Skoltillsynen 2013-2016

Fram till 2016 inspekterades 30 procent av landets skolor och alla skolhuvudmän med fem eller fler skolor.

Fokus på förebyggande arbete

Inspektionerna anpassades till hur situationen såg ut på plats, men huvudinriktningen var att arbetsgivarna skulle få igång eller utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Därigenom kunde de komma tillrätta med sina specifika brister och även fånga upp de riskområden som vi identifierade: hög arbetsbelastning, hot och våld samt den fysiska arbetsmiljön som buller, ventilation och städning.

Med vår insats ville vi skapa en arbetsmiljö med mindre skadlig stress, ökad trygghet och bättre fysiska förhållanden i skolan.

De flesta kommuner och cirka 30 privata skolhuvudmän fick besök av oss. Därefter inspekterades ett antal enskilda skolor under varje huvudman. Vi inspekterade också skolor under mindre huvudmän. I det fallet gick vi direkt ut på enskilda skolor. Vilka skolor som skulle inspekteras bestämdes lokalt av Arbetsmiljöverkets regioner runt om i landet.

De skolformer som berördes av inspektionerna var förskoleklass, grund- och gymnasieskolan samt grundsär- och gymnasiesärskolan.

Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016, rapport 2017:1, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsbrev till skolledare, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsbrev till skolhuvudmän, pdf, öppnas i nytt fönster

Checklista för skolor, pdf, öppnas i nytt fönster

Checklista för skolhuvudmän, pdf, öppnas i nytt fönster

Fallolyckor och hot vanliga risker i skolan

Under en femårsperiod (2009–2013) anmäldes 9 100 arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom grund- och gymnasieskolor. Drygt 1 700 av dessa berörde elever. Av anmälningarna som berörde anställda kom 80 procent från kvinnor. Bland elever kom de flesta anmälningarna från pojkar och män, 60 procent. Grund- och gymnasiesärskolan anmäler flest arbetsolyckor per tusen 1 000 sysselsatta.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro när det gäller anställda inom skolan, följt av hot och våld samt förlorad kontroll över maskiner, verktyg, fordon eller djur. I Arbetsmiljöundersökningen år 2013 svarar anställda inom grundskolan att de utsätts för våld eller hot om våld betydligt oftare än andra branscher.

Så förebygger du hot och våld

Hot och våld - statistkblad 2013:8, pdf, öppnas i nytt fönster

Suntarbetsliv har tagit fram ett verktyg för att motverka hot och våld i skolan.

Suntarbetsliv, webbplats, öppnas i nytt fönster

Stor arbetsmängd – högt arbetstempo

Närmare hälften (46 procent) av arbetssjukdomarna som anmäldes av anställda inom skolan 2009-2013 hade sociala eller organisatoriska orsaker, som till exempel stress på grund av otydliga krav och hög arbetsbelastning.

Om arbetsbelastningen blir för hög och pågår under en längre tid ökar risken för stressrelaterade besvär som problem med sömn, svårigheter att koppla av efter arbetstid, samarbetsproblem med kollegor och elever, magbesvär och återkommande huvudvärk.  Exempel på hög arbetsbelastning i skolan kan vara att de anställda har mycket övertid, sällan har möjlighet till raster eller pauser eller har liten tid för mental återhämtning mellan perioder med hög arbetsbelastning.

Läs mer om stor arbetsmängd och högt arbetstempo på våra sidor om arbetsrelaterad stress.

Stress

Aktuell statistik om skolan, pdf, öppnas i nytt fönster

Andra risker i skolan

I skolan finns det lokaler för olika ändamål och det är viktigt att ta hänsyn till just den verksamhet som ska ske där när man utformar lokalen. I undervisningslokaler är det särskilt viktigt med goda förhållanden när det gäller ljus, ljud och luft. Läs mer på vår webbplats om hur du kan undvika risker i arbetsmiljön när det gäller:

Lokaler och arbetsutrymme

Buller

Luft och ventilation

Städning

Inomhusmiljö och hälsobesvär

Dator- och bildskärmsarbete

Myndigheter som arbetar för en bra arbetsmiljö i skolan

Det finns flera myndigheter som arbetar för att elever och personal i skolan ska ha en bra arbetsmiljö och en fungerande arbetssituation i skolan.

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skolverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och elevombudet (BEO) arbetar för att motverka kränkningar och trakasserier av barn och elever. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO 6 kapitlet i skollagen som gäller kränkande behandling. Anmälningar om kränkningar av elever ska göras till BEO. De utreder anmälningarna och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

Barn och elevombudets webbplats, öppnas i nytt fönster

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions­nedsättning, sexuell läggning och ålder. Anmälningar om diskriminering/trakasserier av elever ska göras till DO.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar

Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket inspekterar skolor. Skolinspektionen ska följa upp att skollagen följs i landets skolor. Arbetsmiljöverket ska följa upp att arbetsmiljölagen följs på landets arbetsplatser, däribland skolor. Här kan du läsa om hur myndigheterna har fördelat ansvaret för tillsynen.

Kränkande behandling     

Skolinspektionen ansvarar för att inspektera att elever inte utsätts för kränkande behandling av andra elever eller de som arbetar på skolan. Hot, våld och mobbning ingår i begreppet kränkande behandling. Skolinspektionen kan ställa krav på en skolas huvudman att de ska arbeta förebygga för att hindra kränkande behandling.

Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera att de som arbetar på skolan inte utsätts för kränkande särbehandling. Vi ansvarar också för tillsyn av hot och våld mot elever som utförs av andra än skolans elever eller arbetstagare på skolan, till exempel föräldrar eller elever från andra skolor.

Hög arbetsbelastning

Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera arbetsbelastningen för dem som arbetar på skolan.

Skolinspektionen har inte tillsyn av elevernas arbetsbelastning men däremot av hur skolan tar hand om de konsekvenser som en hög arbetsbelastning kan ge enskilda elever. En elev som inte klarar av den höga arbetsbelastningen kan vara i behov av särskilt stöd – något som Skolinspektionen har tillsyn över.

Den fysiska miljön

Skolinspektionen ansvarar för att inspektera att skolans lokaler är ändamålsenligt utformade för den pedagogiska verksamheten, till exempel att det finns bra lokaler för att undervisa i slöjd- och NO-ämnen.

Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera att det inte finns risker i den fysiska miljön. Arbetsmiljön på hela skolan, inklusive skolgårdar, ska vara säker och ingen ska riskera att skada sig eller utsättas för hot och våld.

Broschyrer och checklistor

Broschyrer

Kartläggning av riskerna för våld och hot inom omsorg och skolan (ADI 525), broschyr

Personalutrymmen för elever (ADI 521), broschyr

Arbetsmiljön i skolan (ADI 565), broschyr

Så får barn och ungdomar arbeta (ADI 43), broschyr

Ansvaret för elevernas arbetsmiljö, Skolverket webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskbedömning vid PRAO, APL och andra praktikplatser, pdf, öppnas i nytt fönster

Litteratur

Om minderårigas arbetsmiljö – en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:03, bok

Så arbetar du med kemikalier i skolan (H339), bok 

Så förebygger och hanterar du hot, våld och trakasserier mot skolans personal, Sveriges kommuner och landstings webbplats, öppnas i nytt fönster

Fristående skolor och förskolor - ett tillsynsprojekt, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Hot och våld i skolan – en enkätstudie bland lärare och elever, kunskapssammanställning 2011:15

Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan - ur ett jämställdhetsperspektiv, kunskapssammanställning 2011:09

Checklistor

Skolor, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Checklista för kemiundervisningchecklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskbedömning för kemiska ämnen, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Förskolor, checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Gasolanläggningar i skolor (MSB), checklista, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsgivarföreningen KFO har checklistor för undersökning av arbetsmiljön i skolan och i förskolor och fritidshem.

Checklistor, KFOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Arbetsmiljöverkets rektorstillsyn pågick under 2009 och 2010 och omfattade kommunerna i Halland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän.

Rektorers arbetsmiljö - en tillsynsinsats, pdf, öppnas i nytt fönster

Suntarbetsliv driver kampanjen Bättre beredd än rädd om hot och våld i skolan.

Suntarbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Prevent har material om arbetsmiljön inom utbildningssektorn

Arbetsmiljö inom utbildningssektorn, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Astma och allergiförbundet har tagit fram Allergirond i skolan - ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön.

Allergirondens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-03-20