Inspektionsstatistik 2008-2015

Genom inspektioner kontrollerar vi att arbetsgivarna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar.

När vi upptäcker brister i arbetsmiljön får arbetsgivaren en skrivelse om vad hen måste förbättra i arbetsmiljön.

Så går en inspektion till

I statistiken använder vi ordet förrättning. Det är ett begrepp för olika typer av besök en inspektör gör på en arbetsplats. Besöket kan vara en inspektion, en uppföljning av en inspektion, samverkan, mätning eller information.

Så mycket inspekterar vi

Vi genomförde närmare 21 000 förrättningar på drygt 13 500 arbetsställen under 2015, varav 66 procent var inspektioner. I årsredovisningen för 2015 finns mer detaljerad information.

Årsredovisning 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Diagram 1: 

Diagram inspektionsstatistik för arbetsställenbesök och inspektionsmeddelanden 2008-2015.

Vad bristerna består av

Staplarna visar inriktningen på de brister vi har sett på arbetsställena under 2015. Bristerna är indelade i fyra kategorier:

  • Tekniska krav riktar in sig på brister på maskiner och lyftanordningar som inte är säkra eller som inte besiktigats enligt gällande regler. Kraven kan också gälla fordon och truckar som brister i något avseende.
  • Yrkeshygieniska krav kan beröra kemiska eller mikrobiologiska risker, ventilation, lokaler och buller.
  • Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete rör organisationens arbetsmiljöarbete: policy, rutiner, att riskbedömningar görs kontinuerligt och följs upp, tillgång till företagshälsovård eller motsvarande specialistkunskap.
  • Medicinska och sociala krav handlar framför allt om:
    - belastningsergonomiska frågor som till exempel tunga lyft och ensidigt upprepat arbete
    - psykosociala risker i arbetsmiljön som till exempel hot och våld, organisation, hög arbetsbelastning, lågt inflytande
    - rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning samt medicinska kontroller.

Diagram 2: 

Diagram inspektionsstatistik för inriktning av brister 2015.

När lagen inte följs blir det konsekvenser 

Om vi vid en inspektion upptäcker att arbetsmiljön inte uppfyller kraven i arbetsmiljöreglerna och arbetsgivaren inte frivilligt rättar till bristerna kan vi genom föreläggande kräva att bristerna rättas till. Vi kan också förbjuda viss hantering eller viss verksamhet. Läs mer om hur en inspektion går till och vad som kan bli konsekvenserna av en inspektion.

Läs om hur en inspektion går till

Böter, straff och sanktionsavgifter

Diagram 3: 

Diagram inspektionsstatistik för underrättelse, föreläggande/förbud och polis/åtalsanmälningar 2008-2015.

Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombud har enligt 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen rätt att avbryta ett arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa och där arbetsgivaren inte omedelbart rättar till det som brister i säkerheten. I diagrammet visar vi antalet skyddsombudsstopp som lett till ett ärende hos oss.

Fig 4:

Diagram inspektionsstatistik för skyddsombudsstopp 2008-2015.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-24