Inspektioner om arbetsanpassning

Nu genomför Arbetsmiljöverket inspektioner om arbetsanpassning. Mellan april – september 2022 ska nära 1000 inspektioner göras över hela landet. Inspektionerna sker digitalt. Syftet med inspektionen är att kontrollera hur arbetsplatserna arbetar med reglerna om arbetsanpassning.

Inspektionerna riktar sig mot näringsgrenar och branscher där arbetstagare upplever ohälsa och besvär från arbetet:

  • tillverkning av gummi- och plastvaror
  • parti- och provisionshandel
  • magasinering och stödtjänster inom transport
  • hotell- och logiverksamhet och
  • fastighetsservice.

Föreskrifterna om arbetsanpassning

Alla arbetsgivare ska i dialog med sin medarbetare ta reda på hur denne mår, och vid behov arbetsanpassa arbetsmiljön. Arbetsgivarna ska även ha en rutin för de hanterar de eventuella risker för skador och sjukdomar som identifieras. I de fall det är aktuellt med en åtgärd måste arbetsgivaren undersöka vad som är möjligt att genomföra. Syftet är att en arbetstagare med nedsatt förmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, eller återgå till arbetet efter en sjukdom eller skada.

Det kan bli aktuellt med arbetsanpassning om:

  • det är nödvändigt att förebygga sjukfrånvaro,
  • en medarbetare har råkat ut för en skada eller sjukdom.

Skadan, eller sjukdomen, kan ha uppstått utanför arbetsplatsen och påverkar förmågan att utföra arbetet.

Hållbar arbetsmiljö och regeringens arbetsmiljöstrategi

Under 2021 började de nya föreskrifterna om arbetsanpassning att gälla (AFS 2020:5). Arbetsanpassning som fungerar bra på arbetsplatserna bidrar till en tillgänglig och hållbar arbetsmiljö och ligger i linje med regeringens arbetsmiljöstrategi 2022-25. Den pekar på att en tillgänglig arbetsmiljö kan bidra till att möjliggöra ett längre arbetsliv för fler, men också till att personer med funktionsnedsättningar kan vara delaktiga på arbetsmarknaden. En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att människor ska orka, kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv.


Arbetsanpassning (AFS 2020:5) föreskrifter

Arbetsanpassning – förebygg eller åtgärda sjukfrånvaro

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-25