Produktregler

Här kan du läsa om reglerna för maskiner, personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar, stegar och ställning samt arbete i miljöer med explosionsrisker.
En skyddshjälm med nät

Regler för maskiner

Kraven i EG:s så kallade maskindirektiv finns i svenska föreskrifter

På vår ämnessida om maskiner kan du läsa mer om maskinföreskrifternas betydelse för olika aktörer.

Maskiner

Maskindirektivet 2006/42/EG har överförts till svensk lagstiftning och ligger nu till grund för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3). Föreskrifterna gäller sedan 29 december 2009. Samtidigt upphävdes föreskrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anordningar, AFS 1993:10.

Maskiner som omfattas av dessa regler måste uppfylla kraven i föreskrifterna om de ska få

 • släppas ut på marknaden, till exempel leverans från tillverkare eller den som importerar till EES
 • avlämnas för att tas i bruk till exempel leverans från grossist eller detaljist
 • tas i drift.

För en maskin som omfattas av dessa regler gäller bland annat att:

 • den ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 i AFS 1993:10
 • den ska åtföljas av en försäkran om överensstämmelse på svenska (AFS 2008:3, 6 och 19 §§ )
 • den ska vara CE-märkt (AFS 2008:3, 6 § och bilaga 3)
 • det ska finnas en bruksanvisning på svenska (AFS 2008:3, 6 § och bilaga 1, punkt 1.7.4 samt 19 §).

För arbetsgivare gäller att denne inte får ta maskinen i drift om dessa krav inte är uppfyllda.

Vilka maskiner som omfattas av föreskrifterna framgår av 1 och 3 §§.

CE-märkning och försäkran om överensstämmelse ska ha gjorts av tillverkaren, dennes representant inom EES.

Brister i uppfyllande av kraven i bilaga 1 i AFS 2008:3 kan medföra förelägganden eller förbud från Arbetsmiljöverket.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Regler för personlig skyddsutrustning

Regler för personlig skyddsutrustning finns i föreskrifterna om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7). Det är en överföring av EG:s produktdirektiv om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG med ändringsdirektiv) till svensk lagstiftning. Reglerna gäller sedan 1 juli 1995.

Personlig skyddsutrustning måste uppfylla kraven i föreskrifterna om de ska få släppas ut på marknaden - till exempel levereras från tillverkare eller importör inom EES - avlämnas för att tas i bruk, till exempel från grossist eller detaljist, eller tas i bruk.

(Anmärkning: Personlig skyddsutrustning som följer "styrelsens" gamla regler och som släpps ut på marknaden före den 1 juli 1995 får även säljas till brukare (AFS 1996:7, bilaga 6).)

För personlig skyddsutrustning som omfattas av AFS 1996:7 gäller bland annat att

 • den ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 i AFS 1996:7
 • det ska ha upprättats en försäkran om överensstämmelse (AFS 1996:7, 10 §)
 • den ska vara CE-märkt (AFS 1996:7, 11 §)
 • den ska åtföljas av en bruksanvisning på svenska (AFS 1996:7, bilaga 1, punkt 1.4).

Med personlig skyddsutrustning avses varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsbrister. Det kan till exempel vara andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, fotskydd, fallskydd, skyddskläder, skyddshandskar eller skyddshjälmar.

Brott mot bestämmelserna i AFS 1996:7 kan medföra böter.

CE-märkning av personlig skyddsutrustning (ADI 469), broschyr

Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7), föreskrifter

Regler för enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar

Regler för enkla tryckkärl (luft- eller kvävgasbehållare) finns i föreskrifterna om enkla tryckkärl (AFS 1994:53). Dessa föreskrifter har överfört EG-direktivet 87/404/EEG om enkla tryckkärl till svenska föreskrifter.

Regler för tryckbärande anordningar (tryckkärl, rörledningar, säkerhetsutrustningar och tryckbärande tillbehör) finns i föreskrifterna om tryckbärande anordningar (1999:4) och är en överföring av EU-kommissionens direktiv 97/23/ EG i svensk lagstiftning.

Enkla tryckkärl (Omtryckt i AFS 1994:53) (AFS 1993:41), föreskrifter

Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter

Regler för stegar och ställningar

Stegar och ställningar är inte reglerade av EG-direktiv

Stegar, arbetsbockar och ställningar är inte reglerade i produktdirektiv och därför gäller nationella regler för dessa produkter. Reglerna finns i två föreskrifter:

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

För leverans av stegar och ställningar gäller dels att de ska ha genomgått typkontroll, dels att de ska vara märkta. Kraven skiljer sig något mellan stegar och ställningar.

Krav för stegar

Stegar ska vara:

 1. typkontrollerade av ackrediterat organ i enlighet med lagen om teknisk kontroll. För närvarande finns ett enda ackrediterat organ; SP i Borås.
  eller
 2. certifierade mot standard SS 2091 eller likvärdig, till exempel INSTA 650.

Se även föreskrifterna om stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), paragraf 4-7.

Stegar och arbetsbockar (AFS 2004:3), föreskrifter

Obs! De europeiska standarderna i EN 131-serien har fram till 2010 inte varit likvärdiga, men är, för anliggande stegar och fristående stegar (inte för utskjuts-, sektions- och kombinationsstegar), numera likvärdiga under följande förutsättningar:

 • Certifieringen är utförd mot utgåvorna EN 131-1:2007, EN 131-2:2010 respektive EN 131-4 (i tillämpliga delar).
 • A-avvikelserna för Sverige i bilaga A (EN131-1), bilaga B (EN 131-2) och bilaga B (EN 131-4) har beaktats.

Certifiering/motsvarande mot äldre utgåvor av standarderna i EN 131-serien är således även fortsättningsvis inte likvärdig.

Stegar ska dessutom vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning.

Typkontrollerade stegar ska dessutom vara märkta med att de är typkontrollerade enligt dessa föreskrifter med det ackrediterade organets namn och typkontrollintygets nummer.

Certifierade stegar ska vara märkta med hänvisning till tillämpad standard (se föreskrifterna om stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3, 8-9 §§).

Exempel på märkning av typkontrollerad ställning.
Exempel på märkning av typkontrollerad ställning.

 

Exempel på märkning av typkontrollerad stege
Exempel på märkning av typkontrollerad stege

 
Krav för ställningar 

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar ska vara typkontrollerade av ett ackrediterat certifieringsorgan, se föreskrifterna om ställningar, AFS 2013:4, 10 §. För närvarande finns i Sverige ett enda ackrediterat organ, SP i Borås. Typkontroll kan även utföras av ett ackrediterat organ i ett annat land inom EES. Ställningen i fråga ska ha en likvärdig säkerhetsnivå med ställningar som typkontrollerats i Sverige.

En prefabricerad ställning definieras som en ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar, se föreskrifterna om ställningar (AFS 2013:4), 4 §. Kravet gäller för ställningar med höjd minst 1,25 m till arbetsplanet.

Ställningar ska även vara märkta i enlighet med AFS 2013:4, 21 §, och enligt det ackrediterade organets anvisningar.

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Arbete i miljöer med explosionsrisker – damm, ånga eller dimma

Dammexplosioner uppstår då ett dammoln antänds. Riskabla dammansamlingar finns vanligtvis inneslutna i processutrustning och kan spränga utrustningen. Därför är det viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder.

Regler finns hos Arbetsmiljöverket och andra myndigheter

Arbetsmiljöverket har regler för själva arbetet med dessa risker på grund av damm, ånga eller dimma. Arbetsmiljöverket har också regler för tillverkare av icke-elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3), föreskrifter

Utrustningar för explosionsfarlig miljö (AFS 1995:5), föreskrifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regler för arbete i explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarlig vätska och brandfarliga gaser (SRVFS 2004:7).

Elsäkerhetsverket har regler för tillverkare av elektriska utrustningar avsedda för explosionsfarliga miljöer (Elsäk FS 1995:6).

Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s ATEX-direktiv i svensk lag

Reglerna ovan har införlivat EU:s ATEX-direktiv i svensk lag. ATEX-direktiven är dels användardirektivet, dels utrustningsdirektivet som är gemensamma för hela EU.

EU-kommissionens guide med riktlinjer för tillverkare av explosionsfarlig utrustning, Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster 

EU-kommissionens guide med riktlinjer för arbete i explosionsfarlig miljö, öppnas i nytt fönster

Projektrapport från 120 inspektioner av hantering av torv och träbränslen. Rapport 2011:10, pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-19