Inspektionsstatistik 2008-2018

Genom inspektioner kontrollerar vi att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljön, till exempel tillverkare och leverantörer av maskiner, lever upp till arbetsmiljöreglerna och kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön för alla. När vi upptäcker brister i arbetsmiljön får arbetsgivaren en skrivelse om vad hen måste förbättra i arbetsmiljön.

Så går en inspektion till

Så mycket inspekterar vi

Vi genomförde drygt 27 000 förrättningar under 2018. Med förrättningar menar vi de olika typer av besök som en inspektör eller någon annan handläggare har på ett arbetsställe. Förrättningen kan vara en inspektion, en uppföljningsinspektion, samverkan eller en informationsinsats. Av förrättningarna var drygt 19 000 inspektioner. I årsredovisningarna finns mer detaljerad information.

Årsredovisning 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Diagram 1: 

Bild över diagram som visar förrättningar och inspektionsmeddelanden.

När arbetsmiljöreglerna inte följs blir det konsekvenser

Om vi vid en inspektion upptäcker att arbetsmiljön inte uppfyller kraven i arbetsmiljöreglerna och arbetsgivaren inte frivilligt rättar till bristerna kan vi förelägga om att bristerna rättas till. Vi kan också förbjuda en viss hantering eller en viss verksamhet. Läs mer om hur en inspektion går till och vad som kan bli konsekvenserna av en inspektion.

Läs om hur en inspektion går till

Böter, straff och sanktionsavgifter

Diagram 2: 

Bild över diagram som visar underrättelse, föreköggande/förbud och åtalsanmälningar.

Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen rätt att avbryta ett arbete som innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och där arbetsgivaren inte omedelbart rättar till arbetsmiljörisken. I diagrammet visar vi antalet skyddsombudsstopp som lett till ett ärende hos oss.

Diagram 3:

Bild över diagram som visar skyddsombudsstopp. 

Skyddsombuds begäran om vårt ingripande

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 6 § arbetsmiljölagen och 19 a § arbetstidslagen rätt att begära vårt ingripande när en arbetsgivare inte rättar till de arbetsmiljöbrister som skyddsombudet bett om. I diagrammet visar vi antalet begäranden som lett till ett ärende hos oss.

Diagram 4:

Bild över diagram som visar skyddsombudsbegäran.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-11-29