Socialsekreterarnas förändrade arbetsförhållanden

Vi genomför en treårig inspektionsinsats av kommunala socialsekreterares arbetsmiljö för att uppmärksamma arbetsgivare om både organisatorisk och social arbetsmiljö.

Psykisk ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning är ett stort problem. Den rådande arbetssituationen inom socialtjänsten ger oftast inte möjligheter och förutsättningar för ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Under 2015 till 2017 inspekterar vi socialsekreterares arbetsmiljö. Utgångspunkten är våra föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det vi vill uppnå med inspektionerna är:

  • Att arbetsbelastningen för socialsekreterarna är i balans med krav och givna förutsättningar.
  • Att riskerna för hot, våld och kränkningar minskar för socialsekreterare.
  • Att arbetsgivarna har effektiva rutiner för att förebygga riskerna.
  • Att kunskaper om organisatorisk och social arbetsmiljö förmedlas till arbetsgivare i branscherna.

Socialsekreterarnas utsatta arbetsvillkor

Förändringarna inom välfärdstjänsten har de senaste decennierna varit genomgripande och bland anat inneburit ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar, målstyrning och en ständig rationalisering. De hierarkiska nivåerna och det decentraliserade ansvaret har skapat ett glapp mellan olika nivåer i organisationerna och försvårat dialogen.

Omvandlingen har också fört med sig ökade krav, vilket i kombination med hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser gör det svårt att utföra arbetet på ett tillfredställande sätt.

Stress hör ihop med hur arbetet är organiserat

Socialtjänsten har på senare år haft särskilt stora problem när det gäller hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Att stress hänger ihop med hur arbetet är organiserat är väl belagt inom stress- och arbetslivsforskning.

Socialsekreterarnas arbetsförhållanden

Tidigare studier om arbetsvillkoren inom socialtjänsten visar att ansvaret att hantera obalans mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde medarbetaren. När resurserna inte matchar de krav som ställs, tvingas medarbetarna till strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet.

Tysta arbetsplatser och sjukfrånvaro

Normer, värderingar och incitament ger "tysta" arbetsplatser där varken medarbetare eller chefer får föra fram kritik eller redogöra för brister. Detta riskerar att öka såväl den arbetsrelaterade stressen som professionell meningsförlust och en fortsatt hög sjukfrånvaro och personalomsättning (Källa bl. a. forskaren, fil.dr. Wanja Astvik).

Ett utsatt och kvinnodominerat yrke

År 2015 sysselsattes nästan 42 000 personer inom yrket socialsekreterare och kuratorer. Drygt 35 300 av dessa var kvinnor och drygt 6 500 var män.

Våra undersökningar visar att mer än var tredje person inom yrket som socialsekreterare uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet. Detta syns även i arbetsskadestatistiken där hot och våld är den näst vanligaste orsaken till en anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro. Mellan åren 2011 och 2015 kom det in nära 400 anmälningar av arbetsolycka med sjukfrånvaro och nära 700 anmälningar om arbetssjukdom till Försäkringskassan inom yrket socialsekreterare, kuratorer. Nära 90 procent av anmälningarna avser kvinnor. Våld eller hot från personer utifrån uppgick till 30 procent av de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro

Så här går en inspektion om socialsekreterarnas arbetsmiljö till

Först har vi ett möte på förvaltningen där vi informerar om inspektionerna och får svar på de frågor som vi i förväg skickat ut. Svaren använder vi som underlag för bedömning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom individ och familjeomsorgen.

Sedan har vi gruppsamtal med socialsekreterarna för att få en bild av arbetsmiljön i verksamheterna och arbetstagarnas arbetsförhållanden. Efter inspektionen återkopplar vi resultatet till verksamhetens ledningsgrupp och skyddsombud. Hittar vi brister skriver vi normalt ett inspektionsmeddelande där vi beskriver vilka brister vi har sett och vad som behöver rättas till.

Socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, informationsblad

Framsida till informationsbladet Socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö
Informationsbladet handlar om kommunala socialsekreterares arbetsmiljö. Och vilket ansvar arbetsgivaren har.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-08