Nationell tillsyn av äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket inspekterar det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen med start hösten 2017.

För ett hållbart arbetsliv

Regeringen har gett oss i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av äldreomsorgen. Syftet är att bidra till en minskning av den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna bransch.

I samarbete med Försäkringskassan

I tillsynsinsatsen samverkar Arbetsmiljöverket med Försäkringskassan dels inför inspektionsinsatsen, men även i dialogen med arbetsgivaren efter inspektionerna. Genom informationsutbyte om hög sjukfrånvaro, diagnoser, och arbetsskadeanmälningar kan Arbetsmiljöverket göra ett bättre urval inför inspektionerna. Genom samarbetet med Försäkringskassan kommer vi också att kunna stödja arbetsgivarna genom att hjälpa dem att identifiera vilka behov de har för att kunna skapa en bra arbetsmiljö och förebygga ohälsa.

Fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö, delaktighet och genus

Vi kommer att inspektera det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att kontrollera att det genomförs på ett tillfredsställande sätt i förhållande till de lagar och regler som gäller. Våra inspektörers fokus kommer att vara på de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna. De är framträdande orsaker till arbetssjukdomar i vår statistik, men de kan också påverka andra arbetsmiljörisker som exempelvis belastningsskador och olyckor på arbetsplatsen. Stress på grund av för hög arbetsbelastning, ohälsosamma arbetstider eller kränkande särbehandling kan exempelvis öka risken för att medarbetare genomför arbetsuppgifter på ett riskfyllt sätt med påföljden att de skadar sig allvarligt. Arbetstagarnas möjlighet till delaktighet och inflytande samt att beakta genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet pekas också ut av regeringen som viktiga delar vid inspektion.

Procentuell andel av anmälda arbetssjukdomar inom äldreomsorgen 2012-2016

Cirkeldiagram som visar antal anmälda arbetsskador inom äldreomsorgen uppdelat på orsaker.
Diagrammet visar att 59 procent av de anmälda arbetsskadorna har organisatoriska och sociala orsaker, 27 procent har ergonomiska belastningsorsaker, 8 procent har kemiska och biologiska orsaker, 4 procent har fysiska orsaker och 1 procent har övriga orsaker.

Vår arbetsskadestatistik visar att anmälningarna inom äldreomsorgen ökat. Det handlar om både belastningsolyckor, stress och hög arbetsbelastning samt våldsrelaterade händelser. Arbetssjukdomar som exempelvis olika stressreaktioner och muskel- och ledbesvär kopplas till tunga lyft, för stor arbetsmängd och problem i relationer med kollegor och patienter. De organisatoriska och sociala orsakerna motsvarar 59 procent av de anmälda orsakerna till arbetssjukdom under 2012-2016. 

Fördjupad statistik om arbetssjukdomar inom äldreomsorgen

Förbered arbetsplatsen inför inspektion

Vid inspektion kommer våra inspektörer att be arbetsgivarna att redovisa sin statistik om:

  • rapporterade tillbud,
  • arbetsolyckor och arbetssjukdomar,
  • sjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män,
  • resultat av eventuell medarbetarenkät,
  • resultat av vidtagna åtgärder.

Inspektörerna kommer också att be arbetsgivarna att berätta om hur deras systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs där de vill se exempel på de riskbedömningar arbetsgivarna gör.

Resultaten av inspektionerna kommer att redovisas för kommunledning och eller företagsledning vid ett återkopplande möte. Mötet syftar till diskussion om vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Länkar

Regeringens arbetsmiljöstrategi, Regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykisk ohälsa, stress hot och våld

Jämställdhet i arbetsmiljön

Organisera för en jämställd arbetsmiljö, ett test för att jämföra olika organisationer, öppnas i nytt fönster

Exempel på viktiga föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Belastningsergonomi, AFS 2012:2

Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2

Broschyrer

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 688)

Hantera arbetsbelastning – med hjälp av systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 701)

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581)

Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö (ADI 589)

Våld och hot inom vården (ADI 609)

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? (ADI 685)

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-09-11