemat kan arbetsgivaren inte kontrollera att reglerna i Arbetstidslagen följs. Om arbetsgivaren bryter mot reglerna i Arbetstidslagen kan denne bland annat få betala en sanktionsavgift.

Arbetstidslagen reglerar bland annat ordinarie arbetstid 40 timmar/vecka (5 §), övertid 200 timmar/kalenderår (7 §), dygnsvila 11 timmar/24 timmar (13 §) och veckovila 36 timmar/7 dagar (14 §).  

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 §), då gäller i stället reglerna i kollektivavtalet. Efterlevnaden av kollektivavtal övervakas av parterna, det vill säga företrädare för arbetsgivaren och facket. Arbetsmiljöverket har inte tillsyn över kollektivavtal och kan därför inte bedöma om de anses följa lagen eller vara skäliga. Tvister om villkor i kollektivavtal avgörs av Arbetsdomstolen.

Vad innebär förbudet mot nattarbete?

Förbudet mot arbete mellan midnatt och klockan 5 innebär att dygnsvilan måste börja senast vid midnatt. I princip är det ett nattarbetsförbud, men lagen medger att nattarbete utförs om det är nödvändigt med hänsyn till arbetets art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter.

Exempel på undantag är vissa arbeten inom processindustrier, sjukvård, kollektivtrafik, taxitrafik och restaurangbranschen.

Jourtid räknas som arbetstid vid tillämpningen av dygnsviloregeln.

För vilka gäller arbetstidslagen?

Kollektivavtal gäller före arbetstidslagen. Då kan man gå utanför lagen. Facken och arbetsgivarorganisationerna kan ge mer information om innehållet i kollektivavtalen.
 
Arbetstidslagen gäller inte för:

 • Arbete när det inte är arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat. 
 • Företagsledare eller motsvarande.
 • Den som med hänsyn till sina arbetsuppgifter själv kan disponera sin arbetstid.
 • Arbete i arbetsgivarens hushåll. Där gäller istället lagen (1970:943) om arbetstid med mera i husligt arbete.
 • Arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.
  För dessa typer av arbeten gäller däremot de särskilda reglerna om minderåriga.

Arbetstidslagen och vissa delar av föreskrifterna om minderåriga gäller inte för:

 • Elever under utbildning
 • Intagna vid kriminalvårdsanstalt
 • Värnpliktiga

För fartygsarbete gäller lagen (1998:958) om vilotid för sjöman. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Har vi rätt till anpassad arbetstid under ramadan?

Det finns inget direkt ja eller nej på den frågan. Arbetstagare som fastar får kontakta arbetsgivaren så att de tillsammans kan försöka komma fram till en lösning.

Följande avsnitt i Arbetsmiljölagen kan vara till hjälp vid en bedömning:

Arbetsgivaren ska anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd för att ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet (3 kapitel, 3 §). 

Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation (2 kapitel, 1 §). 

När kan flygpersonal få kostnadsfria läkarundersökningar?

Det finns regler om obligatoriska medicinska kontroller vid nattarbete i våra föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6). Nattarbete definieras som ”varje period om sju timmar som innefattar tiden 00–05”.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter
 
Om arbetstagaren normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av årsarbetstiden om natten, ska denne erbjudas kostnadsfria läkarundersökningar.
 
Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget (AFS 2005:20, 4 §), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-12-06