Inspektionsstatistik 2008-2016

Genom inspektioner kontrollerar vi att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljön, till exempel tillverkare och leverantörer av maskiner, lever upp till arbetsmiljöreglerna och kontinuerligt förbättrar arbetsmiljön för alla. När vi upptäcker brister i arbetsmiljön får arbetsgivaren en skrivelse om vad hen måste förbättra i arbetsmiljön.

Så går en inspektion till

I statistiken använder vi ordet förrättning. Det är ett begrepp för olika typer av besök en inspektör gör på en arbetsplats. Besöket kan vara en inspektion, en uppföljning av en inspektion, samverkan, mätning eller information.

Så mycket inspekterar vi

Vi genomförde drygt 21 000 förrättningar under 2016. Med förrättningar menar vi de olika typer av möten som en inspektör eller någon annan handläggare har på ett arbetsställe. Förrättningen kan vara en inspektion, en uppföljningsinspektion, samverkan, en mätning eller en informationsinsats. Av förrättningarna var drygt 18 000 inspektioner. I årsredovisningarna finns mer detaljerad information.

Årsredovisning 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Diagram 1: 

Statistik över förrättningar och inspektionsmeddelande 2008 - 2016 vilket visar på en nedåtgående trend 

När arbetsmiljöreglerna inte följs blir det konsekvenser

Om vi vid en inspektion upptäcker att arbetsmiljön inte uppfyller kraven i arbetsmiljöreglerna och arbetsgivaren inte frivilligt rättar till bristerna kan vi förelägga om att bristerna rättas till. Vi kan också förbjuda en viss hantering eller en viss verksamhet. Läs mer om hur en inspektion går till och vad som kan bli konsekvenserna av en inspektion.

Läs om hur en inspektion går till

Böter, straff och sanktionsavgifter

Diagram 1: 

Statistik över underrättelse, förbud, och åtalsanmälningar 2008 - 2016 vilket visar på en nedåtgående trend

Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen rätt att avbryta ett arbete som innebär en omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och där arbetsgivaren inte omedelbart rättar till arbetsmiljörisken. I diagrammet visar vi antalet skyddsombudsstopp som lett till ett ärende hos oss.

Fig 2:

Statistik över skyddsombudsstopp 2008 - 2016 vilket visar på en uppgåtgående trend men med en klar förminskning år 2016 

Skyddsombuds begäran om vårt ingripande

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 6 § arbetsmiljölagen och 19 a § arbetstidslagen rätt att begära vårt ingripande när en arbetsgivare inte rättar till de arbetsmiljöbrister som skyddsombudet bett om. I diagrammet visar vi antalet begäranden som lett till ett ärende hos oss.

Fig 3:

Statistik över begäran från skyddsombud 2008 - 2016 vilket visar på en uppåtgående trend

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-18