Så här arbetar Arbetsmiljöverket med marknadskontroll

Marknadskontroll innebär att vi kontrollerar att produkter som släpps ut på marknaden är CE-märkta och därmed uppfyller grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav och att vi vidtar åtgärder om så inte är fallet.
Tillverkningsindustri snickeri (Fotograf: Mia Åkermark)

CE-märkningen gäller för varor i Europa.

 1. Produkten ska vara CE-märkt.
 2. Dokumentet ”Försäkran om överensstämmelse” ska vara på svenska (gäller maskiner).
 3. Bruksanvisningen ska vara på svenska.

CE-märket står för hälsa, miljö och säkerhet 

Arbetsmiljöverket bedriver en aktiv marknadskontroll genom olika insatser riktade mot olika typer av produkter eller leverantörer och importörer. Insatserna kan göras mot återförsäljare eller uthyrare, postorderföretag och nätförsäljning, mässor och utställningar. En del av kontrollen görs på arbetsplatser i samband med inspektioner.

Marknadskontrollen finns för att skydda arbetstagare, konsumenter och andra användares säkerhet och hälsa men också för att eftersträva likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag.

Marknadskontroll görs även med anledning av inträffade olycksfall eller tillbud, information kan komma från användare, konkurrenter eller anmälda organ.

Vi bedriver även marknadskontroll med andra myndigheter och andra länder.

Marknadskontroll som styrs av EU-regler

Arbetsmiljöverket ansvarar för marknadskontroll av ett stort antal produkter. För flertalet av dessa produkter gäller gemensamma regler inom EU som regleras av EU-regler. De europeiska reglerna finns överförda till svenska regler i våra föreskrifter.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Enkla tryckkärl (AFS 2016:2), föreskrifter

Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2016:4), föreskrifter

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-LExs webbplats, öppnas i nytt fönster

Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter

Marknadskontroll som regleras av svenska regler

För en del produkter finns det inga gemensamma regler inom EU. För dessa produkter är det specifika svenska regler som gäller. Det är till exempel:

 • stegar
 • arbetsbockar
 • ställningar.

Olika medlemsstater inom EES-området kan ha olika omfattande produktreglering. Ett produktområde som är starkt reglerat i en medlemsstat kan vara helt oreglerat i en annan. Det förekommer också att kravnivåerna skiljer sig åt för samma produkt.

Marknadskontrollprogrammet för 2018-2020

I marknadskontrollprogrammet finns:

 1. de produktområden Arbetsmiljöverket ansvarar för
 2. marknadskontrollen 2018-2020.

Marknadskontrollprogrammet 2018-2020 pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuell marknadskontroll

Andra som utför marknadskontroll

Det finns ett 15-tal myndigheter som ansvarar för marknadskontroll av produkter för vilka man har sektorsansvar. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, har ett samordningsansvar när det gäller marknadskontrollen i Sverige.

Swedacs webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på myndigheter som utför marknadskontroll av produkter som gränsar till Arbetsmiljöverkets ansvarsområden är:

 • Konsumentverket – Konsumentprodukter och allmän produktsäkerhet
 • Elsäkerhetsverket – Elektrisk utrustning och elektromagnetisk kompatibilitet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) – Gasflaskor
 • Boverket – Byggprodukter och hissar

På Europeiska kommissionens webbplats för marknadskontroll, ICSMS, kan man läsa mer om marknadskontroll inom EU.

ICSMS webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats.

Rapex webbplats, öppnas i nytt fönster 

Marknadskontrollrådet är ett samordningsorgan för marknadskontroll

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för marknadskontroll som finns vid Swedac. Det fungerar som ett forum för myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter. 16 myndigheter i Sverige utför marknadskontroll. Du kan läsa om vad de gör och få deras kontaktuppgifter på deras webbplats.

Marknadskontrollrådets webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättsliga följder för en leverantör som inte följer reglerna

Arbetsmiljöverket kan förbjuda en produkt på marknaden

Arbetsmiljöverket kan förbjuda en leverantör att släppa ut en produkt på marknaden om den inte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. Detsamma gäller den som avlämnar en produkt för att tas i bruk eller den som ställer ut en produkt till försäljning. Ett sådant förbud är oftast förenat med vite.

Varningsinformation och produktåterkallelse

Om det finns särskild risk från arbetsmiljösynpunkt kan Arbetsmiljöverket begära av en leverantör att lämna varningsinformation eller att återkalla en produkt. Ett sådant föreläggande ska förenas med vite.

Varningsinformation ska lämnas av leverantören till de som har produkten och ska lämnas på ett sådant sätt att den kan antas komma till de berördas kännedom, genom direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som näringsidkare använder vid marknadsföring.

En produktåterkallelse gäller alla exemplar av produkten. En produktåterkallelse kan utgöras av en rättelse (att leverantören avhjälper det fel som skaderisken hänför sig till), ett utbyte (att leverantören tar tillbaka varan och levererar en annan, felfri vara av samma eller motsvarande slag) eller en återgång (att leverantören tar tillbaka varan och lämnar ersättning för den).

Villkoren för varningsinformation och produktåterkallelse bestäms av Arbetsmiljöverket.

Åtalsanmälan

Brott mot regler om märkning eller annan produktinformation, provning och kontroll eller regler om tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gällande krav för tekniska anordningar är direkt straffsanktionerade och ska lämnas till åklagare för prövning.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-27