Exempel på inspektioner

Här kan du läsa om fem exempel på inspektioner.

Exempel 1 - Föreläggande och vite

I samband med en inspektion vid ett bageri upptäcker inspektören att förreglingen till ett lock på en degblandningsmaskin har vissa brister. I ett inspektionsmeddelande anges att bristerna ska vara åtgärdade senast vid en viss angiven tidpunkt. En ny inspektion genomförs. Eftersom bristerna fortfarande kvarstår beslutar Arbetsmiljöverket att meddela ett föreläggande med vite om 10 000 kr mot den arbetsgivare som driver bageriet. Arbetsgivaren överklagar beslutet till förvaltningsrätten som, efter viss kompletterande utredning i ärendet, gör samma bedömning som Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren rättar sig inte efter förvaltningsrättens beslut. Arbetsmiljöverket ansöker därför hos förvaltningsrätten om utdömande av vitesbeloppet. Sedan förvaltningsrätten ålagt arbetsgivaren att betala vitet begär arbetsgivaren att kammarrätten ska pröva ärendet. Kammarrätten ändrar inte förvaltningsrättens ställningstagande, vilket innebär att arbetsgivaren i det här fallet ska betala 10 000 kr i vite. Regeringsrätten är högsta instans i den här typen av ärenden.

Exempel på inspektionsgång.

Exempel 2 - Förbud med vite

Vid ett verkstadsföretag genomförs en inspektion. Inspektören konstaterar därvid att en av maskinerna saknar en viktig skyddsanordning. Hon gör samtidigt bedömningen att risken för att ett allvarligt olycksfall ska inträffa är stor. Arbetsmiljöverket meddelar därför att arbetsgivaren ett förbud med vite som går ut på att maskinen inte får användas om inte bristerna åtgärdas. Arbetsmiljöverket beslutar samtidigt att förbudet ska träda i kraft omedelbart.

Arbetsgivaren väljer att inte överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten. Arbetsgivaren rättar sig emellertid inte efter verkets förbud. Arbetsmiljöverket ansöker därför hos Förvaltningsrätten om utdömande av vitet.

Exempel på inspektionsgång.

Exempel 3 - Förbud (eller föreläggande) utan vite

En plåt- och lackeringsverkstad inspekteras. Inspektören bedömer risken att arbetstagarna blir exponerade för luftföroreningar som mycket stor. Arbetsmiljöverket meddelar företaget ett beslut om förbud mot sprutmålning fr.o.m. en viss tidpunkt om inte företaget dessförinnan har utfört mätningar avseende exponeringsnivåerna. Förbudet förenas inte med något vite. Sedan den angivanden angivna tiden i förbudet löpt ut konstaterar verket vid en uppföljande inspektion att sprutmålningen pågår och samtidigt att några mätningar avseende exponeringen inte har genomförts. Företaget har således brutit mot förbudet. Arbetsmiljöverket gör senare en åtalsanmälan till åklagarmyndigheten.

Exempel på inspektionsgång.

Exempel 4 - Straffansvar vid olycksfall

I en fabrik har en anställd fått en allvarlig klämskada vid arbete med en maskin. Arbetsledningen kallade på polis och även Arbetsmiljöverket kom till arbetsplatsen. Den tekniska utredningen visade att en föreskriven besiktning av maskinen hade glömts bort. 

Bestämmelser som rör arbetsmiljöbrott finns i brottsbalken (BrB). Det nu aktuella olycksfallet kan, sedan polisen färdigställt en utredning blir föremål för prövning i domstol. Det är åklagare som avgör om åtal ska väckas i tingsrätten för prövning av ansvarsfrågan. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätt och därefter till Högsta domstolen.

Exempel på inspektionsgång.

Exempel 5 - Sanktionsavgifter

Vid en inspektion upptäcker inspektören att ett företag sannolikt håller på att riva asbest utan tillstånd från Arbetsmiljö­verket. Inspektören tar ett prov på materialet och skickar det för analys. Analys­resultatet visar att det rör sig om asbest. Detta innebär att företaget har brutit mot Arbets­miljöverkets föreskrifter om asbest och därför ska betala en sanktions­avgift om 50 000 kr.

Arbetsmiljöverket lämnar i ett brev till företaget beskedet att företaget gjort sig skyldig till brott mot gällande regler och att en sanktionsavgift om 50 000 kr ska betalas. Godkänner företaget sanktions­avgiften skickar Arbets­miljöverket ärendet vidare till Läns­styrelsen som kräver in beloppet. Godkänner inte företaget sanktions­avgiften ansöker Arbets­miljöverket till förvaltnings­rätten om indrivande av avgiften.

Företaget kan överklaga förvaltnings­rättens dom till kammarrätt och vidare till Högsta förvaltnings­domstolen.

Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr

I det här faktabladet får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter. Du får veta vad som kan hända om du inte följer föreskrifterna och vad som gäller om du måste betala en sanktionsavgift. Informationen finns även tillgänglig på engelska.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-10