Utredningar av fallolyckor i byggbranschen 2009

Under 2009 undersökte Arbetsmiljöverket sex fallolyckor inom byggbranschen. Branschen toppar statistiken för anmälningar av olyckor och allvarliga tillbud och belastas med ett stort antal dödsolyckor. Sammantaget visar olycksundersökningarna att den interna risk- eller säkerhetsstyrningen i de olycksdrabbade företagen har brustit i många led.
Byggarbetare på ställning på hög höjd

Dålig kunskap och erfarenhet, otydlighet i ansvarsfördelning på byggplatsen, dålig efterlevnad av interna regler och instruktioner är några faktorer som har bidragit till olyckorna. Det går inte att dra några generella slutsatser av de sju olycksundersökningarna, men av de händelserna som studerats är det ingen skillnad mellan små och stora företag gällande de faktorer som har bidragit till olyckorna.

Resultatet av olycksundersökningarna (så kallade djupstudier) kommer att ligga till grund för Arbetsmiljöverkets fortsatta arbete med att minska riskerna inom byggbranschen. De åtgärder som föreslås i undersökningarna är bland annat riktade informationsinsatser till småföretagare, byggherrar och utbildningsanordnare, rådgivning med hjälp av goda exempel, tydligare regelverk samt nya grepp för att nå olika målgrupperna inom byggbranschen.

På den här sidan har vi samlat de rapporter vi har gjort om fallolyckor i byggbranschen.

Fallolyckor inom byggbranschen - en sammanställning, djupstudie, pdf, öppnas i nytt fönster

Fall från höjd inom byggbranschen, statistikblad, pdf, öppnas i nytt fönster

Byggnads- och anläggningsarbete

Att lämna en mobil arbetsplattform kan ge dödlig utgång

Saxlift 2009, Uddevalla:

En fallolycka inträffade den 2 mars 2009 klockan 14. Företaget där mannen arbetade höll på med inglasning av nya balkonger för en bostadsrättsförening.  Vid arbetet användes en mobil arbetsplattform av fabrikat Genie (typ 4390) som förbindelseled.

Mannen som föll då han förflyttade sig från arbetsplattformen till balkongen avled av de skador han fick. Det snöade vid olyckstillfället, mannen använde ingen personlig fallskyddsutrustning och avståndet mellan arbetsplattformen och balkongen var 50 cm.

Vid användning av mobila arbetsplattformar är det förbjudet att lämna korgen då denna är upplyft. I de flesta fall framgår detta inte tydligt av bruksanvisningarna och är dåligt känt i branschen. Detta bidrar till att företaget vid sina riskbedömningar inför det aktuella arbetet på byggarbetsplatsen anger att arbetsplattform ska användas som förbindelseled vid byggnadsarbetet med balkongerna.

Denna studie pekar på att det finns behov av marknadskontroll gällande bruksanvisningar till mobila arbetsplattformar, då dessa brister i information om förbudet all lämna plattformen i upplyft läge.

Det finns också ett stort informationsbehov när det gäller detta, då mobila arbetsplattformar idag används i många branscher.

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Även små och vanliga olyckor kan ge oss viktig information

Takläggning, Botkyrka, 2009:

En plåtslagare skulle tillsammans med sin medhjälpare hissa upp takplåtar när ställnings-trallen glider iväg och både plåtslagaren och trallen ramlar ner. Plåtslagaren ramlade genom takbomlaget på byggnadsställningen. Vid olyckstillfället saknades både fotlist och mellanledare på det stället där olyckan inträffade. Ställningstrallen hade kommit ur sitt läge och tippade när plåtslagaren satte sin fot på trallen.

Olyckan skedde vid takplåtläggning på hus D vid kriminalvårdsanstalten Asptuna i Botkyrka, fredagen den 29 maj 2009 klockan 14.30. Plåtslagaren skadades och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter.

Den pressade tidplanen kan ha bidragit till olyckan. Plåtarna levererades i ett skede när läkten inte var klar, och de kunde därför inte utnyttja leveransbilens kran för att lyfta upp plåtarna till taket.

Den skadades arbetsmiljöuppgifter kan ha varit otydliga då uppgiftsfördelningen enbart var muntlig. Förändringarna i föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete började gälla den 1 januari 2009. Det kan dock ta tid innan alla förändringarna får genomslagskraft i praktiken.

Fallolycka vid takläggning i Botkyrka, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Husgavel saknade fallskydd - dålig efterlevnad av regler

Husgavel utan skyddsräcke, Häradsbo, 2009:

Den 26 oktober 2009 klockan 08.45, inträffade en fallolycka i Häradsbo i närheten av Torup, Hylte kommun. Olyckan inträffade i samband med ett takarbete på en ställverksbyggnad tillhörande ett större bygg- och anläggningsprojekt för ett kraftbolag. Den skadade föll från gaveln, cirka fem meter, ned på den stenbelagda marken. Av fallet fick han frakturer på båda handlederna och skrapsår i ansiktet.

Det saknades fallskydd på gaveln, vilket är den direkta orsaken till att olyckan hände. 
Att det inte finns fallskydd på gaveln är vanligt vid just byggen av småhus med sadeltak, något som Arbetsmiljöverket sedan tidigare uppmärksammat i sin tillsyn inom byggbranschen.

Att det saknades fallskydd berodde dels på att snickarna som utförde arbetet själva byggde ställningen, dels att de gjorde bedömningen att det inte fanns risk för att falla från gaveln. Arbetsplatsen var dessutom organiserad på ett otydligt sätt. Kunskapsbrister fanns om vissa grundläggande begrepp som; BAS-P, BAS-U och arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöverket kan även konstatera att det inte fanns något organiserat arbetsmiljöarbete vid tidpunkten för olyckan, alla företag på arbetsplatsen skötte sig själva utan övergripande samordning.

Fallolycka från en ställverksbyggnad i Häradsbo, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Man omkom i samband med rivningsarbete

Rivning av tak, Hudiksvall, 2009:

En fallolycka med dödlig utgång inträffade lördagen den 11 juli 2009 i samband med rivningsarbete på en lagerbyggnad. Den förolyckade, en 27-årig man, var nyanställd hos det företag som hade till uppgift att montera bort de vågformade asbestcementskivor som byggnadens tak var beklätt med. Taket där arbetet utfördes hade en yta på cirka 1500 m². Höjden på taket var cirka sex meter vid takfoten och cirka elva meter vid nock.

Vid arbete på taket skulle personlig fallskyddsutrustning i form av sele och lina användas. Denna utrustning användes inte vid olyckstillfället av den arbetstagare som förolyckades. Man hade inte tillgång till någon liggstege eller förankrad arbetsplattform att utföra arbetet från. Då olyckan skedde höll arbetstagaren troligen på med att montera bort skruvar på en skiva av genomskinligt plastmaterial. Sådana fanns med jämna mellanrum på taket för ljusinsläpp. Troligen har han i samband med hanteringen av plastskivan klivit fel eller drabbats av tillfällig obalans, varvid han råkade kliva ut på en skiva av asbestcement som inte hade tillräcklig bärighet. Han föll cirka sju meter rätt ner på betonggolvet och avled av de skador han ådrog sig.

Det är sedan länge känt att tak belagda med vågformade asbestcementskivor har mycket låg bärighet. Den låga bärigheten beror på att för stora spännvidder tillämpats vid beklädnaden.  Det är också känt att asbestcementskivorna blir sprödare med åren genom påverkan av väder och UV-strålning. 
  
Den direkta orsaken till att olyckshändelsen var att man inte hade tillgång till liggstege eller annan liknande utrustning som arbetet kunde utföras från. Att händelsen fick dödliga konsekvenser berodde på att den personliga fallskyddsutrustning som arbetsgivaren anvisat för arbetet inte användes.

Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Rutiner finns men följs inte

Takarbete, Sjöbo, 2009:

Vid håltagning av en ljuslanternin vid Malena Gymnasiet i Sjöbo föll en 62-årig snickare genom yttertaket 4-5 meter ner i ett betonggolv. Olyckan inträffade onsdagen den 13 maj 2009 klockan 09.45.

Snickaren skulle efter att innertaket var bortsågat, såga bort yttertaket med en tigersåg. Då det sågade yttertaksmaterialet inte ville släppa och falla ner, tog snickaren en regel och försökte trycka med denna. Då yttertaket inte lossnade reste sig snickaren upp och tryckte till med sin fot varpå takmaterialet lossnade. 
Snickaren tappade balansen och föll igenom hålet ner i betonggolvet och blev liggande på golvet. Ambulans tillkallades och han blev förd till sjukhuset.

Snickarens högra hälben krossades, han fick kompression av två kotor på ländryggen och 3-4 månader framåt ska han bära en trepunktskorsett. Snickaren blev sjukskriven till den 15 november 2009 och han har påtalat att det känns osäkert när och om han kommer att börja arbeta igen.

Arbetsmiljöplanen var inte anpassad för byggobjektet som skulle utföras. Då olyckan inträffade pågick arbete på hög höjd. Enligt Skanskas arbetsmiljöplan punkt 3 om arbete med särskilda risker, ”ska arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer förses med skyddsräcke och fallskydd enligt AFS”. Några risker och åtgärder vid sågning av ljuslanterniner omnämns inte i Arbetsmiljöplanen. Enligt senaste skydds- och miljöronden som utfördes den 27 april 2009, var inte takarbete aktuellt.

Byggarbetsmiljösamordnaren Bas-U ska se till att arbetsmiljöplanen är anpassad och det ska framgå vilka hjälpmedel som ska användas.

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Bristande språkkunskaper kan orsaka olyckor

Tillbyggnad, Sollentuna, 2009:

En arbetsolycka inträffade på en byggarbetsplats våren 2009 i Sollentuna.  En arbetstagare föll från ett bjälklag.

På byggarbetsplatsen utfördes en tillbyggnad av en våning, cirka 100 kvadratmeter, på en del av byggnaden. Vid olyckstillfället var man klar med yttertaket och hade börjat arbeta invändigt.

Arbetstagaren skulle utföra en uppgift och på eftermiddagen när arbetsuppgiften var klar så bestämde han att påbörja arbete ovan bjälklaget. Han går upp på en stege och använder golvspånskivor samt plankor för att ha något att stå på. Vid arbetet ovanpå bjälklaget så kommer arbetstagaren i ett läge där han faller genom bjälklaget och ner på det gamla taket.

Arbetstagaren var 50 år vid olyckstillfället och har inte svenska som modersmål. Han hade varit i Sverige drygt två år. Han hade inte någon formell utbildning inom byggnation.

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Att bygga säkerhet

En "verktygslåda" för bättre personsäkerhet i bygg- och anläggningsarbete från Göteborgs universitet.

Att bygga säkerhet, pdf, öppnas i nytt fönster

Bra samspel och samverkan skapar säkerhet - om klimat och kultur på arbetsplatsen (RAP 2010:1), kunskapssammanställning

Gemensamma värderingar, normer och attityder, är minst lika viktiga som den fysiska säkerheten i en organisation för att antalet olyckor ska minska. För att förstå hur de samverkar måste man analysera fenomenen säkerhetskultur och säkerhetsklimat.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-24