Riktad tillsyn med fokus på smittspridning av covid-19

Arbetsmiljöverket fick i uppdrag av regeringen 2021 att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19. Vi har nu slutrapporterat uppdraget.

Slutrapport avseende regeringsuppdraget om riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillsynen har varit inriktad på branscher där det sker många mänskliga kontakter, där det kan vara svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och där hemarbete inte är möjligt.

Det är viktigt att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att minska smittspridning på arbetsplatserna. Vi har kontrollerat arbetsgivarens riskbedömningar av arbetsmoment där det förekommer smittrisk, vilka åtgärder som vidtas för att minimera smittrisken samt att arbetsplatsen har ett fungerande system för att hantera tillbud relaterade till smitta. På inspektionerna har vi velat träffa företrädare för arbetsgivaren samt skyddsombud. Om det inte funnits skyddsombud vill vi att arbetsgivaren ger möjlighet för någon annan personalrepresentant att delta, eftersom den lokala samverkan är viktig. För en bra arbetsmiljö behöver alla på arbetsplatsen tillsammans bidra för att göra arbetet säkrare.

Vi har främst inspekterat i följande branscher, men vi kan ställa frågor om hur arbetsgivaren förebygger smittrisker i alla branscher.

 • grund- och gymnasieskolor
 • butiker
 • tåg- samt färjetrafik
 • tandläkare
 • slakterier
 • statens servicekontor
 • större byggentreprenader.
 • städföretag,
 • företag som arbetar med fastighetsskötsel
 • restauranger som säljer hämtmat.

Föreskrifter om smittrisker och systematiskt arbetsmiljöarbete gäller

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, finns grundläggande regler om hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Föreskriften om smittrisker, AFS 2018:4, utvecklar och preciserar det systematiska arbetsmiljöarbetet där det finns smittrisker.

 • Föreskrifterna om smittrisker är tillämpliga på alla arbetsplatser där det finns risk för smitta.
 • Riskerna ser olika ut på olika arbetsplatser, och därmed även riskbedömningarna och åtgärderna.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete sker i fyra steg:Undersök arbetsmiljön
 • Bedöm riskerna
 • Vidta åtgärder
 • Kontrollera att åtgärderna haft önskad verkan

Syftet med riskbedömningen är att vidta förebyggande åtgärder, så att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet.

Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt.

När arbetstagare har arbetsmoment med smittrisk, ska arbetsgivaren, i sin undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena, särskilt ta hänsyn till:

 • Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
 • Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion (vilka smittvägar finns?).
 • Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.

Läs mer om riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet:

Riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet

Förebyggande åtgärder

Arbetsgivaren ska se till att smittämnen inte sprids och att så få som möjligt riskerar att smittas. Utifrån sin riskbedömning ska arbetsgivaren vidta åtgärder.
Följ den så kallade åtgärdstrappan:

 • Begränsa smittspridningen från källan - stanna hemma om du är sjuk
 • Vidta tekniska åtgärder
 • Vidta organisatoriska åtgärder
 • Använd personlig skyddsutrustning när andra åtgärder inte räcker till

Läs mer om smittrisker på arbetsplatsen och om åtgärdstrappan:

Smittrisker på arbetsplatsen

Riskbedömningar och åtgärder i din verksamhet

 • Människor är olika – tänk på det här innan ni beslutar om åtgärder
  • Ny i arbetslivet/ny på jobbet
  • Begränsad erfarenhet eller lång erfarenhet
  • Hög kompetens
 • Olika språkförmåga och koncentrationsförmåga
  • Olika
  • storlek
  • styrka
  • syn
  • hörsel
  • hälsa (till exempel anställda som ingår i riskgrupp)
 • Olika sätt att ta till sig information, planera och strukturera

Läs mer om rapportering och anmälan:

Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

Vi inspekterar på distans

Vi kommer att genomföra tillsynen i första hand genom distansinspektioner men vi planerar också att göra vissa fysiska inspektioner ute på arbetsplatserna. Distansinspektionerna gör vi med hjälp av videomöten eller telefon. Vi är måna om att utföra inspektionerna så att vi kan ställa relevanta krav på förbättringar i arbetsgivarens förebyggande arbete mot smittrisker.

Så går en inspektion till

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

Även bransch-, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt företagshälsovården har information och stöd.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-25