Tillbaka till aktuella inspektioner

Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn

Bygg- och transportbranschen är två olycksdrabbade branscher i Sverige. Flera olyckor sker vid lastning och lossning. Sedan september 2022 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner hos arbetsgivare med anställda som lastar, transporterar och lossar gods till byggarbetsplatser.

Fokus under dessa inspektioner ligger på det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur man arbetar med säkerhetskulturen. I den ryms de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. På en arbetsplats med god säkerhetskultur prioriteras säkerhet och arbetsmiljö tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i verksamheten.

Insatsen omfattar vägtransporter av gods som levereras på pall eller där gods lossas med hjälp av en maskinresurs. Här ingår även chaufförer som fraktar massor, kranbilsförare och specialtransportörer till bygg - och anläggning.

Syftet med inspektionerna är att bidra till att transporter till, från och inom byggarbetsplatser är säkra. De ska även bidra till att olyckor och ohälsa kan förebyggas vid lastning och lossning på byggarbetsplatser. Inspektionerna pågår fram till och med december 2023. Fram till dess genomför vi drygt 1100 inspektioner över hela landet.

Olycksdrabbade branscher

Bidragande orsaker till olyckor som sker inom näringsgrenarna som inspekteras är

  • fel val av fordon
  • felaktiga lastsäkringar
  • brister vid lossningsplatser.

Vid olyckorna förekommer nästan alltid fler aktörer och vanligen är arbetsfordon och mobila maskiner inblandade. De flesta dödsolyckorna sker på arbetsplatser som är tillfälliga eller rörliga. Där är arbetsplatsen ny eller förändras och arbetsledningen finns inte alltid på plats.

Bakgrund

Inspektionerna ingår i aktiviteten ”SAM och säkerhetskultur inom byggsektorn” som inledningsvis riktar sig mot transportbranschen. I den andra delen av insatsen, som startar under våren 2023, riktas inspektionerna mot de som ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser på byggarbetsplatsen. Detta berör bland annat byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare.

Alla arbetsgivare, även de som är verksamma vid byggarbetsplatser, ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid lastning och lossning kan det även finnas bestämmelser för den som är samordningsansvarig för arbetsmiljön.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-27