Aktuella inspektioner

Riktade tillsynsinsatser mot verkstad, tillverkningsindustri och reparationsarbeten

Under 2018, med start i februari, inspekterar Arbetsmiljöverket en rad arbetsplatser med fokus på att kontrollera att arbetsgivare arbetar systematiskt för att förebygga arbetsplatsolyckor och ohälsa på arbetsplatserna. Inspektionerna pågår mellan 2018 och 2020.

Aktiviteterna som ingår i tillsynsinsatsen är

  • användning och kontroll av trycksatta anordningar
  • handhållna maskiner
  • säkra stopp

Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Inspektionerna startade i februari 2018 och pågår året ut.  Vi inspekterar fastighetsförvaltning, storkök, sjukvård, verkstäder–fordon Totalt kommer vi att göra cirka 1200 besök.

Fokus ligger på att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet i praktiken och tillämpningen av föreskriften AFS 2017:03. Vi kommer att kontrollera, till exempel, om arbetsgivaren genomför undersökningar och riskbedömningar, att åtgärder vidtas, eller om arbetsgivaren upprättar handlingsplaner samt genomför kontroll av åtgärderna för att förbygga allvarliga händelser i form av explosioner.

Säkra Stopp

Inspektionerna startar i april 2018 och pågår året ut. Vi inspekterar maskinoperatörer, service och underhållspersonal. Vi gör cirka 500 besök.

I tillsynen ska fokus vara på driftstopp och innefattar alla de åtgärder, såväl tekniska som organisatoriska, som görs för att förhindra oväntad start eller rörelse i arbetsutrustningen vid tillfälligt arbete i ett riskområde. Detta kan exempelvis ske vid underhåll, åtgärder vid driftstörning, rengöring, felsökning och programmering. Andra viktiga moment är säker avställning av processer där kemiska riskkällor hanteras, arbete i slutna utrymmen och utrymmen där syre halten snabbt kan förändras.

Handhållna maskiner

Inspektionerna startar under april 2018 och pågår året ut.
Vi inspekterar mark och anläggning, byggindustri, rörmokare, VVS, elektriker, smidesverkstäder, verkstäder – fordon, tåg, sten spräckning prioriteras arbetsställen. Vi gör cirka 1000 besök.

Inspektionen innefattar alla de åtgärder, såväl tekniska som organisatoriska, som görs för att förhindra allvarliga tillbud och olycksfall vid användandet av handhållna maskiner.
Inspektionen fokuserar på hur arbetsgivaren har genomfört en undersökning och riskbedömning som avser val av arbetsutrustning, tagit fram dokumenterade instruktioner för arbetet och vilken utrustning som ska användas, följer upp att givna instruktioner fungerar och efterlevs, säkerställt att arbetstagaren har kunskaper för säker användning av aktuell arbetsutrustning samt ge underlag för eventuell marknadskontroll.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23