Förebyggande arbete mot belastningsskador

För ett hållbart arbetsliv

Regeringen beskriver i sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 att långsiktiga insatser behövs för att göra det möjligt för alla att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv är det nödvändigt med insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut.

Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 3 år mellan 2018-2020. Aktiviteterna ska bidra till att fler arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetar mer offensivt med de ergonomiska arbetsmiljöfrågorna så att ohälsa och olycksfall förebyggs.

Belastningsskador är vanliga och svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Bland anmälda arbetssjukdomar dominerar belastningsskador hos både kvinnor och män. Nästan alla som arbetar med däckhantering är män medan städbranschen är kvinnodominerad – bara en tredjedel av de som arbetar inom branschen är män.

Förebygga ohälsa och arbetssjukdom

Den huvudsakliga inriktningen på inspektionerna är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på hur man hanterar ergonomiska arbetsmiljöfrågor. Inspektionerna ska genomföras med helhetssyn, vilket innebär att även andra arbetsmiljöfrågor som är aktuella på arbetsplatsen ska hanteras vid inspektionen.

Arbetsmiljöverket ska kontrollera att arbetsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna med särskilt fokus på hur man arbetar med att förebygga belastningsskador. Vi ska också jämföra om det finns skillnader i sättet att undersöka risker och utreda ohälsa i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter.

Olika branscher inspekteras

Ett brev med information om insatsen skickades till cirka 3000 arbetsplatser i städ- och däckbranschen i mitten av maj 2018. Under 2018 är det 1 500 arbetsställen i städ- och däckbranscherna som ska inspekteras men under kommande år är det andra branscher som kommer att få besök av oss.

Broschyrer

Guide för en bättre arbetsmiljö ADI 683

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete ADI 700

Belasta rätt – så undviker du skador ADI 447

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Belastningsergonomi AFS 2012:2

Övrigt

Webbutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Filmer: Allt om städ, prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-11-29