Socialsekreterarnas förändrade arbetsförhållanden

Arbetsmiljöverket genomför en treårig inspektionsinsats av kommunala socialsekreterares arbetsmiljö för att uppmärksamma arbetsgivare om både organisatorisk och social arbetsmiljö.

Psykisk ohälsa till följd av för hög arbetsbelastning är ett stort problem. Den rådande arbetssituationen inom socialtjänsten ger oftast inte möjligheter och förutsättningar för ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

I april 2015 startade Arbetsmiljöverket granskningen av socialsekreterares arbetsmiljö som fortsätter fram till sista december 2017. Utgångspunkten är nu gällande föreskrifter och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Syftet med inspektionerna

Med inspektionerna vill Arbetsmiljöverket uppnå:

  • Att arbetsbelastningen för socialsekreterarna är i balans med krav och givna förutsättningar.
  • Att riskerna för hot, våld och kränkningar minskar för socialsekreterare.
  • Att arbetsgivarna har verkningsfulla rutiner för att förebygga riskerna.
  • Att kunskaper om organisatorisk och social arbetsmiljö förmedlas till arbetsgivare i branscherna.

Inspektioner med förvaltningsmöte och gruppsamtal

Först sker ett möte på förvaltningen där vi informerar om inspektionerna och får svar på utskickade frågor. Svaren använder vi som underlag för bedömning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen avseende individ och familjeomsorg.

Därefter har vi gruppsamtal med socialsekreterarna på enhetsnivå för att få en bild av arbetsmiljön i verksamheterna och arbetstagarnas arbetsförhållanden.

Inspektionen avslutas med återrapportering till den inspekterade verksamhetens ledningsgrupp och skyddsombud. De slutliga bedömningarna redovisar vi i ett inspektionsmeddelande. Där står de krav som arbetsgivaren ska vidta.

Socialsekreterarnas utsatta arbetsvillkor

Förändringarna inom välfärdstjänsten har de senaste decennierna varit genomgripande. Den har inneburit ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar, målstyrning och en ständig rationalisering.

De hierarkiska nivåerna och det decentraliserade ansvaret har skapat glapp mellan olika nivåer och försvårat dialogen.

Omvandlingen har också fört med sig ökade arbetskrav och kombinationen av hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser gör det svårt att utföra arbetet på ett tillfredställande sätt.

Stress hör ihop med hur arbetet är organiserat

Socialtjänsten har på senare år haft särskilt stora problem både vad gäller hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Att stress hänger ihop med hur arbetet är organiserat är väl belagt inom stress- och arbetslivsforskning.

Socialsekreterarnas arbetsförhållanden

Ansvaret har decentraliserats till den enskilde medarbetaren. Tidigare studier om arbetsvillkoren inom socialtjänsten visar att ansvaret att hantera obalans mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde medarbetaren. När resurserna inte matchar de krav som ställs, tvingas medarbetarna till strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet.

Tysta arbetsplatser och sjukfrånvaro

Normer, värderingar och incitament ger "tysta" arbetsplatser där varken medarbetare eller chefer får föra fram kritik eller redogöra för brister. Detta riskerar att öka såväl den arbetsrelaterade stressen som professionell meningsförlust och en fortsatt hög sjukfrånvaro och personalomsättning (Källa bl. a. forskaren, fil.dr. Wanja Astvik).

Ett utsatt yrke

Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att mer än var tredje person inom yrket som socialsekreterare uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet. Detta syns även i arbetsskadestatistiken då hot och våld är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro efter fallolyckorna. Mellan år 2011 och 2015 inkom 398 anmälningar av arbetsolycka med sjukfrånvaro och 674 anmälningar om arbetssjukdom till Försäkringskassan inom yrket socialsekreterare, kuratorer. 87 % av anmälningar av arbetsolycka med sjukfrånvaro och 89 % av anmälningar om arbetssjukdom avser kvinnor.

Kvinnodominerat yrke

År 2015 sysselsattes nästan 42 000 personer inom yrket socialsekreterare och kuratorer. Drygt 35 300 av dessa var kvinnor och drygt 6 500 var män. Våld eller hot från personer utifrån uppgick till 30 % av de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro.

Kontakt och dokument

Regionchef är Peter Burman, sektionschef, Inspektion region syd.
Projektledare Eva Karsten, inspektör, Inspektion region syd.

Socialsekreterare Nr 1/2015, faktablad, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hot och våld i arbetslivet på vår ämnessida om hot och våld i arbetslivet.

Hot och våld i arbetslivet

Socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö, informationsblad

Framsida till informationsbladet Socialsekreterares organisatoriska och sociala arbetsmiljö
Informationsbladet handlar om kommunala socialsekreterares arbetsmiljö. Och vilket ansvar arbetsgivaren har.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-11-02